PHỤ LỤC 1 danh mục văn bản chỉ ĐẠo về CẤp giấy chứng nhận quyền sử DỤng đẤTtải về 36.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích36.33 Kb.
PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Báo cáo số 980 /BC-ĐGS ngày 28 /10/2015 của Đoàn giám sát)

STT

Văn bản

Ngày

Nội dung

I. Văn bản của Thủ tướng Chính phủChỉ thị số 1474/CT-TTg

24/8/2011

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiChỉ thị số 05/CT-TTg

4/4/2013

Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

II. Văn bản của Văn phòng Chính phủThông báo 06/TB-VPCP

6/2/2013

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại hội nghị đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận QSD, QSH nhà theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội.Công văn số 5485/VPCP-KTN

5/7/2013

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013Thông báo số 327/TB-VPCP

22/8/2013

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

III. Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trườngCông văn số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ

28/10/2011

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTgCông văn số 587/BTNMT

07/3/2012

Sửa đổi 3 loại phí gồm phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác sử dụng tài liệu đất đaiCông văn số 1543/BTNMT-TCQLĐĐ

21/5/2012

Thực hiện chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủCông văn số 2419/BTNMT-TCQLĐĐ

13/7/2012

V/v đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIIICông văn số 2470/BTNMT-TCQLĐĐ

17/7/2012

V/v thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ởThông báo số 172/TB-BTNMT

7/8/2012

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành tài nguyên và môi trường.Công văn số 3841/BTNMT-TCQLĐĐ

11/10/2012

Đôn đốc thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTgCông văn số 9911/BTNMT-TCQLĐĐ

20/3/2013

Hợp tác tuyên truyền trong lĩnh vực đất đaiThư của Ban cán sự Đảng bộ BTNMT

28/3/2013

Thư gửi các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành ở địa phương cùng vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận trong năm 2013.Thông báo số 41/TB-BTNMT

28/3/2013

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại hội nghị bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2013 tại 22 tỉnh, thành phố trọng điểm.Công văn số 1637/BTNMT-TCQLĐĐ

06/5/2013

Gửi Bộ Tài chính đề xuất nội dung sửa đổi các quy định hiện hành liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2011/NĐ-CP và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; đồng thời quy định bổ sung việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi xử lý tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở tại 2 thành phố lớnCông văn số 1936/BTNMT-TCQLĐĐ

24/5/2013

Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện cấp Giấy chứng nhận ở địa phương theo Nghị quyết số 30/2012/QH-13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủCông văn số 2050/BTNMT-TCQLĐĐ

3/6/2013

V/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hộCông văn số 638/BTNMT-TCQLĐĐ

1/7/2013

Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhậnThông báo số 108/TB-BTNMT

7/8/2013

Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại buổi làm việc về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận tại 22 tỉnh, thành phố trọng điểmCông văn số 3236/BTNMT-TCQLĐĐ

22/8/2013

Báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhậnCông văn số 4385/BTNMT-TCQLĐĐ

1/11/2013

V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương