Phần một Lịch sử thế giới hiện đại


I-Trình bày nội dung và xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến naytải về 0.55 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

I-Trình bày nội dung và xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.

1. Nội dung:

Trật tự thế giới mới được xác lập đó là trật tự thế giới 2 cực giữa Liên Xô và Mĩ đã chi phối nền chính trị các mối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỷ XX.

CNXH đã vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành hệ thống thế giới là lực lượng hùng mạnh về quân sự chính trị đạt nhiều thành tựu to lớn. Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Âu, Phi, Mĩ Latinh phát triển mạnh làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

CNTB hiên đại có sự chuyển biến quan trọng và đã có điều chỉnh về kinh tế, chính trị ngày càng chi phối mạnh mẽ các mối quan hệ quốc tế so với các giai đoạn trước chưa bao giờ quan hệ quốc tế lại được mở rộng đa dạng và phức tạp như nữa sau thế kỷ XX với những vấn đề nổi bật:

+ Tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường và hai khối Đông – Tây  chiến tranh lạnh.

+ Xu thế đối đầu chuyển sang đối thoại hợp tác ngày càng gia tăng, các quốc gia hợp tác vừa hòa bình phát triển, tuy mâu thuẫn vẫn chưa chấm dứt.

Tác động mạnh của cách mạng KHKT làm thay đổi bộ mặt thế giới chưa từng thấy và đạt những thành tựu phi thường, nhưng bên cạnh sự phát triển cũng còn những hạn chế của nó.

2. Xu thế phát triển của thời đại hiện nay:

Tất cả các nước đều lấy điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế làm trọng điểm, phát triển kinh tế đã trở thành nội dung quan trọng trong các mối quan hệ quốc tế, quan hệ các nước lớn được điều chỉnh theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp tránh xung đột trực tiếp, nhằm tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi, nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến xung đột nguy cơ ngày càng trầm trọng, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo kéo dài khó giải quyết.

Xu thế toàn cầu hóa khu vực đang diễn ra mạnh mẽ là xu thế khách quan, loài người bước vào thế kỷ XXI đứng trước những cơ hội và thách thức mới  xây dựng ổn định tình hình thế giới công bằng, dân chủ, hạnh phúc…


  1. Đặc điểm và thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ.cuộc cách mạng công nghệ có những tác động và hạn chế như thế nào đến cuộc sống và sản xuất?

  2. Toàn cầu hoá là gì?Những biểu hiện của toàn cầu hoá.Tại sao toàn cầu hoá vừa là thời cơ vừa là thách thức cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam?

Trước tình hình trên, đảng ta có những chủ trương gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?

*Đối nội:thực hiện đại đoàn kết dân tộc,giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc,tăng cường quốc phòng an ninh,đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.

*Đối ngoại: thực hiện chính sách hòa bình,hữu nghị,hợp tác với tinh thần”Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước”,mở cửa,mõ rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế rộng rãi.


Phần lịch sử Việt Nam

BÀI 12:


PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919-1925

§þ§


I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ,CHÍNH TRỊ,VĂN HÓA,XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT.

1.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

a) Hoàn cảnh lịch sử.

-Sau chiến tranh thế giới I,Pháp là nước thắng trận nhưng bị tàn phá nặng nề (1,4 triệu người chết,200 tỉ Phrăng)

-Hậu quả chiến tranh,khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản,Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi,nước Nga Xô Viết ra đời,quốc tế ba thành lập,đã tác động mạnh đến Việt Nam

-Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh,khôi phục lại địa vị kinh tế trong hệ thống TBCN,Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 đến trước 1929-1933)b) Chương trình khai thác:

-Thực dân Pháp đầu tư với tốc độ nhanh,quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam,tăng vốn đầu tư (từ 1924-1929 là 4 tỉ Phrăng)

+Nông nghiệp: được đầu tư nhiều nhất,chủ yếu mở rộng diện tích đồn điền cao su,nhiều công ty cao su được thành lập như Đất đỏ,Misơlanh....

+công nghiệp:chú trọng khai thác mỏ than,mở mang một số ngành công nghiệp chế biến..

+Thương nghiệp:phát triển ngoại thương,đẩy mạnh giao lưu buôn bán nội địa.

- Phát triển giao thông vận tải,mở rộng đô thị.

-Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương

2.Chính sách chính trị,văn hóa,giáo dục của thực dân Pháp
-Chính trị: pháp tăng cường chính sách cai trị,cải cách chính trị,hành chính,đưa người Việt tham gia vào các tổ chức của Pháp.

-Văn hóa,giáo dục: hệ thống giáo dục Pháp-Việt được mở rộng ở nhiều cấp học.Pháp xuất bản sách,báo cổ vũ chủ trương "Pháp- Việt đề huề",du nhập văn hóa phương tây...vào Việt Nam3.Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam

a) Về kinh tế:

-Kinh tế của Pháp ở Đông dương tiếp tục mở rộng

- Kinh tế Việt Nam mất cân đối,lạc hậu,nghèo nàn,phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp

b) Về xã hội:

-Do tác động của chương trình khai thác thuộc địa,các giai cấp trong xã hội Việt Nam có những chuyển biến.

- Giai cấp Phong Kiến:

+Tiếp tục phân hóa

+Một bộ phận trung,tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai.

- Giai cấp nông dân:

+Chiếm hơn 90% dân số,bị đế quốc và Phong kiến chiếm đoạt ruộng đất,bị bần cùng,mâu thuẩn gay gắt với đế quốc,Phong kiến

+Là lực lượng to lớn của dân tộc.

-Giai cấp tư sản:

+bị pháp chèn ép,kìm hảm nên số lượng ít,thế lực yếu.

+bị phân hóa thành hai bộ phận:

0 Tư sản mại bản: cấu kết chặt chẽ với Pháp

0 Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập,có tinh thần dân tộc, dân chủ.

- Giai cấp tiểu tư sản:

+Tăng nhanh về số lượng,nhạy bén với thời cuộc.

+Có tinh thần chống thực dân Pháp và tay sai.

+Hăng hái tham gia đấu tranh cách mạng.

- Giai cấp công nhân:

+Ngày càng phát triển.

+Bị bọn tư sản,đế quốc thực dân áp bức bóc lột nặng nề.

+Quan hệ gắn bó với nông dân,lại thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc.

+Ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản,nhanh chóng trở thành động lực của phong trào dân tộc dân chủ.

Mâu thuẩn trong xã hội Việt nam ngày càng sâu sắc:

+Mâu thuẩn giữa nông dân Việt nam với bọn Phong kiến

+Mâu thuẩn giữa toàn thể dân tộc Việt nam với thực dân Pháp là mâu thuẩn chủ yếu nhất,cần giải quyết.

II.PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919-19251.Hoạt động của Phan Bội Châu,Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài.

a)Hoạt động của Phan Bội Châu:

-Sau nhiều năm hoạt động ở Nhật Bản và Trung Quốc không thành công

-1913 bị quân phiệt Trung Quốc bắt giam

-1917 được trả tự do

-1920 dịch cuốn sách, điều tra chân tướng Nga La Tư,viết truyện Phạm Hồng Thái.

Cách mạng tháng Mười Nga đến với Phan Bội Châu như một luồng ánh sáng mới

-6-1925 ông bị pháp bắt tại Thượng Hải-Trung Quốc,bị kết án tù rồi đưa về an trí tại Huế

b)Hoạt động của Phan Châu Trinh:

-Sau khi ra khỏi tù Côn Đảo,ông sang Pháp(1911).

-1922 ông viết Thất Điều Thư,hô hào "khai dân trí,chấn dân khí,hậu dân sinh

-6-1925 ông về nước,tiếp tục hoạt động2.Hoạt động của Tư sản,Tiểu tư sản và Công nhân Việt Nam.

a)Hoạt động của Tư sản:

-1919 chấn hưng nội hóa,bài trừ ngoại hóa.

-1923 chống độc quyền thương cảng sài gòn,xuất khẩu lúa gạo.

-Lập Đảng lập hiến,ngoài ra còn có nhóm nam phong của Phạm Quỳnh cổ vũ quân chủ lập hiến,Trung Bắc tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao tư tưởng trực trị..b)Hoạt động của Tiểu tư sản:

-Đấu tranh sôi nổi đòi quyền tự do dân chủ

-Lập các tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa Đoàn,Hội phục việt,Đảng thanh niên

xuất bản báo chí: Chuông rè,An Nam trẻ,Người nha quê,Hữu thanh,Tiếng dân,các nhà xuất bản: Nam đồng thư xã,Cường học thư xã..

-Phong trào tiêu biểu: 1925 đấu tranh đòi pháp thả cụ Phan Bội Châu,1926 đòi để tang Phan Châu Trinh.

c)Các cuộc đấu tranh của Công nhân.

-1920 công nhân Sài Gòn-Chợ Lớn lập Công hội

-Do ành hưởng của phong trào đấu tranh của công nhân thủy thủ Pháp,Trung Quốc đã cổ vũ cho công nhân Việt Nam hăng hái đấu tranh.

-8-1925 thợ máy xưởng Ba Son không sửa tàu cho Pháp,bãi công đòi tăng 20% lương,để công nhân trở lại làm việc,đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân.3.Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

19/5/1890

Nguyễn Sinh Cung,Xã Kim Liên-Huyện Nam Đàn-Tỉnh Nghệ An,trong một gia đình Nhà nho yêu nước.lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược.


5/6/1911

Từ bến Cảng Nhà Rồng,Người ra đi tìm đường cứu nước,đi nhiều nơi,làm nhiều nghề..

1917

1917 trở lại Pháp,gia nhập Đảng xã hội Pháp 1919.

18/6/1919

18-6-1919 gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách của nhân dân An Nam


7/1920

7-1920 đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.tìm ra con đường cứu nước theo con đường cách mạng vô sản.

25/12/1920

25-12-1920 tham dự Đại hội đai biểu toàn quốc củ Đảng xã hội Pháp,Người bỏ phiếu gia nhập Quốc tế cộng sản và thàn lập Đảng cộng sản Pháp,trở thành đảng viên cộng sản.


1921

1921, người cùng với một số ngươi yêu nước Angiêri,Marôc....lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari


1922

Viết báo Người cùng khổ,đời sống Công nhân,viết Bản án chế độ thực dân Pháp 7/1925.

1923

Sang Liên xô dự Hội nghị quốc tế nông dân,làm việc,viết báo cho Quốc tế cộng sản.

6/1924

Dự đại hội V Quốc tế cộng sản.

11/11/1924

Sang Quảng Châu-Trung Quốc,liên lạc với các thanh niên yêu nước Việt Nam..lập Cộng sản đoàn 2/1925

6/1925

Lập Hội việt nam cách mạng thanh niên.

1927

Viết tác phẩm Đường kách mệnh

6/1/1930

Triệu tập hội nghị thành lập Đảng,soạn thảo ra Cương lĩnh chính trị.

28/1/1941

22/12/1944

16/8/1945


Về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng,triệu tập hội nghị BCH TW Đảng lần thứ VIII,Lập mặt trận Việt Minh
Chỉ thị Võ Nguyên Giáp lập Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân.
Đứng đầu Ủy ban dân tộc giải phóng,trực tiếp lãnh đạo cách mạng tháng Tám thành công,soạn Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt nam dân chủ cộng hòa 2/9/1945.

BÀI 13:


PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ 1925-1930.

I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG.1.Hội việt nam cách mạng thanh niên.Quá trình thành lập.

-Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp đào tạo cán bộ,gửi đi học ở Liên Xô,Trung Quốc,đa số đưa về nước hoạt động cách mạng.

-2/1925 người chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã,lập ra Cộng sản đoàn.

-6/1925 lập Hội việt nam cách mạng thanh niên. để lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh đánh đổ đế quốc và tay sai.


Quá trình hoạt động.

-21/6/1925 lập Báo thanh niên,ra số báo đầu tiên.

-Đầu 1927 xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh.Báo thanh niên,tác phẩm Đường Kách Mệnh,là hai cơ quan ngôn luận.nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênnin và hệ tư tưởng vô sản vào cách mạng Việt Nam.

-Cuối 1928 Hội đi vào quá trình Vô sản hóa


Vai trò

-Làm cho phong trào công nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ.

-Là cơ sở cho sự ra đời của chính Đảng.

b) Tân việt cách mạng Đảng.

Quá trình thành lập

- 14/7/1925,nhóm tù nhân chính trị ở Trung kì và sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội lập Hội phục việt,Hội Hưng nam,Việt nam cách mạng đảng(7/1926),Việt nam cách mạng đồng chí hội(7/1927),Tân việt cách mạng đảng(7/1928).

-Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung kì.

-Thành phần: trí thức,thanh niên tiểu tư sản yêu nước.


Quá trình hoạt động.

-Chủ trương lãnh đạo quần chúng ở trong nước và liên lạc với các dân tộc bị áp bức trên thế giới để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc nhằm thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái.

-Hoạt động trong điều kiện Hội việt nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh,một số đảng viên tiên tiến gia nhập Hội việt nam cách mạng thanh niên.số còn lại chuẩn bị thành lập một chính đảng theo tư tưởng Nguyễn Ái Quốc và học thuyết Mác-Lênin.Vai trò

-Là tổ chức cách mạng yêu nước theo khuynh hướng Vô sản.

-Góp phần cho sự ra đời của Đảng sau này.

c) Việt nam quốc dân đảng.

Quá trình thành lập

-25/12/1927,từ cơ sở Nam đồng thư xã,Nguyễn Thái Học,Phó Đức Chính lập Việt nam quốc dân đảng.

-Thành phần:tư sản dân tộc,người việt đi lính cho Pháp.

-Địa bàn:ở một số địa phương Bắc kì.


Quá trình hoạt động.

-Mục tiêu chung chung "trước làm dân tộc cách mạng,sau làm thế giới cách mạng"

-Điều lệ, 1928 "chủ nghĩa xã hội dân chủ"

-1929,chương trình hành động "Tự do-Bình đẳng-Bác ái"

-Chủ trương tiến hành cách mạng bạo lực,ám sát Badanh(2/1929),Pháp khủng bố lực lượng Đảng bị tổn thất9/2/1930 K/n Yên Bái nổ ra,nhanh chóng thất bại.Vai trò

-là tổ chức cách mạng yêu nước.

-là chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc,theo khuynh hướng tư sản,vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.


II.ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.

Hoàn cảnh lịch sử

-1929 phong trào cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.

-3/1929 một số hội viên tiên tiến trong Hội việt nam cách mạng thanh niên ở bắc kì lập Chi bộ cộng sản đầu tiên.

-5/1929 tại Đại hội lần thứ nhất của Hội việt nam cách mạng thanh niên(Hương Cảng),đoàn đại biểu Bắc kì đề nghị lập đảng cộng sản,không được chấp thuận,bỏ Đại hội về nước.


Quá trình thành lập và hoạt động
17/6/1929 nhóm cộng sản Bắc kì trong Hội VNCMTN lập Đông Dương Cộng sản Đảng,thông qua tuyên ngôn,điều lệ.ra báo Búa Liềm làm cơ quan ngôn luận.

8/1929 tổng bộ và kì bộ trong Hội VNCMTN ở Nam kì lập An nam cộng sản Đảng.

9/1929 nhóm tân việt lập Đông dương cộng sản liên đoàn.
Ý nghĩa

-Phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo cách mạng Vô sản.

-Sự hoạt động riêng lẽ của ba tổ chức,nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ.

-Là cơ sở cho chính Đảng cộng sản ra đời.2.Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt nam.

a) Hoàn cảnh triệu tập hội nghị.

-1929, ba tổ chức cộng sản lần lượt xuất hiện về cơ bản đáp ứng đường lối lãnh đạo cho cách mạng,nhưng nó sẽ chia rẽ,tranh giành ảnh hưởng,công kích nhau.

-Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản.

Hội nghị hợp nhất Đảng 6/1/1930 Cửu Long-Hương Cảng-Trung Quốc.b) Nội dung hội nghị.

-Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản việt Nam.

-Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Nội dung cương lĩnh chính trị:Đường lối chiến lược CM

Tiến hành Tư sản dân quyền cách mạng và Thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản.

nhiệm vụ cm

Đánh đổ đế quốc Pháp,bọn Phong kiến và tư sản phản cách mạng,làm cho Việt Nam độc lập,lập chính phủ Công-Nông-binh,tịch thu ruộng đất của đế quốc,bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo,tiến hành cách mạng ruộng đất.

Lực lượng cách mạng

Công-Nông,Tiểu tư sản, Trí thức,còn Phú nông,Trung,Tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập

Vị trí CM

Phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.

Vai trò lãnh đạo CM

Đảng cộng sản Việt Nam,đội tiền phong của giai cấp Vô sản.

-Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo,kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.độc lập,tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

-Ý nghĩa của Hội Nghị Thành Lập Đảng mang tầm vóc của một Đại hội

-24/2/1930 Đông dương cộng sản liên đoàn gia nhập.

tại đại hội III của đảng 9/1960 lấy ngày 3/2 hàng năm kỉ niệm thành lập Đảng.

c) Ý nghĩa của sự ra đời của Đảng.

-Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân việt Nam.

-Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào Công nhân và phong trào yêu nước việt Nam.

-Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt Nam.

+Cách mạng việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng

+Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo,tổ chức chặt chẽ,có đội ngũ đảng viên trung kiên..

-Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc việt Nam.
CHƯƠNG II

VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bài 14

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1935

I.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933.1.Tình hình kinh tế.

-Bước vào thời kì suy thoái,khủng hoảng.

+Nông nghiệp:lúa gạo bị sụt giá,ruộng đất bỏ hoang..

+Công nghiệp:bị suy giảm.

+Thương nghiệp:xuất nhập khẩu đình đốn,hàng hóa khan hiếm,giá cả đắt đỏ.

-Hậu quả khủng hoảng kinh tế ở việt Nam rất nặng nề.2.Tình hình xã hội.

-Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp lao động.

+Công nhân:bị sa thải,lương ít ỏi..

+Nông dân:chịu sưu cao,thuế nặng,bị bần cùng hóa.

+Các tầng lớp lao động khác:không tránh khỏi tác động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế.

-Mâu thuẩn xã hội ngày càng sâu sắc:

+Giữa dân tộc việt Nam với thực dân Pháp.

+Giữa Nông dân với địa chủ Phong kiến.

Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ,lôi cuốn đông đảo tầng lớp tham gia,K/n Yên Bái thất bại,Pháp đàn áp những người yêu nước,làm tăng thêm mâu thuẩn và bất ổn trong xã hội.
II.PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH.

1.Phong trào cách mạng 1930-1931.

a. Hoàn cảnh lịch sử:

-Khủng hoảng kinh tế gay gắt,phong trào cách mạng dâng cao.

-Đảng ra đời lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

b.Diễn biến:

-Tháng 2 đến 4/1930,phong trào đấu tranh của Công nhân và Nông dân trên cả nước,đòi cải thiện đời sống...

-Ngày 1/5/1930,công nhân biểu tình đòi quyền lợi cho nhân dân lao động,thể hiện sự đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

-Tháng 6 đến 8/1930 liên tiếp nổ ra các cuộc đấu tranh của công-nông trên cả nước.

-9/1930 phong trào đạt đỉnh cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh,tiêu biểu ngày 12/9/1930 nông dân Hưng Nguyên đấu tranh..hệ thống chính quyền thực dân,Phong kiến tê liệt,tan rã ở nhiều thôn xã,sau đó lập ra chính quyền Xô Viết.2.Xô Viết Nghệ-Tĩnh.

a.Sự thành lập.

-Tại Nghệ An,Xô Viết ra đời từ tháng 9/1930

-Tại Hà Tĩnh,Xô Viết ra đời cuối 1930 đầu 1931.

b.Các Xô Viết thực hiện quyền làm chủ của quần chúng,điều hành mọi hoạt động đời sống xã hội.

*Về chính trị: ban hành quyền tự do rộng rãi,lập đội tự vệ đỏ,tòa án nhân dân.

*Về kinh tế:chia ruộng đất cho dân cày nghèo,bỏ thuế,xóa nợ.

*Về văn hóa-xã hội:mở lớp dạy chữ quốc ngữ,xóa bỏ tệ nạn xã hội.

Tuy tồn tại 4-5 tháng,nhưng Xô Viết là chính quyền cách mạng nhất,chính quyền của dân do dân và vì dân,đã đem lại những quyền lợi cơ bản nhất cho nhân dân về chính trị,kinh tế...

3.Hội nghị lần thứ nhất BCH TW lâm thời Đảng cộng sản việt Nam(10/1930).

a.Quá trình diễn ra.

-Tg:10/1930

-Đ/đ:hương cảng-trung quốc.

-Đổi tên đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương.

-Cử BCH TW, chính thức do Trần Phú làm tổng bí thư thông qua Luận Cương Chính Trị.

b.Nội dung Luận cương chính trị:Đường lối chiến lược

Cách mạng Tư sản dân quyền,bỏ qua thời kì TBCN,tiến lên XHCN.

Nhiệm vụ cách mạng

Đánh đổ Phong kiến,Đế quốc,hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít với nhau.

Lực lượng cách mạng

Giai cấp Công nhân và Nông dân.

Vai trò lãnh đạo

Giai cấp Công nhân với đội tiền phong là Đảng cộng sản.

Vị trí cách mạng

Mối quan hệ giữa cách mạng việt Nam và cách mạng thế giới.
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương