PHỤ LỤC 1 Mẫu sv- 01. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viêntải về 191.56 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu25.04.2018
Kích191.56 Kb.
  1   2
PHỤ LỤC 1

Mẫu SV- 01. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETINGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017


PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KINH TẾ TRẺ” LẦN 7 - 2018


1.
TÊN ĐỀ TÀI

2.

MÃ SỐThuộc lĩnh vực nghiên cứu: (Sinh viên tự ghi theo danh mục lĩnh vực nghiên cứu công bố hàng năm tại kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học):


3. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

4.

NHÓM TRƯỞNG
Họ và tên:Mã số sinh viên:

Khoa:

Lớp:
Năm học:
Địa chỉ nhà:Điện thoại nhà:Di động:
Email:
5.

NGƯỜI HƯỚNG DẪNHọ và tên:

Khoa:Điện thoại DĐ: Email:

6.

SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Họ và tên

Mã số sinh viên

ĐTDĐ

Email

7.

GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU

(Cho biết vì sao nảy sinh ý tưởng nghiên cứu?)

8.

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

(Ý tưởng này được triển khai nghiên cứu sẽ giải quyết vấn đề gì? Đề tài này nghiên cứu đối tượng gì? Nghiên cứu những khía cạnh nào của đối tượng? Trong khoảng thời gian nào, trong phạm vi lãnh thổ nào,…? )


9.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Để nghiên cứu, đề tài này dự định sẽ dựa vào những lý thuyết cụ thể nào? Đã có những nghiên cứu nào tương tự hoặc gần giống mà đề tài có thể dựa vào đó để học tập các thức nghiên cứu


10.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
(Dự kiến dùng phương pháp gì để thực hiện triển khai ý tưởng? Các phương pháp có thể được sử dụng là: phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, mô tả, tổng hợp, phỏng vấn điều tra, khảo sát, định tính, định lượng…)


11.

TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
(Trình bày đề cương sơ bộ, qua đó có thể biết nội dung nghiên cứu gồm mấy phần? các công việc cụ thể là như thế nào?)

12.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Liệt kê các tài liệu tham khảo đã sử dụng để hình thành đề cương này)

13. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

(Dự kiến các công việc thời gian cần thiết để thực hiện nghiên cứu)


14. ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU

(Nếu được triển khai nghiên cứu kết quả dự kiến đạt được như thế nào? Kết quả đó đem lại lợi ích gì? Cho ai?)Ngày tháng năm

NHÓM TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)Ngày tháng năm

P. QLKH

(Ký và ghi rõ họ tên)PHỤ LỤC 2

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

KHOA:……………………………Mẫu SV- 02

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

Năm:…………..

STT

Tên đề tài

Sinh viên/nhóm sinh viên
thực hiện


(Ghi rõ sinh viên chịu trách nhiệm chính/nhóm trưởng)

Mã số sinh viên


Khoa

Lớp

Điện thoại

Email

Người hướng dẫn

Điện thoại người hướng dẫn

Email người hướng dẫn

1

 

1…(sinh viên chịu trách nhiệm chính)

2…

3… 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 


Tổng số đề tài NCKH cấp Trường: ………đề tài

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 3

Mẫu SV-07. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETINGBÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG

TÀI NĂNG KINH TẾ TRẺ” – LẦN 7, 2018

Lĩnh vực nghiên cứu:

TP. HCM, , 2017

: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương