Project Design Results of Matlab and Simulink: Matlab Portiontải về 10.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.67 Kb.
Project Design Results of Matlab and Simulink:
Matlab Portion:
%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part I without a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:4];

num=[12.1846];

den=[1 4.127 12.1846];

sys=tf(num,den)

ys=step(sys,t);

plot(t,ys)

title(' Step Response of Part I without the Controller ');

xlabel('Time in second');

ylabel('Magnitude');

grid on

[tp,os,ts]=tposts(t,ys)


Transfer function:

12.18


---------------------

s^2 + 4.127 s + 12.18

tp =

1.1200


os =

0.0999


ts =

1.7000%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part I without a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:4];

num=[12.12];

den=[1 4.127 12.12];

sys=tf(num,den);

ys=step(sys,t);

pzmap(num,den);

title('The Pole-zero Map of Part I without the Controller');

grid on

[p,z]=pzmap(num,den)


p =

-2.0635 + 2.8039i

-2.0635 - 2.8039i
z =

Empty matrix: 0-by-1
%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part II with a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:2];

num=[80.4184];

den=[1 12.3753 80.4184];

sys=tf(num,den)

ys=step(sys,t);

plot(t,ys)

title(' Step Response of Part II with the Controller D(s)');

xlabel('Time in second');

ylabel('Magnitude');

grid on

[tp,os,ts]=tposts(t,ys)


Transfer function:

80.42


---------------------

s^2 + 12.38 s + 80.42

tp =

0.4800


os =

0.0500


ts =

0.6700%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part II with a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:2];

num=[80.4184];

den=[1 12.3753 80.4184];

sys=tf(num,den);

pzmap(num,den);

title('The Pole-zero Map of Part II with the Controller D(s)');

grid on


[p,z]=pzmap(num,den)
p =

-6.1876 + 6.4909i

-6.1876 - 6.4909i

z =


Empty matrix: 0-by-1


Simulink Portion:Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương