Phúc đáp Công văn số 481/Đcks-ks ngày 12/3/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc cấp phép khai thác mỏ đá sét Cúc Tiên, xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dươngtải về 29.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích29.78 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 973 /UBND - VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2014

V/v khai thác mỏ đá sét Cúc Tiên, xã Tân Dân

và Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương


Kính gửi:

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Phúc đáp Công văn số 481/ĐCKS-KS ngày 12/3/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc cấp phép khai thác mỏ đá sét Cúc Tiên, xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa, xác định những nội dung liên quan đến diện tích, khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của mỏ đá sét Cúc Tiên;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 361/STNMT-QLTNKSNKTTV ngày 26/5/2014 về việc khai thác mỏ đá sét Cúc Tiên, xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy phép khai thác mỏ đá sét Cúc Tiên thuộc địa bàn 02 xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch với ranh giới, diện tích và tọa độ như sau:

Điểm

góc


Hệ VN-2000 Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60

Điểm góc

Hệ VN-2000 Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60

X(m)

Y(m)

X(m)

Y(m)

1

2327 704

659 609

10

2327 739

661 039

2

2328 018

659 679

11

2327 651

661 197

3

2327 922

660 147

12

2327 311

661 121

4

2327 762

660 322

13

2327 361

660 951

5

2327 836

660 419

14

2327 376

660 750

6

2327 766

660 650

15

2327 394

660 563

7

2327 675

660 628

16

2327 294

660326

8

2327 635

660 810

17

2327 298

660 117

9

2327 758

660 839

18

2327 330

660 025

Diện tích 68,0 ha

2. Trong khu vực 68,0 ha núi Cúc Tiên thuộc địa bàn 02 xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mà Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch đề nghị xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng không nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định.

Vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phúc đáp để Tổng cục Địa chất và Khoáng sản biết, làm cơ sở xem xét giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Kinh Môn;

- Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch;- Lưu: VP; Ô Đông (15b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương