QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hạt Kiểm lâm Huyện Tri Tôntải về 7.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.99 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 446/QĐ-UB-TC Long Xuyên, ngày 28 tháng 7 năm 1994QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thành lập Hạt Kiểm lâm Huyện Tri Tôn.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 30/6/1989;

Căn cứ Nghị định số 39-CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền của Kiểm lâm;

Theo đề nghị của Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn do Chi Cục kiểm lâm tỉnh An Giang quản lý.

Hạt kiểm lâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại thị trấn Tri Tôn, có con dấu và mở tài khoản riêng.Điều 2: Hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn có nhiệm vụ quản lý, tuần tra bảo vệ rừng; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm việc quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn huyện, theo thẩm quyền được qui định ở Nghị định số 39-CP của Chính phủ.

Điều 3: Hạt kiểm lâm có Hạt trưởng, Phó hạt trưởng và một số nhân viên giúp việc.

Điều 4: Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm có nhiệm vụ xây dựng đề án hoạt động theo đúng qui định ở Nghị định số 39-CP của Chính phủ.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tri Tôn và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Minh Nhị


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương