QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNHtải về 11.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.33 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1432 /QĐ.UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

HàTĩnh, ngày21 tháng12 năm 1992QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


V/v thành lập Đội công tác Đặc nhiệm

Quản lý thị trường.

…………….


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Để tăng cường công tác Quản lý thị trường, bảo vệ tài nguyên và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;

- Xét đề nghị của ông Thường trực Ban chỉ đạo Quản lý thị trường ,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. - THành lập Đội công tác Đặc nhiệm Quản lý thị trường và kiểm tra trật tự an toàn giao gồm các thành viên sau:

1/ Ban Quản lý thị trường tỉnh cử 01 đ/c làm Đội trưởng.

2/ Công an tỉnh 02 đ/c ( trong đó 01 đ/cCánh sát giao thông)

3/ Bộ đội Biên phòng tỉnh: 01 đ/c

4/ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 01 đ/c

5/ Cục thuế tỉnh: 01 đ/c

6/ Kiểm lâm Nhân dân: 01 đ/c

7/ Sở giao thông vận tải: 01 đ/c

- Giao cho Thường trực Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh làm việc cụ thể với các ngành nắm danh sách các thành viên báo cáo Uỷ ban Nhân dânh tỉnh.

Điều 2. - Đội công tác Đặc nhiệm ghi tại điều 1 có nhiệm vụ và quyền hạn.

1/ Kiểm tra trật tự an toàn giao thông, vận chuyển Lâm sản, quặng NIMITINE trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2/ Xử lý các trường hợp vi phạm chính sách Quản lý thị trường, các quy định về vận tải hành khách , hàng hoá, phí giao thông, trọng tải xe cơ giới…

Bắt giữ và xử lý hoặc đề nghị cấp trên xử lý theo pháp luật. Các đối tượng có hành vi chống đối, cản trở hoặc hối lộ đối với các cán bộ Đội Đặc nhiệm đang thi hành nhiệm vụ.

3/ Các thành viên trong Đội công tác Đặc nhiệm nếu vi phạm chính sách Quản lý thị trường và các quy định trên sẽ bị xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý thị trường tỉnh , Thủ trưởng các ngành ghi tại điều 1, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu VP- TM/ UB


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT/CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc lựu

: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương