Ñöøng queân Ñaïo Sö Haõy luoântải về 11.93 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích11.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ÔÛ bình dieän töông ñoái Thaày xuaát hieän trong thaân töôùng con ngöôøi, ban nhöõng giaùo lyù, vaø chæ cho ta con ñöôøng. Nhôø nhöõng giaùo huaán vaø söï ban phöôùc cuûa ngaøi, seõ tôùi luùc söï chöùng ngoä cuûa ngaøi vaø cuûa chuùng ta trôû thaønh moät. Vaøo luùc ñoù chuùng ta seõ chöùng ngoä raèng Thaày noäi taïi tuyeät ñoái luoân luoân hieän dieän nhö baûn taùnh cuûa taâm ta.
Jamgon Kongtrul


Tröø phi maët trôøi cuûa loøng suøng moä chieáu soi
Treân ñænh nuùi tuyeát cuûa boán kaya (thaân) cuûa Thaày, Doøng aân phöôùc cuûa ngaøi seõ khoâng bao giôø chaûy.

theá haõy thieát tha khôi daäy loøng suøng moä trong taâm baïn!


Drikung Kyobpa


Nghó töôûng tôùi Thaày cuûa ta chæ trong choác laùt,

72

Thì toát hôn vieäc thieàn ñònh veà moät traêm ngaøn Boån Toân


Trong möôøi trieäu kalpa (kieáp).
Tantra Hieän thaân Quyù baùu


Gioáng nhö maøn söông baïc xuaát hieän
Trong baàu trôøi bao la, troáng khoâng, sao thaân töôùng cuûa guru

Seõ khoâng xuaát hieän trong söï bao la cuûa khoâng gian truøm khaép?


Gioáng nhö traän möa dòu daøng nheï nhaøng ñoå xuoáng, Trong caàu voàng tuyeät ñeïp,

sao guru seõ khoâng truùt xuoáng nhöõng giaùo lyù saâu xa? Trong moät voøm aùnh saùng naêm maøu?

Gioáng nhö nöôùc möa coøn ñoïng laïi


Treân maët ñaát baèng cuûa moät baõi coû roäng, Nhöõng giaùo lyù naøy seõ khoâng toàn taïi trong taâm Tröôûng töû trung thaønh v suøng moä cuûa ngöôi?

Gioáng nhö nhöõng boâng hoa röïc rôõ choùi loïi


Xuaát hieän beân kia mieàn ñoàng hoang töôi toát, meàm maïi, Nhöõng kinh nghieäm vaø chöùng ngoä taâm linh

Seõ khoâng xuaát hieän trong doøng taâm thöùc cuûa tröôûng töû cuûa ngöôi?


Shabkar


Ta ñaõ chæ cho caùc con nhöõng phöông phaùp
Daãõn tôùi söï giaûi thoaùt.
Nhöng caùc con neân hieåu raèng

73

Söï giaûi thoaùt aáy tuyø thuoäc vaøo baûn thaân caùc con.


Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni

Khi phaân chia kinh nghieäm thaønh chuû theå vaø ñoái töôïng, tröôùc tieân taâm thöùc ñoàng nhaát vôùi chuû theå, “ta,” sau ñoù vôùi nieäm “cuûa ta,” vaø baét ñaàu baùm chaáp vaøo “thaân ta,” “taâm ta,” vaø “teân ta.” Khi söï baùm luyeán cuûa ta ñoái vôùi ba nieäm naøy caøng luùc caøng maïnh meõ, chuùng ta chæ lo aâu hôn nöõa veà haïnh phuùc cuûa rieâng ta. Vieäc ta noã löïc ñeå ñöôïc an nhaøn, vieäc ta khoâng nhaân nhöôïng vôùi nhöõng tình huoáng traùi cuûa cuoäc soáng, vieäc ta baän taâm vôùi söï ñöôïc vaø maát, söôùng vaø khoå, vinh vaø nhuïc, khen vaø cheâ, taát caû ñeàu laø do yù nieäm veà caùi “ta.”
Chuùng ta thöôøng aùm aûnh veà baûn thaân tôùi noãi ta khoù coù theå laøm ñöôïc ngay caû vieäc nghó tôùi haïnh phuùc cuûa ngöôøi khaùc - trong thöïc teá, chuùng ta khoâng quan taâm tôùi ngöôøi khaùc nhieàu hôn moät con coïp chaêm chuù aên coû. Ñieàu naøy hoaøn toaøn ñoái nghòch vôùi quan ñieåm cuûa Boà Taùt. Thöïc ra baûn ngaõ c laø moät söï taïo taùc cuûa töôûng, vaø khi baïn nhaän ra raèng caû ñoái töôïng ñöôïc baùm chaáp laãn taâm baùm chaáp ñeàu troáng khoâng, khi aáy baïn deã thaáy ñöôïc raèng nhöõng ngöôøi khaùc khoâng khaùc bieät vôùi baûn thaân baïn. Thöôøng thì chuùng ta doàn moïi naêng löïc vaøo vieäc chaêm soùc chính mình, chö vò Boà Taùt thì ñaët noù vaøo vieäc chaêm soùc chuùng sinh. Neáu moät Boà Taùt thaáy raèng vieäc ngaøi lao mình vaøo löûa ñòa nguïc seõ coù theå cöùu giuùp ngay c moät chuùng sinh duy nhaát, ngaøi seõ laøm ñieàu ñoù khoâng chuùt do

döï, gioáng nhö moät con thieân nga bôi vaøo moät hoà nöôùc laïnh leõo.
Khyentse Rinpoche


vaøo theá kyû thöù taùm, Ñöùc Vua Taây Taïng Trisong Detsen ñaõ quyeát ñònh xaây döïng moät ngoâi chuøa taïi ñòa ñieåm ñaõ ñöôïc choïn löïa. Khi tìm kieám moät thaày teá leã hieán cuùng maët ñaát, ngaøi hoûi kieán Nyang Tingdzin Zangpo, Thaày ñöôïc nhaø vua toân kính nhaát. Baèng söï quaùn chieáu, Tingdzin Zangpo bieát raèng taïi Zahor mieàn Ñoâng AÁn Ñoä coù moät vò tu vieän tröôûng teân laø Shantarakshita ñang ôû ñoù. Ngaøi truyeàn ñaït thoâng tin naøy cho nhaø vua, v tu vieän tröôûng ñöôïc môøi sang Taây Taïng. Sau ñoù Shantarakshita noã löïc hieán cuùng ñòa ñieåm ngoâi chuøa. Nhöng moät tinh linh soáng trong nöôùc bieát raèng buïi caây maø oâng ta ñang soáng trong ñoù saép ñoán haï, oâng keâu goïi taát caû caùc tinh linh tôùi trôï giuùp. Hoï cuøng hôïp laïi thaønh moät ñoäi quaân, cöù khi ñeâm xuoáng laø hoï phaù huûy taát caû nhöõng con ngöôøi xaây

döïng trong ngaøy vaø ñem taát caû ñaát ñaù trôû laïi choã cuõ.
74

Nhaø Vua ñi gaëp tu vieän tröôûng vaø xin ñöôïc giaûi thích. “Coù phaûi ñoù laø bôûi nhöõng che chöôùng cuûa traãm quaù saâu daøy? Hay taïi ngaøi khoâng ban phöôùc cho ñòa ñieåm? Chaéc haún nhöõng chöông trình cuûa traãm chöa thöïc hieän ñöôïc?”


“Toâi ñaõ quaùn trieät loøng töø vaø bi,” tu vieän tröôûng traû lôøi, “nhöng chö thieân vaø quyû ma khoâng theå khuaát phuïc bôûi nhöõng phöông phaùp an bình nhö theá. Chæ coù nhöõng phöông phaùp phaãn noä laø coù hieäu quaû. Hieän nay, taïi Bodhgaya ôû AÁn Ñoä coù moät Thaày teân laø Padmasambhava xöù Uddiyana. Ngaøi xuaát hieän trong theá giôùi naøy baèng moät caùch theá kyø dieäu. Ngaøi tinh thoâng naêm khoa hoïc (nguõ minh) vaø laøm chuû ñöôïc naêng löïc cuûa söï tuyeät ñoái. Ngaøi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu thoâng thöôøng vaø sieâu vieät. Ngaøi laøm cho taát caû nhöõng trôøi vaø quyû ma phaûi run sôï, vaø chinh phuïc nhöõng tinh linh thuoäc caùc ñaïi. Neáu Ñöùc Vua thænh môøi ngaøi tôùi ñaây, seõ khoâng coù tinh linh naøo khaùng cöï ñöôïc ngaøi vaø taát caû nhöõng ñieàu Ñöùc Vua öôùc muoán seõ ñöôïc thöïc hieän.”
theá nhaø vua cöû Ba Trisher, Dorje Dudjom, Chim Shakyaprabha vaø Shubu Palgyi Senge tôùi AÁn Ñoä, moãi vò mang theo moät khoái löôïng buïi vaøng vaø moät nuùt vónh cöûu baèng vaøng. Caùc ngaøi giaûi thích cho Ñaïo raèng xöù Taây Taïng caàn coù ngaøi ñ ban phöôùc cho ñòa ñieåm cuûa moät ngoâi chuøa. Ñaïo höùa seõ tôùi. Ngaøi baét ñaàu leân ñöôøng, döøng laïi doïc ñöôøng ñeå buoäc möôøi hai tenma, möôøi hai nöõ baûo hoä, hai möôi moát genyen, vaø taát caû nhöõng trôøi vaø tinh linh cuûa Taây Taïng phaûi tuyeân theä. Cuoái cuøng ngaøi tôùi Trakmar ñeå an ñònh ñòa ñieåm, vaø Ngoâi Chuøa Xuaát Hieän Töï Nhieân Samye ñöôïc xaây döïng. Noù coù moät dinh thöï chính ba taàng, bao quanh laø nhöõng toaø nhaø töôïng tröng cho boán ñaïi luïc vaø nhöõng tieåu ñaïi luïc. Hai ñieän Yaksha (Daï Xoa) treân vaø ôùi, töôïng tröng cho maët trôøi vaø maët traêng. Toaøn boä quaàn theå ñöôïc bao boïc trong moät buùc töôøng coù moät traêm leû taùm stupa (thaùp). Tu vieän tröôûng Shantarakshita, acharya (Ñaïo Sö) Padmasambhava vaø pandita (hoïc giaû) Vimalamitra neùm nhöõng boâng hoa ñeå hieán cuùng noù ba laàn, vaø ngöôøi ta

thaáy coù nhieàu daáu hieäu cuøng nhöõng söï kyø dieäu phi thöôøng.
Paltrul Rinpoche


Trong moïi luùc, chuùng ta neân lieân tuïc thöïc hieän nhöõng lôøi caàu nguyeän roäng lôùn cho söï lôïi laïc cuûa taát caû chuùng sinh. Khi rôi vaøo giaác nguû chuùng ta neân nghó töôûng: “Caàu mong taát caû chuùng sinh thaønh töïu traïng thaùi tuyeät ñoái; khi thöùc daäy: “Caàu mong taát caû chuùng sinh tænh thöùc trong traïng thaùi giaùc ngoä”; khi ñöùng daäy: Caàu mong taát caû chuùng sinh ñaït ñöôïc thaân Phaät”; khi maëc quaàn aùo: “Caàu mong taát caû chuùng sinh coù söï khieâm toán vaø moät caûm thöùc xaáu hoå”; khi ñoát löûa: “Caàu mong taát caû chuùng sinh ñoát chaùy cuûi cuûa nhöõng caûm xuùc roái loaïn”; khi aên: Caàu mong taát caû chuùng sinh duøng thöïc phaåm cuûa söï thieàn ñònh”; khi môû cöûa: “Caàu mong taát caû chuùng sinh môû caùnh cöûa cuûa kinh thaønh giaûi

thoaùt”; khi ñoùng cöûa: Caàu mong taát caû chuùng sinh ñoùng caùnh cöûa ñi tôùi nhöõng coõi

75

thaáp”; khi ñi ra ngoaøi: Caàu mong toâi baét ñaàu leân ñöôøng ñeå giaûi thoaùt taát caû chuùng sinh”; khi ñi leân ñoài: “Caàu mong toâi ñöa taát caû chuùng sinh leân nhöõng coõi cao”; khi xuoáng ñoài: “Caàu mong toâi ñi giaûi thoaùt taát caû chuùng sinh khoûi nhöõng coõi thaáp”; khi caûm nhaän haïnh phuùc: “Caàu mong taát caû chuùng sinh thaønh töïu haïnh phuùc cuûa Phaät Quaû”; khi traûi nghieäm ñau khoå: “Caàu mong noãi khoå cuûa taát caû chuùng sinh ñöôïc an dòu.”


Khyentse Rinpoche

Vaøo luùc ñaàu, baïn neân ñöôïc daãn daét bôûi moät noãi sôï haõi sinh vaø töû gioáng nhö moät con nai ñöïc troán thoaùt khoûi moät caùi baãy. Vaøo luùc giöõa, baïn neân khoâng coù ñ hoái tieác cho duø baïn phaûi cheát, gioáng nhö moät noâng daân ñaõ laøm vieäc chu ñaùo trong caùnh ñoàng. Vaøo luùc cuoái, baïn neân caûm thaáy thanh thaûn vaø sung ôùng, gioáng nhö moät ngöôøi hoaøn toaøn laøm xong moät coâng vieäckhuûng khieáp.
Vaøo luùc ñaàu, baïn neân hieåu raèng khoâng coù thôøi gian ñeå phí phaïm, gioáng nhö moät ngöôøi moät veát thöông nguy hieåm do moät muõi teân. Vaøo luùc giöõa, baïn neân thieàn ñònh veà caùi cheát maø khoâng nghó töôûng ñieàu khaùc, gioáng nhö ngöôøi meï coù ñöùa con trai duy nhaát ñaõ cheát. Vaøo luùc cuoái, baïn neân hieåu raèng khoâng coøn ñieàu ñeå laøm, gioáng nhö moät

ngöôøi chaên cöøu maø baày thuù cuûa anh ta keû thuø laáy ñi maát.
Gampopa


C caâu noùi raèng: “Bieåu hieän cuûa trí tueä laø söï töï chuû, vaø bieåu hieän cuûa kinh nghieäm taâm linh chín muøi laø khoâng coù nhöõng caûm xuùc maâu thuaãn.” Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu baïn trôû neân minh trieát vaø uyeân baùc, thì cuøng möùc ñoä ñoù, baïn cuõng trôû neân thanh thaûn, an bình vaø dòu daøng khoâng lo laéng vaø ñaày aép söï töï phuï vaø kieâu ngaïo. Naêm naøy sang naêm khaùc, duø vieäc thöïc haønh cuûa baïn tieán boä tôùi ñaâu chaêng nöõa, baïn s chaúng quan taâm tôùi söï tieän nghi an nhaøn hay ñieàu böïc doïc, vaø seõ chaúng coù chuùt kieâu maïn naøo. Baïn seõ luoân luoân thuaän thaûo, khoâng bò phieàn naõo bôûi nhöõng söï kieän beân ngoaøi, vôùi moät taâm nhuùn nhöôøng, vöôït leân moïi hy voïng vaø hoaøi nghi, vaø döûng döng vôùi taùm moái baän taâm theá tuïc

ñöôïc vaø maát, söôùng vaø khoå, khen vaø cheâ, vinh vaø nhuïc. Coù moät caâu tuïc ngöõ noùi raèng: “Trong thöïc haønh taâm linh, söï khoù khaên xuaát hieän vaøo luùc ñaàu, trong nhöõng coâng vieäc theá gian, söï khoù khaên xuaát hieän vaøo luùc cuoái.” Ñieàu naøy coù nghóa laø khi töø boû nhöõng hoaït ñoäng bình thöôøng vaø hoaøn toaøn hieán mình cho vieäc thöïc haønh, baïn c theå gaëp moät vaøitrôû ngaïi beân ngoaøi vaø beân trong; nhöng baïn caøng kieân nhaãn thì baïn caøng trôû neân haïnh
76

phuùc. Ngöôïc laïi, nhöõng hoaït ñoäng theá gian mang laïi moät vaøi söï maõn nguyeän phuø du vaø noâng caïn vaøo luùc ñaàu; nhöng roát cuoäc chuùng daãn tôùi söï thaát voïng cay ñaéng.


Haõy vöùt boû moïi töôûng khaùc, chæ quan taâm tôùi söï chuyeån hoùa noäi taâm maø vieäc thöïc haønh cuûa baïn taïo neân. Ñöøng lo aâu veà cuûa caûi, thanh danh, vaø naêng löïc, maø haõy nuoâi döôõng söï khieâm toán khoâng chæ trong vaøi thaùng maø trong toaøn boä cuoäc ñôøi cuûa baïn.
Haõy thöôøng xuyeân kieåm soaùt xem baïn coù ñang thaønh coâng trong vieäc söû duïng giaùo lyù ñeå ñieàu phuïc nhöõng caûm xuùc maâu thuaãn cuûa baïn hay khoâng. Neáu baát kyø thöïc haønh naøo daãn tôùi keát quaû traùi ngöôïc laøm taêng tröôûng nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc vaø taùnh k cuûa baïn - thì thöïc haønh aáy khoâng thích hôïp vôùi baïn vaø baïn neân töø boû noù thì hôn. Moät khi ñaõ baét ñaàu thöïc haønh, baïn ñöøng chaïy theo lôøi khuyeân cuûa baát kyø ai. Haõy nhö moät con thuù hoang thoaùt khoûi moät caùi baãy, noù phoùng chaïy caøng xa caøng toát. Baïn phaûi hoaøn toaøn thoaùt khoûi sinh töû, ñöøng nöûa naïc nöûa môõ.
Khi baïn thaáy mình ôû giöõa moät taäp hoäi roäng lôùn, ñöùng bao giôø ñaùnh maát söï chaùnh nieäm. Haõy giöõ gìn traïng thaùi cuûa söï ñôn giaûn khoâng taïo taùc vaø nhôù tôùi nhöõng giaùo huaán cuûa Thaày.
Haõy nhö moät ngöôøi meï chia caùch vôùi ñöùa con môùi sinh cuûa baø. Moät ngöôøi meï cöïc kyø aân caàn v taän tuïy vôùi ñöùa con, v neáu coù ai taùch lìa noù vôùi baø ngay caû trong moät thôøi gian raát ngaén, baø khoâng theå thoâi khoâng ng veà noù. Cuõng theá, baïn ñöøng bao giôø buoâng loûng söï chaùnh nieäm vaø tænh giaùc cuûa baïn.
Cho duø ngaøy hoâm nay caùi cheát taán coâng baïn nhö moät tia chôùp, haõy saün saøng cheát maø khoâng coù baát kyø söï ñau buoàn hay hoái tieác naøo, khoâng coøn soùt laïi baát kyø söï baùm chaáp naøo ñoái vôùi nhöõng boû laïi sau löng. Khi an truï trong söï nhaän ra caùi thaáy (kieán), haõy töø boû cuoäc ñôøi naøy gioáng nhö moät con chim ñaïi baøng bay vuùt leân baàu trôøi xanh. Khi moät con chim ñaïi baøng bay vaøo khoaûng khoâng gian bao la, noù chaúâng bao giôø nghó: “Ñoâi caùnh cuûa ta khoâng ñuû söùc naâng ñôõ ta; ta khoâng theå bay xa.” Cuõng theá, khi cheát, haõy nhôù tôùi Thaày cuûa baïn vaø nhöõng giaùo huaán cuûa ngaøi vaø baùm chaët vaøo ñoù vôùi söï xaùc quyeát tuyeät

ñoái.
Khyentse Rinpoche

Vò Thaày toái haäu, söï tuyeät ñoái, khoâng bao giôø xa lìa chuùng con,
Nhöng chuùng sinh non nôùt khoâng nhaän ra ñieàu ñoù, höôùng maét ra ngoaøi vaø tìm kieám ngaøi ôû nôi xa.

77

cha duy nhaát, vôùi loøng töø bi bao la ngaøi ñaõ chæ cho con söï giaøu coù cuûa rieâng con;


Con, moät keû cuøng khoå, thöôøng xuyeân caûm thaáy söï hieän dieän cuûa ngaøi taän ñaùy loøng con.

Thaày-trí tueä thaám ñaãm toaøn theå theá giôùi vaø chuùng sinh, sinh töû vaø Nieát Baøn, Ngaøi chæ daïy caùc hieän töôïng coù theå xuaát hieän nhö nhöõng giaùo lyù ra sao,

Laøm cho con tin raèng moïi söï laø vò Thaày tuyeät ñoái;
Con khao khaùt söï chöùng ngoä voâ thöôïng, vaø caûm thaáy söï hieän dieän cuûa ngaøi taän ñaùy loøng con.
Khyentse Rinpoche


ÑÔØI SOÁNG SIEÂU VÖÔÏT THÔØI GIAN


Ta ôû trong aån thaát. Moät hoâm vaøo giöõa tröa, khi baàu trôøi trong treûo, ta ñi leân ñænh ñoài phía treân hang ñoäng cuûa ta vaø ngoài ôû ñoù moät mình. Veà höôùng baéc, ta thaáy moät ñaùm maây traéng tinh khieát cuoàn cuoän treân moät ñænh nuùi, gioáng nhö söõa soâi traøn. Vaøo luùc aáy kyù öùc v cha taâm linh quyù baùu ngaäp traøn taâm ta, vaø ta haùt baøi ca khao khaùt naøy:

Veà höôùng baéc, moät ñaùm maây ñaïi duy nhaát daâng leân treân nhöõng ñænh nuùi cao Traéng nhö doøng söõa traøn treà.

Khi nhìn noù, ta nghó tôùi thieän taâm cuûa Ñaïo ta.

Beân döôùi ñaùm maây xa xaêm ñoù xuaát hieän nhöõng ñænh cao coâ tòch cuûa AÅn thaát Toát laønh.


Caùch thöùc maø xöa kia Thaày cuûa ta ñaõ soáng trong choán aån tu tuyeät haûo ñoù
Trôû veà trong taâm ta.


Khi nghó tôùi thieän taâm cuûa ngaøi,

78

Nöôùc maét ta tuoân ra vaø traùi tim ñau ñôùn.


Taâm ta choaùng vaùng, nhaän thöùc cuûa ta khoâng roõ raøng moïi söï hoà v khoâng thöïc.
Kyø dieäu bieát bao neáu nhö ngaøi laïi hieän dieän nôi ñaây moät laàn nöõa!

Ta chæ laø moät keû taàm thöôøng, moät keû coù loøng suøng moä ít oûi. Nhöng ta vaãn mong moûi ñöôïc gaëp laïi ngaøi.

Giôø ñaây Ñaïo an truï trong Phaùp giôùi tuyeät ñoái
Vaø ñöùa con khoán khoå cuûa ngaøi boû laïi phía sau trong vuõng laày sinh töû.

Khi ta nhìn voâ soá ñoaù hoa nôû trong nhöõng ñoàng coû, Ta nhôù laïi caùi nhìn cuûa Ñaïo chaân chính.

Ngaøy aáy ta c theå nhìn ngaøi trong thaân töôùng con ngöôøi, ñaày caûm höùng; giôø ñaây thì khoâng theå.
Khi ta luoân nghó tôùi ngaøi, söï hieän dieän cuûa Ñaïo traøn ngaäp traùi tim ta.

Khi ta nghe tieáng chim cu cu meàm maïi vaø dòu daøng,


Ta nhôù laïi gioïng noùi cuûa Ñaïo chaân chính, aâm vang vaø thaät thaâm traàm. Ngaøy aáy ta coù theå nghe lôøi noùi du döông cuûa ngaøi; baây giôø thì khoâng theå. Khi ta luoân nghó tôùi ngaøi, söï hieän dieän cuûa Ñaïo traøn ngaäp traùi tim ta.

Khi ta nhìn maët trôøi moïc traûi aùnh saùng choùi loïi khaép nôi, Ta nhôù laïi trí tueä vaø loøng bi maãn cuûa Ñaïo chaân chính.

Ngaøy aáy ngaøi chaêm soùc ta thaät aâu yeám; giôø ñaây thôøi aáy ñaõ troâi qua.
Khi ta luoân nghó tôùi ngaøi, söï hieän dieän cuûa Ñaïo traøn ngaäp traùi tim ta.

Ta töôûng chöøng saép gaëp ngaøi, sau bao thaùng naêm xa caùch; Nuï cöôøi ñoùn chaøo aám aùp cuûa ngaøi trôû veà trong taâm ta.

79

Duø ñi tôùi phöông naøo, ta cuõng nghó tôùi Ñaïo Sö;


Duø ôû trong choán coâ tòch naøo, ta cuõng nghó tôùi Ñaïo Sö; Duø nhìn thaáy bieåu hieän naøo, ta cuõng nghó tôùi Ñaïo Sö

Luoân luoân, trong moïi luùc, ta nghó tôùi Ñaïo Sö chaân chính cuûa ta.


Khi ta haùt baøi ca ai oaùn naøy, ñaùm maây tieáp tuïc phình to ra cho tôùi khi noù coù hình daïng moät ñoáng ngoïc quyù. Treân ñænh, trong moät chieác leàu aùnh saùng caàu voàng naêm maøu, boån cuûa ta xuaát hieän. Trong moät vuõ ñieäu duyeân daùng, baøn tay ngaøi baét aán baûo hoä, ngaøi loäng laãy hôn bao giôø heát vaø coù loøng töø aùi voâ song. Ngaøi mæm cöôøi raïng rôõ vaø noùi nhöõng lôøi naøy nghe nhö gioïng cuûa moät ngöôøi Baø La Moân:


Con trai cao quyù, con nhö traùi tim ta,


Ñöøng thaát voïng; haõy laéng nghe lôøi cha con noùi.
Cha con chuùng ta, nhöõng keû tôùi cuøng luùc nhôø naêng löïc cuûa nhöõng lôøi caàu nguyeän trong quaù khöù, thì baát khaû phaân
Trong traïng thaùi cuûa baûn taùnh tuyeät ñoái choùi ngôøi.

Con trai, töø nay trôû veà sau,


Haõy ñeå ñoä daøi söï thöïc haønh cuûa con laø beà daøi cuoäc ñôøi con;

Haõy lang thang töø nôi naøy sang nôi khaùc, trong nhöõng aån thaát nuùi non c tòch; Baèng caùch thöïc haønh nhöõng khoå haïnh, caàu mong con cöùu giuùp moïi chuùng sinh

may maén.

Ñöøng saàu buoàn, haõy nhìn vaøo taâm caûm thaáy buoàn ñau. Guru thì khoâng khaùc vôùi taâm.

Chính taâm töôûng nhôù guru; chính taâm ôû ñoù guru tan laãn.
Haõy an truï trong baûn taùnh khoâng taïo taùc cuûa taâm, caùi tuyeät ñoái.

Vôùi nhöõng ñoäng taùc nheï nhaøng, duyeân daùng, nhö theå ñang nhaûy muùa, ngaøi xuaát hieän caøng luùc caøng lôùn cho tôùi khi bieán maát vaøo baàu trôøi nhö moät caàu voàng.Nhöõng ñaùm maây cuõng tan bieán vaøo khoâng gian, vaø nhöõng ñau buoàn cuûa ta cuõng

80

tan bieán theo. Ta an truï moät luùc laâu trong moät traïng thaùi trong treûo sieâu vöôït töôûng.


Shabkar


DI SAÛN TAÂM LINH,
SÖÏ CHUYEÅN HOÙA VAØ TÍNH LIEÂN TUÏC

Söï truyeàn daïy vaø tính lieân tuïc laø nhöõng ñieåm troïng yeáu cuûa truyeàn thoáng Phaät Giaùo. Nhöõng giaùo lyù soáng ñoäng khoâng ñöôïc taøn luïi; söï chöùng ngoä chaân thöïc phaûi ñöôïc trao truyeàn töø Thaày sang ñeä töû. Nhöõng Ñaïo Taây Taïng ñaïi khoâng phaûi laø nhöõng ñieàu huyeàn nhieäm bieät laäp. Ñöôïc baét reã trong maûnh ñaát phì nhieâu cuûa söï xaùc tín vaø kieân trì cuûa chính caùc ngaøi, trí tueä cuûa caùc ngaøi ñaõ daàn daàn thuaàn thuïc trong vaàng döông nhöõng söï ban phöôùc vaø trí tueä cuûa Thaày cuûa caùc ngaøi. Coù nhieàu caùch ñeå laøm vui loøng Thaày cuûa ta vaø ñeàn ñaùp thieän taâm cuûa ngaøi, nhöng caùch thöùc ñöôïc coi laø toái haûo laø ñöa nhöõng giaùo lyù cuûa ngaøi vaøo thöïc haønh cho tôùi khi söï chöùng ngoä chaân thöïc loù raïng trong taâm thöùc cuûa rieâng ta.


Veà maët naøy thì cuoäc ñôøi cuûa Khyentse Rinpoche laø moät kieåu maãu toaøn haûo. Ngoaøi hai Thaày chính cuûa ngaøi, ngaøi ñaõ hoïc taäp vôùi hôn naêm möôi Thaày kieät xuaát töø moïi tröôøng phaùi cuûa Phaät Giaùo Taây Taïng. Sau khi hoaøn toaøn hôïp nhaát nhöõng giaùo lyù vaøo cuoäc soáng cuûa rieâng ngaøi, khi aáy ngaøi ñaõ coù theå trao truyeàn chuùng cho haøng ngaøn ñ töû. Trong soá nhöõng ñeä töû ñoù, moät soá ñaõ trôû thaønh nhöõng trì giöõ ñích thöïc nhöõng giaùo lyù, nhöõng ngöôøi thöøa keá taâm linh, vaø hieän nay ñang tieáp noái doøng truyeàn cuûa ngaøi.
Sinh naêm 1924, Trulshik Rinpoche khoâng chæ laø moät ngöôøi naém giöõ doøng truyeàn thöøa, ngaøi cuõng laø ngöôøi nhaän laõnh chính yeáu “kho taøng taâm” cuûa Khyentse Rinpoche, nhö ñöôïc ñaëc bieät tieân tri trong nhöõng baûn vaên cuûa caùc kho taøng taâm naøy. Ngaøi cuõng laø truyeàn giôùi chính yeáu caùc giôùi nguyeän tu vieän trong caùc doøng Nyingma vaø ñaõ toân phong cho vaøi ngaøn tu só.
Khoaûng ba möôi naêm tröôùc, trong khi ñang haønh höông ôû Nepal, moät ñeâm Khyentse Rinpoche mô thaáy ngaøi ñang leo leân moät ngoïn nuùi söøng söõng. Treân ñænh laø moät tu vieän nhoû. Ngaøi ñi vaøo vaø nhìn thaáy ôû beân trong nhöõng Thaày ngaøy tröôùc cuûa ngaøi ñang ngoài caïnh nhau ba Laït Ma chính cuûa Tu vieän Shechen laø Shechen Gyaltsap Rinpoche, Shechen Rabjam, vaø Shechen Kongtrul. Khyentse Rinpoche leã laïy caùc ngaøi vaø caát tieáng haùt tuïng baøi keä ñau buoàn, hoûi caùc Thaày laø caùc ngaøi ñaõ chòu ñau khoå trong tay nhöõng

ngöôøi Trung Quoác ra sao (caû ba ñaõ boû maïng trong nguïc tuø vaøo cuoái thaäp nieân 1950 vaø


81

ñaàu thaäp nieân 1960). Cuõng trong moät baøi keä, caùc ngaøi traû lôøi baèng moät gioïng, noùi raèng: “Ñoái vôùi chuùng ta sinh vaø töû nhö nhöõng giaác moäng hay söï huyeãn hoùa. Traïng thaùi tuyeät ñoái khoâng maøng tôùi söï thònh suy.” Khyentse Rinpoche bieåu loä öôùc muoán ñöôïc sôùm gaëp caùc ngaøi trong caùc Coõi Phaät, bôûi ngaøi ñaõ nhìn thaáy ít oûi nhöõng coøn laïi trong moät theá giôùi nôi caùc giaùo lyù bieán maát nhanh choùng vaø haàu heát caùc Thaày chæ laø nhöõng k löøa ñaûo maïo danh. Vaøo luùc ñoù, Shechen Kongtrul chaêm chaêm nhìn Khyentse Rinpoche vôùi aùnh maét saéc nhoïn v noùi: “Con phaûi taän tuïy laøm vieäc ñeå giuùp ích chuùng sinh vaø duy trì giaùo lyù cho tôùi hôi thôû cuoái cuøng cuûa con. Ba ngöôøi chuùng ta, hôïp nhaát laøm moät, seõ ñeán vôùi con nhö moät Hoaù Thaân duy nhaát, moät ngöôøi trôï giuùp ñeå hoaøn thaønh nhöõng muïc ñích cuûa con.” Khoâng laâu sau ñoù, vaøo naêm 1966, tröôûng nöõ cuûa Khyentse Rinpoche laø Chime Wangmo haï sinh moät beù trai, laø ngöôøi ñöôïc Karmapa thöù möôøi saùu xaùc nhaän laø Hoaù Thaân cuûa Shechen Rabjam.
Shechen Rabjam Rinpoche khoâng chæ laø chaùu ngoaïi cuûa Khyentse Rinpoche maø cuõng laø keá thöøa taâm linh thöïc söï cuûa ngaøi. Rabjam Rinpoche ñöôïc oâng ngoaïi nuoâi daïy töø luùc naêm tuoåi vaø nhaän laõnh moïi giaùo lyù oâng ban cho trong hôn hai möôi laêm naêm. Rabjam Rinpoche noùi veà moái lieân heä phi thöôøng vôùi Thaày-oâng ngoaïi cuûa mình:


Nhaän thöùc ñaàu tieân cuûa toâi veà Khyentse Rinpoche laø nhaän thöùc veà moät ngöôøi oâng kyø dieäu traøn ñaày thöông yeâu. Thöïc ra ngaøi gioáng nhö cha vaø meï thöïc söï cuûa toâi trong moät con ngöôøi. Sau ñoù, khi toâi lôùn leân, nhaän thöùc naøy daàn daàn bieán thaønh loøng toân kính, xaùc tín saâu xa, vaø cuoái cuøng thaønh nieàm tin töôûng baát bieán. theá, Khyentse Rinpoche ñaõ trôû thaønh Ñaïo taâm linh cuûa toâi. Khi toâi baét ñaàu nghieân cöùu Kinh ñieån, toâi tìm thaáy ôû ngaøi moïi phaåm tính maø Kinh ñieån ñaõ moâ taû veà moät Ñaïo ñích thöïc vaø chöùng ngoä. Sau khi ngaøi vieân tòch, söùc maïnh cuûa söï hieän dieän cuûa ngaøi chaúng nhöõng khoâng bieán maát maø coøn trôû neân moãi luùc moät truøm khaép. Baây giôø toâi nhaän ra laø mình may maén bieát bao khi ñöôïc gaëp moät ngöôøi nhö ngaøi. Muïc ñích duy nhaát cuûa toâi laø coù theå duy t caùc giaùo lyù cuûa ngaøi vaø hoaøn thaønh nhöõng ñieàu ngaøi öôùc nguyeän.”

Cho tôùi nay, muïc ñích maø Rabjam Rinpoche ñang thöïc hieän naøy ñaõ coù nhöõng thaønh coâng ñaùng keå. Töø naêm hai möôi laêm tuoåi ngaøi ñaõ phaûi gaùnh vaùc traùch nhieäm naëng neà troâng coi nhöõng tu vieän roäng lôùn cuûa truyeàn thoáng Shechen ôû Nepal, Taây Taïng, vaø Bhutan, cuõng nhö traùch nhieäm giaùm saùt vieäc xaây döïng tu vieän khaùc taïi Bodhgaya ôû AÁn Ñoä, nôi Ñöùc Phaät ñaõ ñaït ñöôïc Giaùc ngoä.


Dzongsar Khyentse Rinpoche, sinh naêm 1961, laø Hoaù Thaân chính cuûa Khyentse

Chokyi Lodro, moät Thaày thaân yeâu khaùc cuûa Khyentse Rinpoche. Khi Hoaù Thaân treû tuoåi ñöôïc xaùc nhaän vaø ñöôïc môøi tôùi Sikkim ñeå laøm leã ñaêng quang, Khyentse Rinpoche ñi
82

xuoáng bieân giôùi Sikkim-AÁn Ñoä ñeå ñoùn chaøo ngaøi. Trong vaøi giôø ngoài xe trôû ngöôïc leân Gangtok, thuû ñoâ cuûa Sikkim, suoát caû quaõng ñöôøng Khyentse Rinpoche ñaõ oâm caäu beù trong loøng vaø traøo nöôùc maét. Sau naøy nhöõng ngöôøi coù tham döï chuyeán du haønh ñoù ñaõ hoûi ngaøi laø v buoàn baõ boäc loä cuûa ngaøi coù phaûi do töø nhöõng linh tính veà töông lai cuûa Hoaù Thaân treû hay khoâng. Nhöng ngaøi ñaõ giaûi thích raèng nhöõng gioït nöôùc maét ñoù laø nöôùc maét cuûa söï hoan vaø suøng moä, bôûi trong vaøi giôø ñoàng hoà ñ khoâng phaûi ngaøi nhìn thaáy caäu beù maø chính laø Khyentse Chokyi Lodro ngaøy tröôùc nhö theå trong thöïc taïi. Sau naøy, Khyentse Rinpoche thöôøng leã laïy baát kyø luùc naøo ngaøi gaëp Hoaù Thaân treû tuoåi sau moät thôøi gian daøi vaéng maët ngay caû treân moät con ñöôøng ñaày buïi baëm. Veà sau, Dzongsar Khyentse Rinpoche trôû thaønh ñeä töû thaân thieát cuûa Khyentse Rinpoche v ñaõ nhaän laõnh voâ soá giaùo lyù vaø söï nhaäp moân töø ngaøi. Dzongsar Khyentse Rinpoche hieän ñang ñöùng ñaàu vaøi tu vieän vaø Ñaïi hoïc tu vieän ôû AÁn Ñoä vaø Bhutan.
Seõ chaúng lôïi ích khi keå teân taát caû nhöõng ñeä töû cuûa Khyentse Rinpoche, laø nhöõng ngöôøi maø nhö caùch dieãn taû cuûa Taây Taïng ñaõ noùi, nhieàu nhö nhöõng sao trong baàu trôøi muøa thu. Tuy nhieân, trong soá nhöõng ngöôøi ñaùng chuù nhaát ngoaøi Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma, maø chuùng ta ñaõ noùi tôùi tröôùc ñaây laø hai Choling Rinpoche, Namkhai Nyingpo Rinpoche, Jigme Khyentse Rinpoche, Dzigar Kongtrul Rinpoche, Senge Trakpa Rinpoche (moät haønh gi kieät xuaát ñ traûi qua nhieàu naêm trong aån thaát), Orgyen Topgyal Rinpoche, vaø Taklung Tsetrul Pema Wangyal Rinpoche, naøy ñöôïc nhieàu ngöôøi coi laø nguyeân maãu cuûa ñeä töû lyù ôûng vaø baûn thaân naøy cuõng laø moät Ñaïo coù phaåm tính. Chogyam Trungpa Rinpoche, Sogyal Rinpoche, vaø vaøi ñeä töû khaùc cuûa Khyentse Rinpoche cuõng ñaõ trôû thaønh nhöõng Thaày coù aûnh ôûng ôû Taây phöông.
Nhö theá, doøng truyeàn thöøa cuûa Khyentse Rinpoche vaãn coøn löu truyeàn maïnh meõ, t tueä vaø loøng bi maãn cuûa ngaøi vaãn noàng aám ñuû ñeå laøm tan chaûy quaëng moû cuûa söï soáng cuûa ta vaø laáy ra ñöôïc chaát vaøng Phaät taùnh tieàm aån trong ñoù.
Khyentse Rinpoche ñaõ soáng vaø hít thôû nhöõng giaùo lyù cuûa ñaïo Phaät moät caùch kieân quyeát. Vöôït leân baát kyø boái caûnh vaên hoùa ñaëc thuø naøo, ngaøi coù kh naêng thuùc ñaåy moïi ngöôøi tra vaán moät caùch saâu xa nhöõng söï choïn löïa cuûa rieâng hoï trong cuoäc soáng vaø sau ñoù nhöõng taøi nguyeân bao la cuûa söï chöùng nghieäm thöïc tieãn vaø trí tueä ñeå daãn daét hoï tôùi choã tìm ra con ñöôøng cuûa rieâng hoï. Ngaøy nay nhöõng vaán ñeà cuøng vôùi nhöõng giaùo lyù chuùng ta phaûi ñöông ñaàu thì vaãn coøn töôi môùi vaø thích ñaùng nhö tröôùc ñaây. Khyentse Rinpoche luoân luoân nhaán maïnh raèng Phaät ñaïo ñöôïc coi laø caùi ñöôïc soáng tôùi cuøng toät, moät laøn gioù trong laønh khoâng ngöøng thoåi, moät phöông caùch ñeå kinh nghieäm nhöõng söï

vieäc nhö chuùng thöïc söï laø.

83

Vaøo luùc ñaàu toâi coi Ñaïo laø Thaày, Vaøo luùc giöõa toâi coi Kinh ñieån laø Thaày,

Vaøo luùc cuoái toâi coi taâm cuûa rieâng toâi laø Thaày.

Töø Thaày c ra con ñöôøng giaûi thoaùt


Toâi nhaän laõnh nhöõng giaùo lyù linh thaùnh cho söï giaûi thoaùt cuûa rieâng toâi: Thöïc haønh cuûa toâi laø traùnh laøm taø haïnh vaø vun troàng ñöùc haïnh.

Töø Thaày Boà Taùt


Toâi nhaän laõnh nhöõng giaùo lyù Ñaïi Thöøa linh thaùnh veà caùch phaùt trieån taâm giaùc ngoä (Boà Ñeà taâm):
Thöïc haønh cuûa toâi laø yeâu thöông ngöôøi khaùc hôn baûn thaân.

Töø Thaày Kim Cöông Thöøa,


Toâi nhaän laõnh nhöõng giaùo lyù Maät Chuù Thöøa, nhöõng quaùn ñaûnh, vaø giaùo huaán: Thöïc haønh cuûa toâi laø nuoâi döôõng nieàm tin, loøng toân kính, vaø tri giaùc thanh tònh.

Shabkar


Toaøn boä söï ñoät phaù cuûa giaùo lyù Ñöùc Phaät laø ñeå laøm chuû taâm thöùc. Neáu baïn laøm chuû taâm thöùc, baïn seõ ñieàu khieån ñöôïc thaân theå vaø ngoân ngöõ, vaø noãi khoå cuûa rieâng baïn vaø nhöõng ngöôøi khaùc chæ coù theå ñi tôùi choã keát thuùc. Nhöng neáu baïn ñeå maëc cho taâm thöùc traøn ngaäp nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc, thì cho duø haønh ñoäng cuûa thaân theå vaø ngoân ngöõ cuûa baïn coù veû hoaøn haûo tôùi ñaâu chaêng nöõa, baïn vaãn coøn ôû raát xa con ñöôøng.
Vieäc laøm chuû taâm thöùc ñöôïc thaønh töïu nhôø söï tænh giaùc lieân tuïc veà moïi töôûng vaø haønh ñoäng cuûa baïn. Haõy thöôøng xuyeân truy xeùt taâm baïn, v ngay khi nhöõng töôûng tieâu cöïc xuaát hieän, haõy khaéc phuïc chuùng baèng nhöõng caùch ñoái trò thích hôïp. Khi nhöõng töôûng tích cöïc xuaát hieän, haõy cuûng coá chuùng baèng caùch hoài höôùng coâng ñöùc chuùng mang laïi, öôùc nguyeän raèng taát caû chuùng sinh ñöôïc kieán laäp trong söï Giaùc ngoä voâ thöôïng. Khi nuoâi döôõng söï chaùnh nieäm lieân tuïc naøy trong nhöõng thöïc haønh an ñònh vaø quaùn

chieáu, cuoái cuøng baïn seõ coù theå duy t ñöôïc vieäc nhaän ra trí tueä ngay caû giöõa nhöõng hoaït

84

ñoäng bình thöôøng vaø nhöõng söï xao laõng. Nhö theá söï chaùnh nieäm laø neàn taûng roát raùo, phöông thuoác chöõa trò moïi phieàn naõo sinh töû.


Söï thöïc haønh Phaùp ñöa baïn tôùi moät nôi ôû ñoù baïn coù theå duy trì cuõng vaãn söï tænh giaùc khoâng ngôi nghæ ñoù duø ôû trong hay ngoaøi nhöõng thôøi khoùa. Ñaây laø ñieåm coát tuyû cuûa moïi giaùo huaán taâm linh; khoâng coù noù, d baïn trì tuïng bao nhieâu thaàn chuù vaø lôøi nguyeän, duø baïn thöïc hieän bao nhieâu ngaøn laàn leã laïy vaø ñi nhieãu chaêng nöõa, chöøng naøo maø taâm baïn vaãn coøn xao laõng thì khoâng ñieàu trong nhöõng thöïc haønh ñoù coù theå giuùp baïn thoaùt khoûi nhöõng caûm xuùc che chöôùng cuûa baïn. Ñöøng laõng queân ñieàu troïng yeáu nhaát naøy.
Khyentse Rinpoche

VOØNG TROØN VIEÂN MAÕN Bao giôø khoâng gian coøn toàn taïi,
Vaø bao giôø chuùng sinh coøn hieän höõu, Caàu mong toâi cuõng toàn taïi

Ñeå tieät tröø noãi khoå cuûa theá gian.


Shantideva

Vaøo ngaøy 28 thaùng Möôøi Hai naêm 1995, moät soá ñoâng khaùc thöôøng nhöõng Laït Ma, tu vaø Phaät töû töø nhöõng mieàn treân theá giôùi ñaõ tuï hoäi ôû Maratika thuoäc mieàn Ñoâng xöù Nepal, moät thaùnh ñòa cuûa Guru Padmasambhava. Trulshik Rinpoche, moät baäc hieàn minh baûy möôi hai tuoåi ñöùng ñaàu moät ñoaøn dieãu haønh ñaày maøu saéc goàm nhöõng tu vaø ngöôøi suøng moä, moãi ngöôøi caàm moät caây nhang chaøy ñoû, ñang ñöùng ñôïi vaø höôùng maét leân trôøi. Tieáng gaàm lôùn daàn cuûa moät chieác tröïc thaêng Nga Soâ lôùn phaù vôõ söï yeân laëng tinh khoâi cuûa nhöõng raëng nuùi. Trong soá hai möôi hai haønh khaùch laø Hoaù Thaân treû tuoåi môùi ñöôïccoâng nhaän cuûa Khyentse Rinpoche.

85

Khi em beù hai tuoåi röôõi xuaát hieän trong voøng tay cuûa meï, Trulshik Rinpoche ñaõ daâng cho caäu moät chieác khaên leã daøi maøu traéng. Nhö theå hoaøn toaøn thoâng thaïo loái chaøo möøng truyeàn thoáng naøy, caäu beù chaêm chuù ñaët noù quanh coå Trulshik Rinpoche.


Ñaây khoâng phaûi laø moät cuoäc hoäi hoïp thoâng thöôøng. Trulshik Rinpoche laø Laït Ma, töø tu vieän coâ tòch xa xoâi gaàn Nuùi Everest, ñaõ coâng nhaän caäu beù laø Hoaù Thaân cuûa Thaày yeâu quyù cuûa ngaøi, Dilgo Khyentse Rinpoche.
Sau khi Khyentse Rinpoche vieân tòch vaøo naêm 1991, nhöõng ñeä töû thaân thieát cuûa ngaøi ñaõ töï nhieân höôùng veà Trulshik Rinpioche, ñeä töû laâu naêm vaø thaønh töïu nhaát cuûa ngaøi, ñeå tìm kieám Hoaù Thaân cuûa Khyentse Rinpoche.
Töø luùc ñoù, Trulshik Rinpoche ñaõ coù nhöõng giaác vaø thò kieán bieåu thò moät caùch roõ raøng nhaân daïng cuûa Hoaù Thaân. Ñaëc bieät laø coù moät thò kieán bao goàm moät baøi keä boán doøng tieát loä naêm sinh cuûa em beù, teân cha meï, vaø nôi coù theå tìm thaáy em beù. Tuy nhieân, ngaøi ñaõ giöõ maät nhöõng chi tieát naøy cho tôùi thaùng naêm 1995, khi ngaøi gôûi moät laù thö cho chaùu ngoïai cuûa Khyentse Rinpoche laø Shechen Rabjam Rinpoche. Khi ñöôïc giaûi maõ, baøi keä ñaõ tieát loä raèng ngöôøi cha teân laø Choling Rinpoche Mingyur Dewai Dorje (chính laø con trai cuûa Tulku Urgyen Rinpoche, moät trong nhöõng baèng höõu taâm linh thaân thieát nhaát cuûa Khyentse Rinpoche), vaø meï laø Dechen Paldron. Con trai cuûa hoï, sinh vaøo sinh nhaät cuûa Guru Padmasambhava, ngaøy moàng möôøi thaùng naêm Naêm Daäu (30 thaùng Saùu, 1993), nhö baøi keä ñaõ noùi, laø Hoaù Thaân khoâng theå nhaàm laãn cuûa Paljor” (moät trong nhöõng danh hieäu cuûa Khyentse Rinpoche). Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ñaõ xaùc nhaän ñöùa tr naøy laø Hoaù Thaân cuûa Khyentse Rinpoche.
Vaøo ngaøy 29 thaùng Möôøi Hai, moät buoåi leã ñôn giaûn vaø caûm ñoäng ñöôïc t chöùc trong hang ñoäng Maratika. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tuï hoäi ôû ñoù, moät soá ñaõ ñi boä nhieàu ngaøy töø Kathmandu hay Bhutan, maët trôøi ñaõ loù raïng töø trong traùi tim hoï vaøo theá giôùi noùi chung. Nhö theá lôøi caàu nguyeän maø Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma vieát chæ moät ngaøy sau khi Khyentse Rinpoche lìa boû theá giôùi naøy ñaõ ñöôïc ñaùp öùng:

Chuùng sinh caøng caàn ñöôïc cöùu giuùp,


Thì chaân taùnh cuûa ngaøi caøng theâm thöông yeâu hoï.
theá, ñeå laøm thuaàn thuïc vaø giaûi thoaùt moïi chuùng sinh trong thôøi ñaïi toái aùm naøy, Xin nhanh choùng hieån loä dung nhan nhö vaàng traêng cuûa Hoaù Thaân ngaøi!

Voøng troøn vieân maõn ñaõ ñöôïc veõ ra.

86

87
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương