QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006tải về 395.98 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu21.07.2016
Kích395.98 Kb.
1   2   3   4

Phụ lục C


(tham khảo)

HỆ SỐ HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI CỦA THIẾT BỊ SỬ DỤNG KđtSố thiết

bị sử d.


Hệ số hoạt động đồng thời Kđt

Số thiết

bị sử d.


Hệ số hoạt động đồng thời Kđt

Loại 4 bếp đun

Loại 2 bếp đun

Loại 4 bếp đun

Loại 2 bếp đun

1

1

1

15

0,240

0,242

2

0,650

0,840

20

0,235

0,230

3

0,450

0,730

30

0,231

0,218

4

0,350

0,590

40

0,227

0,213

5

0,290

0,480

50

0,223

0,210

6

0,280

0,410

60

0,220

0,207

7

0,280

0,360

70

0,217

0,205

8

0,265

0,320

80

0,214

0,204

9

0,258

0,289

90

0,212

0,203

10

0,254

0,263

100

0,210

0,202


> 100

0,205

0,200

Ghi chú: Số liệu theo kinh nghiệm của Cộng hoà liên bang Nga

Phụ lục D

(tham khảo).


SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP TỪ MỘT THIẾT BỊ HOÁ HƠI KHÍ HOÁ LỎNG CƯỠNG BỨC


Số

lượng


tầng

của


nhà

Số lượng thiết bị phụ thuộc vào nguồn nhiệt cấp cho thiết bị hoá hơi.

Đốt trực tiếp từ ngọn lửa

Cấp nhiệt bằng điện trở

Cấp nhiệt từ hơi nước

Tối ưu

Cho phép

Tối ưu

Cho phép

Tối ưu

Cho phép

2

356

240-600

588

410-880

780

550-1250

3

653

400-1140

857

580-1360

1242

850-2000

4

773

470-1420

951

620-1610

1412

950-2250

5

1047

610-1800

1155

730-1980

1794

1250-3080

9

1988

1050-3820

1710

1060-3060

2911

1790-4600

Ghi chú: Số liệu trong phụ lục này lấy theo kinh nghiệm của Cộng hoà liên bang Nga


Phụ lục E

(tham khảo)

HỆ SỐ NHU CẦU SỬ DỤNG KHÔNG ĐỀU TRONG NGÀY KGSố lượng căn hộ

Số nhân khẩu trong một căn hộ (Người)

Đến 2người

3

4

5

≥ 6

1

37,144

30,834

24,255

21,556

18,407

2

21,915

18,349

14,145

12,432

11,613

3

17,820

14,738

12,222

11,250

10,339

4

16,430

13,364

11,487

10,638

9,618

5

15,245

12,388

10,953

10,102

9,172

6

14,845

11,923

10,508

9,770

8,875

7

14,200

11,328

10,085

9,388

8,556

8

13,625

11,005

9,800

9,056

8,153

9

13,220

10,641

9,545

8,750

8,004

10

12,915

10,382

9,257

8,444

7,813

15

11,695

9,533

8,385

7,781

7,112

20

11,035

9,014

7,863

7,270

6,667

30

10,150

8,265

7,075

6,556

6,093

40

9,380

7,681

6,599

6,071

5,690

50

8,945

7,327

6,319

5,842

5,435

60

8,535

6,993

5,995

5,587

5,223

70

8,110

6,636

5,761

5,382

5,053

80

7,830

6,419

5,599

5,255

4,947

90

7,615

6,228

5,452

5,127

4,841

100

7,455

6,094

5,351

5,025

4,756

400

6,000

4,908

4,388

4,158

3,970

Ghi chú: Số liêu theo kinh nghiệm của các nước Xã hội chủ nghĩa đông Âu cũ.


Phụ lục F

(tham khảo)

Tính toán thuỷ lực mạng lưới đường ống cấp khí đốt trung tâm trong nhà


 1. Các công thức cơ bản

Tổn thất áp suất do ma sát theo chiều dài (l), pa, trong đường ống cấp khí đốt thấp áp được xác định theo các công thức cơ bản sau:(F.1)

6.1 Xác định Tiêu chuẩn Reynolds(F.2)

Trong đó: Wo- Lưu lượng thể tích khí đốt, m3/h, qui về điều kiện tiêu chuẩn ( ở 00C và áp suất 101,31Kpa)

G- Lưu lượng khối lượng khí đốt, kg/h

ψ - Độ nhớt động lực của khí đốt, pa/s.

ρ0 – Khối lượng riêng của khí đốt ở 00C và áp suất 101,31Kpa

l - Chiều dài đoạn ống, m.

Pđ, Pc - áp suất khí đốt tại điểm đầu và điểm cuối đoạn ống, pa.

Λ – Hệ số tổn thất áp suất do ma sát theo chiều dài đoạn ống, 6.2 Xác định hệ số tổn thất áp suất do ma sát theo chiều dài (λ) (pa/m2) phụ thuộc vào chế độ chảy của dòng khí trong ống:

1. Ở chế độ chảy tầng Re < 2000

(F.3)

2. Ở chế độ chảy chuyển tiếp 2000 < Re < 4000(F.4)

3. Ở chế độ chảy rối Re > 4000(F.5)

6.3 Xác định tổn thất áp suất cục bộ, ∆Pcb, (Pa)

1. Xác định theo hệ số tổn thất áp suất cục bộ (ζ)

(F.6)

2. Xác định theo độ dài tương đương (le) , m, (là độ dài đoạn ống có tổn thất do ma sát theo chiều dài bằng tổng tổn thất áp suất cục bộ của đoạn ống cần tính toán)(pa) (F.7)

Hay (m) (F.8)

Trong đó:


 • d - Đường kính trong của ống, m.

 • μ - Độ nhớt động học của khí đốt, m2/s

 • ρ – Khối lượng riêng của khí đốt, kg/m3, ở điều kiện tính toán

 • v – Vận tốc dòng khí, m/s.

 • Ke - Độ nhám qui dẫn của ống, m. 1. Tính lưu lượng khí đốt theo số hộ gia đình sử dụng khí đốt

Lưu lượng tính toán của hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở có thể xác định theo nhiều cách khác nhau tuỳ theo chủng loại công trình thực tế, trong phụ lục này giới thiệu thêm cách xác định lưu lượng tính toán (Wtt , m3/h) của hệ thống theo số hộ gia đình sử dụng khí đốt bằng công thức:(F.9)

Trong đó:

- n – Số lượng hộ gia đình có cùng số lượng nhân khẩu;

- Nh- Số hộ gia đình sử dụng khí đốt (số căn hộ trong nhà);

- Kg- Hệ số nhu cầu sử dụng khí đốt không đều trong ngày phụ thuộc số lượng hộ gia đình và số nhân khẩu trong mỗi hộ. (tham khảo phụ lục E)

- wđm- Định mức sử dụng khí đốt của mỗi hộ gia đình (m3/h).Chú thích: Định mức sử dụng khí đốt của mỗi hộ gia đình có thể xác định bằng phương pháp thống kê cho mỗi loại công trình thực tế.

III. Công thức thực nghiệm để tính thuỷ lực khi không có tài liệu thực nghiệm để tra cứu

(theo tiêu chuẩn SNIP 2.04.08.87* của Nga) 1. Tổn thất áp suất trong mạng đường ống phụ thuộc vào chế độ chuyển động của dòng khí đốt trong ống dẫn đặc trưng bằng tiêu chuẩn đồng dạng Re:

Re = 0,0354 W/d. μ (F.10)

Trong đó:

- W - Lưu lượng khí đốt, m3/h, ở áp suất 101,32 Kpa và nhiệt độ 00C

- d - Đường kính trong của ống dẫn, cm

- μ - Độ nhớt động học của khí đốt, m2/s, ở áp suất 101,32 Kpa và nhiệt độ 00C.

Tuỳ theo giá trị của Re tổn thất áp suất được xác định theo công thức: • Khi chảy tầng Re ≤ 2000

(F.11)

 • Khi chảy ở chế độ chuyển tiếp Re = 2000 -:- 4000

(F.12)

 • Khi chảy rối Re > 4000

(F.13)

Trong đó: • ∆P – Tổng thất áp suất, Pa

 • Ρ0 - Khối lượng riêng của khí đốt, kg/m3, ở áp suất 101,32 Kpa, nhiệt độ 00C.

 • - Chiều dài đoạn ống có đường kính không đổi, m.

 • Ke- Độ nhám qui dẫn của mặt trong ống, m, đối với ống thép lấy bằng 0,0001.

 • W, d, – Tương tự như trong công thức F.1.

2. Chiều dài tính toán của đường ống

= e + d

Trong đó:

- e – Chiều dài đường ống đo thưc tế, m,


 •  - Tổng hệ số tổn thất cục bộ trên đoạn đường ống chiều dài e

 • d – Chiều dài tương đương của đoạn ống thẳng, m, mà tổn thất áp suất do ma sát của đoạn ống này đúng bằng tổng tổn thất áp suất cục bộ của đoạn ống chiều dàie khi  = 1.

3. Chiều dài tương đương của đường ống dẫn khí đốt, m, phụ thuộc vào chế độ chảy trong ống và xác định theo công thức:

Khi chảy tầng:(F.15)

Khi chảy ở chế độ chuyển tiếp:(F.16)

Khi chảy rối:(F.17)
4. Tổn thất áp suất, pa, trong ống dẫn khí hoá lỏng xác định theo công thức:

(F.18)

Trong đó: •  - Hệ số sức cản thuỷ lực do ma sát;

 • v – Vận tốc chảy trung bình của khí hoá lỏng, m/s;

Hệ số sức cản thuỷ lực xác định theo công thức:

(F.19)

IV. Trình tự tính toán thuỷ lực mạng lưới đường ống

  1. Xác định lưu lượng khí đốt trong từng đoạn ống dẫn trong mạng;

  2. Tính đường kính ống dự kiến của từng đoạn trong hệ thống;

  3. Tính tổn thất áp suất cục bộ. Khi tính toán, tổn thất áp lực cục bộ được qui ra độ dài đường ống tương đương - là độ dài đường ống có tổn thất áp suất do ma sát bằng tổng tổn thất áp suất cục bộ của đoạn ống đó;

  4. Tính tổn thất áp suất do ma sát theo chiều dài đoạn ống;

  5. Tính độ dài đoạn ống và tổn thất áp suất trong đó;

  6. Tính trị số bù áp suất trong đoạn ống do chênh lệch độ cao (công thức 10.1):

7. Tính tổng tổn thất áp suất của đoạn ống có tính cả áp suất bù;

8. Tính tổng tổn thất áp suất của mạng (kể cả tổn thất áp suất trong thiết bị sử dụng);

Cần lưu ý rằng: Hiện nay, Việt Nam chưa có số liệu để tra cứu khi tính thuỷ lực mạng lưới đường ống dẫn khí đốt nên cần tính cụ thể theo công thức lý thuyết hoặc công thức thực nghiệm thường được sử dụng tại nước ngoài.

Kết quả tính toán được lập thành bảng.

BẢNG MẪU TÍNH THUỶ LỰC ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT THẤP ÁP TRONG NHÀ


Đoạn

ống tính toánLưu lượng khí đốt trong đoạn ống,

M3/hĐường

kính trong của ống dẫn,

mm


Độ dài

đoạn ống tính toán,

M


Tổng hệ số tổn thất áp suất cục bộ trên đoạn ống

tính toánĐộ dài

tương đương của tổng thất cục bộ,

m


Độ dài

qui dẫn của tổn thất áp suất cục bộ,

m


Tổng độ dài

tính


toán của đoạn ống,

m


Tổn thất áp

suất riêng do ma sát theo chiều dài ống,

Pa/m


Tổn thất áp

suất


trên cả

đoạn ống tính toán,

Pa


Chênh

lệch độ cao đầu và cuối của đoạn ống tính toán,

m


áp suất tĩnh tính toán do thay đổi độ cao,

Pa


Tổng tổn thất áp suất của

đoạn ống tính toánHệ số tổn thất áp suất cục bộ của phụ kiện trên đoạn ống tính toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
 • Tổng tổn thất áp suất của hệ thống….

 • Tổn thất áp suất trong thiết bị sử dụng xa nhất hay lớn nhất

 • Tổng cả hệ thống

 • So sánh kết quả tính toán với giới hạn cho phép của tiêu chuẩn này (Nếu vượt quá giới hạn cho phép cần hiệu chỉnh đường kính ống dẫn và tính lại đến khí tổn thất áp suất nằm trong giới hạn cho phép).

Phụ lục G

(tham khảo)

Hệ số tổn thất áp lực cục bộ của một số phụ kiện trong hệ thống khí đốtChỗ có tổn thất áp lực cục bộ

Hệ số

ζ


Chỗ có tổn thất áp lực cục bộ

Hệ số ζ phụ thuộc đường kính trong, mm.

15

20

25

32

40

≥ 50

Thay đổi đường kính đột ngột

0,35*

Cút 900

2,2

2,1

2

1,8

1,6

1,1

T- Đường kính bằng nhau

1**

Van trụ

4

2

2

2

2

2

T- Có ống rẽ nhỏ hơn

1,5**

Van cầu

11

7

6

6

6

5

Chạc tư đường kính bằng nhau

2**

Van hàm ếch

3

3

3

2,5

2,5

2

Chạc tư đường kính khác nhau

3**

Chú thích : *ζ tính cho phần ống có đường kính nhỏ hơn.

** ζ tính cho đoạn ống có lưu lượng nhỏ hơn


Tªn gäi c¸c lo¹i van trong b¶ng trªn


: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương