QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNHtải về 36.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích36.64 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 684 /QĐ.UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

HàTĩnh, ngày21 tháng6 năm 1992QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH


V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 1992”.

…………..
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của liên hiệp công ty lvương thực tỉnh.

- Sau khi thống nhất với Uỷ ban kế hoạch tỉnh Hà Tĩnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1992 cho các dơn vị kinh tế quốc doanh trong toàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. - Nay giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho lien hiệp công ty lương thực Hà Tĩnh năm 1992.

( có phụ lục chi tiết kèm theo)Điều 2. - Ông Giám đốc Liên hiệp công ty lương thực căn cứ vào các chỉ tiêu nhiệm vụ đê tổ chức đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ nhjệm uỷ ban kế hoạch tỉnh và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận

- LH công ty LT ( thực hiện

- UBKH tỉnh ( theo dõi

- Sở Tài chính - Vật giá

- Cục thuế HT

- Lưu VP-UBTM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

K/T CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc ban


PHỤ LỤC

Kèm theo quyết định số 684 ngày 21 tháng 6 năm 1992

về chỉ tiêu kế hoạch năm 1992 giao cho

Liên hiệp công ty lbươmg thực Hà Tĩnh.


Số TT

CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú


A/
Mặt hàng chủ yếu lương thực

I/
Hiện vật:
Tấn1
Mua vào cả năm

Quy gạo

19.000
2
Bán ra cả năm

-

16.000
II/
Giá trị:

1
Tổng doanh số mua vào

Triệu đồng

32.300
2
Tổng doanh số bán ra

-

32.000
III/
Các khoán nộp ngân sách:

1
Thuế doanh thu

Triệu đồng

340
2
Thuế vốn

-

80
3
Thuế lợi tức

-

350
4
Khấu hao cơ bản

-

38
B/
Kinh doanh khác:

I/
Hiện vật:

II/
Giá trị:

III/
Các khoán nộp

: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương