PHÒng thanh tra cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích20.49 Kb.

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÒNG THANH TRA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày tháng năm 20.....


BIÊN BẢN THANH, KIỂM TRA

V/v Công tác quản lý đào tạo của Bộ môn

Hôm nay, hồi ……. giờ …. ngày …../…./20…; tại: ………..……………………. Đoàn thanh tra theo Quyết định số ….. ngày …….. tháng …. năm …… của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiến hành công bố Kết luận thanh tra, kiểm tra về ………………………………................................I. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1. Đại diện Đoàn thanh tra gồm các Ông (Bà):*

*

*

*

2. Đại diện đơn vị phối hợp gồm các Ông (Bà):

*

*

3. Đại diện đơn vị được thanh tra gồm các Ông (Bà):

*

*

II. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA:

  1. Bảng phân công giảng dạy / Thời khóa biểu:  1. Lịch trình giảng dạy:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


  1. Bảng theo dõi học tập  1. Bài giảng chi tiết:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  1. Ngân hàng Đề thi:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  1. Đáp án và ba-rem chấm điểm:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  1. Kết quả đánh giá học phần – L1, (L2 - nếu có):  1. Công tác lưu Bài thi:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

10.Công tác lưu: Bài tập lớn, Thiết kế môn học.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................Việc công bố Kết luận thanh tra kết thúc hồi …… giờ..... ngày …./…./20.... Biên bản công bố Kết luận thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)NBH: 01/01/14-REV:01 BM.08-QT.TTr.01

: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương