Phục lục II danh mục văn bảN “NỢ ĐỌNG” quy đỊnh chi tiết thi hành luậT, pháp lệNHtải về 215.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích215.7 Kb.


Phục lục II

DANH MỤC VĂN BẢN “NỢ ĐỌNG” QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

(Kèm theo Báo cáo số 42/BC-BTP ngày 27/02/2015 của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

SỐ LƯỢNG VBQĐCT

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT

TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH “NỢ ĐỌNG” TỪ NĂM 2014 CHUYỂN SANGLuật cơ yếu

01/02/2012

01

BQP

 1. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Đã trình

- Ngày 08/4/2014, Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới, phức tạp cần thời gian nghiên cứu (Công văn 2376/VPCP-NC). Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định ngày 14/11/2014.

- Ngày 24/12/2014, Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 11212/TTr-BQP. Hiện nay, đang xử lý để lấy ý kiến thành viên Chính phủ.
Luật giáo dục đại học

01/01/2013

02

BGDĐT

 1. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Đang thẩm định

- Ngày 14/8/2014, Bộ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngày 02/10/2014, Bộ đã đăng trên trang thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân. Đồng thời, có Công văn số 7278/BGDĐT-PC gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất điều chỉnh thời hạn ban hành sang tháng 9/2015.

- Ngày 05/01/2015, Bộ Giáo dục và đào tạo đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định.


BGDĐT

 1. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

Đã trình

Ngày 23/10/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định. Ngày 11/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ. Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

02

BTNMT

 1. Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31)

Đã trình

- Công văn 26/VPCP-TH ngày 20/01/2014 thời hạn trình là tháng 11/2014.

- Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 81/TTr-BTNMT).

- Đang hoàn thiện dự thảo theo ý kiến của Thành viên Chính phủ.BTNMT

 1. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41)

Đã trình

Ngày 07/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp đó, ngày 19/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 89/TTr-BTNMT.

Luật đấu thầu

01/7/2014

01

BKHĐT

 1. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Đã trình

Bộ Kế hoạch và đầu tư đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 7706/TTr-BKHĐT ngày 24/10/2014.II. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH MỚI PHÁT SINH “NỢ ĐỌNG” SAU NGÀY 01/01/2015Luật việc làm

01/01/2015

03

BLĐTBXH

 1. Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

Đã thẩm định

- Ngày 19/12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4854/LĐTBXH-VL gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.BLĐTBXH

 1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Đã trình

- Ngày 08/09/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 3277/LĐTBXH-TCDN).

- Bộ Tư pháp đã thẩm định Công văn số 221/BTP-DSKT ngày 08/10/2014.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ xin ý kiến.

Hiện đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ.


BLĐTBXH

 1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Đã trình

- Tờ trình số 91/TTr-LDTBXH ngày 21/11/2014.

- Sau khi Văn phòng Chính phủ có ý kiến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và gửi lại Văn phòng Chính phủ để trình (Công văn số 4654/LĐTBXH-VL ngày 08/12/2014).

- Văn phòng Chính phủ đang làm thủ tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

01

BCA

 1. Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đã thẩm định

- Đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến góp ý, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo,trình Chính phủ.
Luật bảo vệ môi trường

01/01/2015

04


BTNMT

 1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4128/ BTNMT-TCMT đề nghị thẩm định.

- Ngày 03/10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (TTr số 77/TTr-BTNMT ngày 28/10/2014).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.


BTNMT

 1. Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.

- Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ Tờ trình số 79/TTr-BTNMT. Hiện, đang lấy ý kiến thành viên Chính phủBTNMT

 1. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Đang soạn thảo

Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, do nội dung dự thảo phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21 nên Bộ đã có Công văn số 3914/BTNMT-KTTVBĐKH gửi Thủ tướng Chính phủ xinh lùi thời gian trình Nghị định này vào năm 2016 để chờ kết quả Hội nghị.BTN&MT


 1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định ngày 16/10/2014.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện và đã trình Thủ tướng Chính phủ.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

01

BQP

BCA, BYT, BTC

 1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu

Đang soạn thảo

- Do có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên ngày 14/10/2014, Bộ Quốc phòng đã Công văn số 8604/BQP-QY xin lùi thời hạn trình sang tháng 3/2015.

- Ngày 29/10/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8573/VPCP-KGVX thông báo ý kiển của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý kéo dài thời gian soạn thảo.
Luật hải quan

01/01/2015

01

BTC

 1. Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

Đã trình

- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có Công văn 13912/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

- Ngày 22/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn thẩm định số 243/BTP-PLDSKT.

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 135/TTr-BTC ngày 30/10/2014.

- Ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 9434).
Luật công chứng

01/01/2015

01

BTP

 1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật công chứng

Đã trình lại sau khi hoàn thiện theo ý kiến Thành viên chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

- Ngày 14/10/2014, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 49/TTr-BTP.

- Bộ Tư pháp đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ và trình lại.

- Bộ Tư pháp đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và trình lại.

Luật xây dựng

01/01/2015

06

BXD

 1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng (nay đổi tên là Nghị định quản lí dự án đầu tư xây dựng)

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 92/TTr- BXD ngày 21/11/2014.BXD

 1. Nghị định về quy hoạch xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 96/TTr- BXD ngày 25/11/2014. Hiện nay Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủBXD

 1. Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 97/TTr- BXD ngày 25/11/2014.BXD

 1. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 94/TTr- BXD ngày 21/11/2014. Hiện Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ.BXD

 1. Nghị định về hợp đồng xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 98/TTr- BXD ngày 25/11/2014. Hiện Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ.BXD

 1. Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/ NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 95/TTr- BXD ngày 21/11/2014.

Luật đầu

tư công

01/01/2015

04

BKHĐT

 1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào Quý II/2015.


BKHĐT

 1. Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Đang soạn thảo

- Đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015.


BKHĐT

 1. Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015.


BKHĐT

 1. Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Đang soạn thảo

- Đã thành lập Ban soạn thảo, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị định.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào Quý II/2015.


Tổng số 12 luật

Tổng số: 27 văn bản (26 nghị định, 01 quyết định), trong đó có 06 nghị định quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực từ trước và 21 văn bản (20 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết 08 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

I. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH “NỢ ĐỌNG” TỪ NĂM 2014 CHUYỂN SANGLuật giám định tư pháp

01/01/2013

02

BCA

 1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo Thông tư và gửi xin ý kiến.

- Hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.


BYT

 1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần

Đang soạn thảo

Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh - dự kiến ban hành Quý I/2015.

Luật giáo dục đại học

01/01/2013

02

BGDĐT


 1. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

Đã trình

- Ngày 11/12/2014 , Bộ đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Ngày 31/12/2014, Vụ Pháp chế đã thẩm định. Hiện nay, đơn vị chủ trì soạn thảo đang trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.


BGDĐT


 1. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Đang soạn thảo

Nội dung quy định vấn đề khó, nên ngày 14/8/2014, Bộ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hiện nay, đang xin ý kiến của Bộ trưởng duyệt nội dung trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

01

BTNMT

 1. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đã xây dựng xong dự thảo 1 để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

01/05/2013

01

BYT

 1. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)

Đã thẩm định

Bộ Công Thương có Công văn báo cáo và đề nghị chấm dứt Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. Do vậy, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng quy chuẩn Việt Nam đối với thuốc lá (chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng).

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

01/09/2013

01

BLĐTBXH

 1. Thông tư hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo

Đã thẩm định

Hiện nay đơn vị chủ trì soạn thảo đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Luật khoa học và công nghệ

01/01/2014

01

BKHCN

 1. Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61)

Đã trình

Đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành

Luật giáo dục quốc phòng an ninh

01/01/2014

01

BQP và

BGDĐT


 1. Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề

Đã trình lãnh đạo Bộ

Đang chờ Thủ tướng ký phê duyệt Đề án quy hoạch các trường trong quân đội để ký ban hành.

Luật phòng, chống thiên tai

01/05/2014

01

BNNPTNT và BKHĐT

 1. Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai

Đang soạn thảo

Đã thành lập tổ soạn thảo và hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch.

Luật đấu thầu

01/7/2014

01

BYT

 1. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Đang soạn thảo

Đã xây dựng dự thảo và hiện Bộ Y tế đã gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quanII. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH MỚI PHÁT SINH “NỢ ĐỌNG” SAU NGÀY 01/01/2015Luật bảo vệ

và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

03

BNNPTNT

 1. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Đã thẩm định

Hiện đang nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo Thông tư.BNNPTNT

 1. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa

Đang soạn thảo

Đang soạn thảo dự thảo Thông tư.BNNPTNT và BTNMT

 1. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Đang soạn thảo

Ngày 4/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 9772/BNN-BVTV xin ý kiến Bộ Tài nguyên môi trường về việc gộp 02 nội dung thu gom (khoản 3, Điều 75) và xử lý (khoản 4, Điều 75) thành một thông tư liên tịch của hai Bộ.

Luật việc làm

01/01/2015

03

BLĐTBXH

 1. Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.BLĐTBXH

 1. Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.BLĐTBXH

 1. Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

01

BCA

 1. Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Đã thẩm định

Bộ Công an đã tổ chức nghiên cứu, soạn thảo, lấy ý kiến tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư. Hiện Bộ đang tổ chức thẩm định.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy

nội địa

01/01/2015

02

BQP

 1. Thông tư quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan.BQP

 1. Thông tư quy định tiêu chuẩn thuyền viên đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan.

Luật bảo vệ

môi trường

01/01/2015

19

BTNMT

 1. Thông tư quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về ngưỡng chịu tải của lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về xử lý chất thải nguy hại

Đang soạn thảo

Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.BTNMT

 1. Thông tư quy định về tiêu chí phân loại ô nhiễm môi trường, xác định ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về các hoạt động quan trắc môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về bộ chỉ thị môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về thông tin môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT

 1. Thông tư quy định về báo cáo hiện trạng môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BQP

 1. Thông tư quy định một số hoạt động bảo vệ môi trường trong quan đội

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT và BCT


 1. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn việc thống kê nguồn thải

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT và BCT


 1. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện phát triển dịch vụ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT và BNNPTNT

 1. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BTNMT và BXD

 1. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức kiểm kê khí nhà kính, xây dựng báo cáo quốc gia về quản lý phát thải khí nhà kính

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BGDĐT và BTNMT

 1. Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

08

BYT

 1. Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Đang soạn thảo

Bộ Y Tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến ban hành năm 2015.BYT

 1. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.BYT

 1. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến năm 2015BYT

 1. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.BYT và BTC

 1. Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh việc cùng hạng trên toàn quốc

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.BQP, BYT và BTC

 1. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BQP, BYT và BTC

 1. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Quốc phòng ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BCA, BYT và BTC

 1. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Công an ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đã thành lập tổ soạn thảo. Hiện đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

Luật hải quan

01/01/2015

01

BTC

 1. Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đang trình

Bộ Tài chính đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành,

Luật hôn nhân và gia đình

01/01/2015

02

BYT

 1. Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.BYT

 1. Thông tư quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

Luật công chứng

01/01/2015

02

BTP

 1. Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Đã trình lại

Đơn vị chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và trình lại Lãnh đạo Bộ để xem xét, ký ban hành.BTP

 1. Thông tư hướng một số nội dung của Luật công chứng

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành.
Luật xây dựng

01/01/2015

03

BXD

 1. Thông tư quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Khoản 6, Điều 102)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.BXD

 1. Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng (Khoản 3, Điều 159)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.BXD

 1. Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (Khoản 9, Điều 162)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Luật đầu

tư công

01/01/2015

03

BKHĐT

 1. Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định.BKHĐT

 1. Thông tư hướng dẫn lập thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định.BTCvà BKHĐT

 1. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ quan tài chính của địa phương cân đối kinh phí thường xuyên để thanh toán các chi phí lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình và bảo trì, vận hành các dự án đưa vào sử dụng

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định.
Tổng số 20 luật, pháp lệnh


Tổng số: 58 văn bản (45 thông tư, 13 thông tư liên tịch), trong đó có 11 văn bản (09 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 09 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước và 47 văn bản (36 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.: Uploaded -> dothanhhoai
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
dothanhhoai -> Điều Đối tượng nộp phí
dothanhhoai -> Phụ lục I danh mục văn bản quy đỊnh chi tiết thi hành các luậT ĐƯỢc ban hành trong quý I/2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương