Nguyễn thị BÍch thủy nghiên cứu chiến lưỢC ĐỌc tiếng anh của sinh viêN ĐẠi họC Ở việt nam chuyên ngànhtải về 184.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.04.2018
Kích184.93 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KHOA SAU ĐẠI HỌC

*****

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC ĐỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học

bộ môn tiếng Anh

Mã số: 62 14 01 11


TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hà Nội - 2018

Công trình được hoàn thành tại: Khoa Sau Đại học- Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội

Người hướng dẫn khoa học:


  1. TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

  2. PGS.TS. Lâm Quang Đông

Phản biện 1: ……………………………………………

……………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………

……………………………………………

Phản biện 3: ……………………………………………

……………………………………………

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp tại …………………………………………….….………………………………………………………………….….……………………

vào hồi giờ ngày tháng năm

Có thể tìm hiểu luận án tại:  • Thư viện Quốc gia Việt Nam

  • Trung tâm Thông tin- Thư viện, Đại học Quốc gia Hà NộiCÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN


  1. Nguyễn Thị Bích Thủy. (2015). Cognitive Strategy Use by University Non-English Majored Students in Reading Comprehension. International Journal of Technical and Application (e-ISSN: 2320-8163), Special Issue 15 (Jan-Feb), pp. 16-22.

  2. Nguyễn Thị Bích Thủy. (2016). Những yếu tố tác động đến việc lựa chọn chiến lược đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2016- Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. tr. 327-335.

  3. Nguyễn Thị Bích Thủy. (2016). A Modified Survey of Reading Strategies (SORS)- a Good Instrument to Assess Students’ Reading Strategy Use. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài- Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 32(4), tr.52-63.


LỜI GIỚI THIỆU

1. Bối cảnh nghiên cứu

Đọc đóng một vai trò quan trọng trong phát triển học thuật, đặc biệt là khi người học phải tiếp cận với một số lượng lớn các tài liệu bằng ngoại ngữ về chuyên môn của mình (McDonough & Shaw, 2013). Việc tăng cường khả năng đọc tiếng Anh là cần thiết cho sinh viên nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh cá nhân trong trường đại học.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng đọc tiếng Anh của sinh viên là việc sử dụng các chiến lược đọc.

Tuy nhiên, trong thực tế dạy và học tiếng Anh, hầu hết sinh viên đều không quen với việc sử dụng các chiến lược đọc tiếng Anh. Họ thường lựa chọn chiến lược không hiệu quả và việc đọc của họ ít mang tính chiến lược (Wood, et al., 1998). Do đó, hiệu quả đọc hiểu của họ bị giảm đi.

Những vấn đề nêu trên đã tạo nên sự phát triển đáng kể số lượng các nghiên cứu về việc sử dụng chiến lược đọc trong việc đọc bằng ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai để nâng cao hiểu biết (Block, 1986, Davis & Bistodeau, Kern, Li & Munby, Menzoda de Hopkins & Mackay trong Janzen & Stoller, 1998).

Trong bối cảnh Việt Nam, mục tiêu chung của Đề án "Giảng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho thấy ý nghĩa quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ thành thạo. Dù vậy, theo nghiên cứu của tác giả, hiện nay chưa có một nghiên cứu toàn diện về việc sử dụng các chiến lược đọc của sinh viên đại học ở Việt Nam, đặc biệt là về việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên học tiếng Anh như một môn học bắt buộc và những người sử dụng tiếng Anh như một phương tiện học tập tại trường đại học, và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược của họ. Thực tế này là động lực quan trọng cho tác giả tiến hành nghiên cứu này.2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:Câu hỏi 1: Sinh viên sử dụng các chiến lược nào khi đọc văn bản tiếng Anh thông dụng?

Câu hỏi 2: Có sự khác biệt nào trong việc sử dụng chiến lược đọc giữa sinh viên học tiếng Anh như một môn học bắt buộc và những sinh viên sử dụng tiếng Anh như một phương tiện học tập?

Câu hỏi 3: Các yếu tố như giới tính, chuyên ngành đào tạo, thời gian học tiếng Anh, yêu thich tiếng Anh, v.v., có liên quan đến việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên như thế nào?
3. Đóng góp và ý nghĩa của nghiên cứu

Về mặt lý thuyết, thông qua việc tổng quan các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu đã góp phần cho thấy một bức tranh toàn diện về các quan điểm lý thuyết trong lĩnh vực chiến lược đọc.

Về phương pháp luận, nghiên cứu đã làm rõ hiệu quả của các phương pháp khác nhau được áp dụng trong nghiên cứu về sử dụng chiến lược đọc. Cụ thể, nghiên cứu cung cấp các công cụ thích hợp để điều tra việc sử dụng chiến lược của người đọc, đặc biệt là trong bối cảnh trường đại học ở Việt Nam.

Nghiên cứu đặc biệt quan trọng trong thực tế dạy-học tiếng Anh tại các trường đại học ở Việt Nam vì nó góp phần cung cấp một bức tranh toàn diện về việc sử dụng chiến lược của sinh viên Việt Nam khi đọc các văn bản tiếng Anh thông dụng (GE). Từ đó, một số ứng dụng hữu ích có thể được áp dụng đối với các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và sinh viên trong triển khai thực hiện các chương trình dạy và học tiếng Anh. Hơn nữa, kết quả của nghiên cứu có thể là một cơ sở quan trọng thúc đẩy các tác giả viết những bài đọc tiếng Anh theo cách khuyến khích người đọc áp dụng nhiều nhất các chiến lược phù hợp để nâng cao khả năng đọc hiểu của mình.


4. Cấu trúc của luận án

Luận án được cấu trúc gồm ba phần chính: Giới thiệu, Nội dung chính gồm 3 chương (Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và Thảo luận), Kết luận và Khuyến nghị; kèm theo danh mục các công trình của tác giả đã được công bố liên quan đến luận án, tài liệu tham khảo và phụ lục.CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Đọc hiểu

1.1.1. Mô hình tâm lý ngôn ngữ

Đọc là một quá trình tâm lý, bắt đầu bằng sự thể hiện bề mặt ngôn ngữ được mã hoá bởi tác giả bài viết và kết thúc với ý nghĩa do người đọc tạo nên (Goodman, et al., 1987).1.1.2. Mô hình Kiến tạo xã hội

Các nhà kiến tạo xã hội coi việc đọc là một thực tiễn xã hội hoặc kinh nghiệm hợp tác về văn hóa-xã hội (Alexander & Fox, 2008).1.1.3. Mô hình tự điều chỉnh chiến lược

Theo mô hình này, đọc bao gồm các quá trình như đặt mục tiêu cho việc đọc, tham gia và tập trung vào việc hướng dẫn, sử dụng các chiến lược hiệu quả để tổ chức, giải mã và nhắc lại các thông tin cần ghi nhớ, cùng với việc thiết lập một môi trường đọc hiệu quả. Trong quá trình đọc, người đọc không chỉ thực hiện các nhiệm vụ đọc hiệu quả, quản lý bản thân mình mà còn ứng phó (tận dụng) với môi trường đọc (Gu, 2010).1.2. Chiến lược đọc

1.2.1. Định nghĩa và đặc điểm của chiến lược đọc

Trong mô hình S2R (Self-strategic Regulation- Tự điều chỉnh chiến lược), Oxford (2013) miêu tả chiến lược đọc "là những cố gắng có chủ ý, có mục tiêu rõ ràng nhằm điều chỉnh và kiểm soát các nỗ lực đọc" (Oxford, 2013, tr.12).

Chiến lược đọc mang tính chủ ý, là các kế hoạch, kỹ thuật và kỹ năng có ý thức; nhằm tăng cường khả năng đọc hiểu, tránh sự hiểu nhầm; mang tính trí tuệ hành vi.

1.2.2. Phân loại các chiến lược đọc

1.2.2.1. So sánh mô hình chiến lược đọc của O'Malley và Chamot (1990) và của Oxford (1990)

Mô hình của hai tác giả có những điểm tương đồng đáng kể song cũng có nhiều sự khác biệt.

Phân loại của Oxford (1990) toàn diện và chi tiết, có hệ thống hơn trong việc liên kết các chiến lược cụ thể, cũng như nhóm chiến lược; và nó sử dụng ít thuật ngữ hơn (Oxford, 1990, p.14)

1.2.2.2. So sánh mô hình chiến lược đọc của Oxford (1990) và Mokhtari và Sheorey (2002)

Hệ thống phân loại của Mokhtari và Sheorey (2002) được tổ chức đơn giản hơn và số lượng các chiến lược đọc là vừa phải để người đọc có thể tự đánh giá.

1.2.2.3. Mô hình chiến lược đọc của Oxford (1990) và Oxford (2013)

Oxford (2013) đã đưa ra chín điểm làm cho mô hình S2R khác với các phân loại chiến lược khác, cho thấy những ưu điểm nổi bật của mô hình mới này.1.2.3. Khung lý thuyết của nghiên cứu

Mô hình S2R của Oxford (2013) đã được sử dụng làm khung lý thuyết định hướng quá trình nghiên cứu này. Với định nghĩa về việc đọc đã nêu, các chiến lược đọc trong mô hình này là những cố gắng có chủ ý nhằm mục đích quản lý và kiểm soát những nỗ lực đọc FL/L2. Hệ thống chiến lược của Oxford (2013) bao gồm mười chín chiến lược được chia thành bốn nhóm là Nhóm Chiến lược chung, Nhóm Chiến lược Nhận thức, Nhóm Chiến lược cảm xúc và nhóm Chiến lược Tương tác Văn hóa-Xã hội.


1.3. Các nghiên cứu trước đây về chiến lược đọc

1.3.1. Tần suất sử dụng và các loại chiến lược được sinh viên áp dụng trong đọc hiểu

Các nghiên cứu trước đây về các loại chiến lược đọc và tần suất sử dụng của sinh viên cho thấy hầu hết người đọc đã sử dụng các chiến lược ở mức độ trung bình (Chang, 1997; Erarslan & Hol, 2014; Lee, 2010; Monos, 2005; Mu-hsuan Chou, 2013; Sim, 2007). Các chiến lược được sử dụng nhiều nhất là những chiến lược giúp người đọc giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình đọc, như tra cứu từ điển, phán đoán, đọc đi đọc lại. Loại chiến lược được sử dụng ít nhất liên quan đến cách sinh viên thiết lập các bước cho việc đọc hoặc phân tích văn bản nói chung, ví dụ như thiết lập mục đích đọc, lập kế hoạch cho việc đọc.1.3.2. Việc sử dụng chiến lược đọc của người đọc tốt và đọc kém

Các nghiên cứu về việc sử dụng chiến lược của những người đọc tốt và đọc kém (Alsheikh, 2011; Anderson, 1991; Block, 1986; Block, 1992; Chamot & El-Dinary, 1999; Dhieb-Henia, 2003; Hosenfeld, 1977; Ebrahimi, 2012; Oranpattanachi, 2010; Saeed và cộng sự, 2012; Saricoban, 2002; Shikano, 2013; Swanson & De La Paz, 1998; Yau, 2005; Yayli, 2010; Yiğiter, et al., 2005; Yin & Agnes, 2001; Zhang, 2001; Zhang và cộng sự, 2013) cho thấy hầu hết các kết quả thể hiện sự khác biệt trong việc sử dụng chiến lược giữa hai nhóm. Những người đọc thông thạo có xu hướng áp dụng nhiều chiến lược hơn với tần suất và hiệu quả hơn.1.3.3. Việc sử dụng chiến lược của người đọc sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (ESL) và người đọc sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL)

Các nghiên cứu về việc sử dụng chiến lược của EFL và ESL (Anderson, 2003; Cheng, 2000; Chia-Li & Chaoyang, 2015; Gorsuch & Taguchi, 2008; Karbalaei, 2010; Li, 2010; Madhumathi & Ghosh, 2012; Mirzapour & Mozaheb, 2015; Poole, 2009; Sheorey & Mokhtari, 2001; Yau, 2005; Ya-Li Lai, et.al., 2008; Zhang & Wu, 2009) cho thấy hầu như không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên, người đọc EFL sử dụng các chiến lược để giải quyết các vấn đề trong quá trình đọc thường xuyên hơn người đọc ESL, trong khi những người đọc ESL quan tâm đến các chiến lược chung và chiến lược hỗ trợ nhiều hơn đối tác của họ.1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược đọc

Mười ba nghiên cứu đã được chọn để nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên (AL-Sohbani, 2013; Brantmeier, 2000; Ghavam, 2011; Liontas, 1999; Marzban, 2008; Oxford & Nyikos, 1989; Oxford, et al., 1993; Oxford, 1995; Poole, 2009; Rajabi, 2009; Sheorey & Baboczky, 2008; Sheorey & Mokhtari, 2001; Young & Oxford, 1997)

Một số yếu tố chính đã được đề cập trong các nghiên cứu như giới tính, năng lực ngôn ngữ và các yếu tố văn hoá-xã hội, địa lý. Hầu hết các nghiên cứu coi giới tính là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến việc sử dụng chiến lược của người đọc.

1.3.5. Việc sử dụng chiến lược trong việc đọc các văn bản thuộc các thể loại khác nhau

Mười bốn nghiên cứu đã được xem xét để tìm hiểu về việc sử dụng các chiến lược khi đọc các văn bản thuộc các thể loại khác nhau (Bazerman, 1985; Chen & Intaraprasert, 2014; Jafari & Shokrpour, 2012; Karbalaei, 2010; Konishi, 2003; Li-Wei Hsu, 2008; Martinez, 2008; Maryam & Reza, 2011; Mokhtari & Reichard, 2004; Monos, 2005; Mu-hsuan Chou, 2013; Ostovar & Noghabi, 2014; Pritchard, 1990; Zheng & Kang, 2014). Nhìn chung, người đọc sử dụng các chiến lược khác nhau với tần suất khác nhau khi họ đọc các loại văn bản tiếng Anh thuộc các thể loại khác nhau.1.3.6. Tiểu kết

Các tài liệu được lựa chọn cho chương này tập trung vào hai lĩnh vực chính: lý thuyết về đọc, đọc hiểu, chiến lược học tập ngôn ngữ và chiến lược đọc, phân loại chiến lược; và tổng quan về tám mươi bảy nghiên cứu trước đây của các tác giả trong lĩnh vực chiến lược đọc. Khung lý thuyết cho nghiên cứu cũng được trình bày.CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các phương pháp phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu chiến lược đọc

2.1.1. Phương pháp định lượng

2.1.1.1. Các nghiên cứu thử nghiệm và bán thực nghiệm

Trong các nghiên cứu thực nghiệm, người nghiên cứu kiểm soát hoặc điều khiển cách các nhóm khách thể được tổ chức thực hiện và sau đó đánh giá ảnh hưởng của cách thức đó đến mỗi nhóm (Marguerite và cộng sự, 2010).2.1.1.2 Các nghiên cứu định lượng phi thực nghiệm

Các nghiên cứu phi thực nghiệm thường sử dụng các biến không do người nghiên cứu điều khiển mà nó được nghiên cứu như đang tồn tại tự nhiên.2.1.2. Phương pháp định tính

2.1.2.1. Nghiên cứu hiện tượng

Nghiên cứu hiện tượng tập trung vào cách khách thể nghiên cứu nhận thức về kinh nghiệm của chính họ.2.1.2.2. Nghiên cứu lý thuyết căn bản

Nghiên cứu lý thuyết căn bản tạo ra một lý thuyết rộng hơn hoặc giải thích về một quá trình, tình huống, kinh nghiệm hoặc tương tác.2.1.2.3. Nghiên cứu trường hợp

Trong nghiên cứu trường hợp, người nghiên cứu khám phá sâu về một hệ thống hoặc trường hợp "bị giới hạn" bởi các tiêu chí liên quan, chẳng hạn như thời gian, không gian, bối cảnh, đặc điểm nhóm, tầm quan trọng, vai trò hoặc chức năng (Miles & Huberman, 1994).2.1.2.4. Nghiên cứu dân tộc học

Trong nghiên cứu dân tộc học, người nghiên cứu tham gia như một khách thể nghiên cứu trong một nhóm văn hoá nguyên vẹn ở một môi trường tự nhiên, trong một thời gian dài bằng cách sử dụng các nghiên cứu điền dã mở rộng.2.1.2.5. Nghiên cứu tường thuật

Các nghiên cứu tường thuật kết hợp quan điểm về cuộc sống của khách thể nghiên cứu với quan điểm của các nhà nghiên cứu theo cách thức hợp tác (Clandinin & Conelly, 2000).2.1.3. Phương pháp tổng hợp:

Phương pháp tổng hợp đồng thời bao gồm việc thu thập cùng lúc dữ liệu định tính và định lượng trên cơ sở lý thuyết rõ ràng đã được xem xét.

Phương pháp tổng hợp tuần tự có ít nhất hai giai đoạn, trước tiên là thu thập và phân tích dữ liệu định tính, sau đó là thu thập và phân tích số liệu định lượng hoặc ngược lại.
2.2. Phương pháp nghiên cứu của luận án

2.2.1. Bảng câu hỏi

Bảng câu hỏi được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm hai phần: Phần thứ nhất được thiết kế để thu thập thông tin về đặc điểm cá nhân của người tham gia. Phần hai bao gồm mười chín mệnh đề tương đương với mười chín chiến lược khác nhau được áp dụng trong việc đọc hiểu, được thiết kế trên cơ sở mô hình chiến lược S2R của Oxford (2013).

Trong bảng câu hỏi, người đọc lựa chọn việc sử dụng chiến lược theo tần suất của bản thân theo mức độ tăng dần từ mức độ 1 (Không bao giờ hoặc gần như không bao giờ sử dụng) đến mức độ 5 (Luôn luôn sử dụng).

2.2.2. Ghi lại suy nghĩ

Việc ghi lại các suy nghĩ diễn ra trong quá trình đọc của sinh viên được thực hiện ở giai đoạn hai của quá trình lấy dữ liệu.2.2.3. Phỏng vấn bán cấu trúc

Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc cho nghiên cứu này được thực hiện sau giai đoạn ghi lại suy nghĩ của người đọc.2.2.4. Văn bản đọc

Văn bản được chọn là một trong những văn bản tiếng Anh thông dụng, được lựa chọn từ giáo trình luyện đọc cho các khóa học tiếng Anh tổng quát, phù hợp với trình độ của khách thể nghiên cứu.2.3. Nghiên cứu thí điểm

2.3.1. Đối tượng tham gia

Một trăm mười sinh viên đã tham gia vào nghiên cứu thí điểm.2.3.2. Quy trình thu thập

Ở bước đầu tiên, tất cả sinh viên được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi về chiến lược đọc. Sau đó, mười người đã được lựa chọn để tham gia vào việc ghi lại suy nghĩ của bản thân trong quá trình đọc. Tiếp theo, các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc cũng được thực hiện với số sinh viên này.2.3.3. Phân tích dữ liệu

Trước tiên, Cronbach Alpha được thực hiện để kiểm tra độ tin cậy của thang đo trong bảng câu hỏi (=0.935). Sau đó, kết quả của các quá trình ghi lại suy nghĩ của bản thân trong khi đọc và các cuộc phỏng vấn của sinh viên được kiểm tra.


2.4. Nghiên cứu chính

2.4.1. Đối tượng tham gia

963 sinh viên của sáu trường đại học ở Hà Nội đã tham gia nghiên cứu này. Tất cả những người tham gia đều không thuộc chuyên ngành tiếng Anh, chủ yếu là học tiếng Anh như một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học (EFL). Số còn lại là những người sử dụng tiếng Anh như một phương tiện học tập (ESL). Số lượng sinh viên nữ nhiều hơn sinh viên nam và thuộc 6 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Họ có thời gian học tiếng Anh khác nhau và hầu hết đều thích học/đọc tiếng Anh; sinh viên cho thấy kết quả khá giống nhau về mức độ tự đánh giá trình độ tiếng Anh và khả năng đọc tiếng Anh của mình. Hầu hết sinh viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc tiếng Anh thông thạo.2.4.2. Công cụ nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm đã cho thấy việc sử dụng phương pháp ghi lại suy nghĩ của người đọc là không thành công như mong đợi. Do đó, các công cụ được sử dụng trong nghiên cứu chính là bảng câu hỏi về chiến lược đọc, bài đọc hiểu, và phỏng vấn bán cấu trúc như đã mô tả.2.4.3. Quy trình thu thập dữ liệu

2.4.3.1. Bảng câu hỏi về Chiến lược đọc

Bảng câu hỏi được phát cho những người tham gia ở các trường đại học khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Tác giả đã thu được chín trăm sáu mươi ba bảng câu hỏi.2.4.3.2. Phỏng vấn bán cấu trúc

Sau khi sinh viên hoàn thành việc điền thông tin vào bảng câu hỏi, mười lăm người đã được chọn tham gia phỏng vấn bán cấu trúc.2.4.4. Phân tích dữ liệu

2.4.4.1. Bảng câu hỏi về chiến lược đọc

Phần mềm thống kê SPSS phiên bản 20.0 với ứng dụng thống kê mô tả, Independent t-test, one-way ANOVAS, MANOVA đã được sử dụng để phân tích dữ liệu từ các bảng câu hỏi nhằm trả lời ba câu hỏi nghiên cứu đề ra.

Sau đó, ứng dụng hồi quy tuyến tính đã được sử dụng để tìm ra mức độ tác động lên tần suất sử dụng chiến lược (các biến phụ thuộc) của các yếu tố cá nhân người tham gia nghiên cứu (các biến độc lập).

2.4.4.2. Phỏng vấn bán cấu trúc

Dữ liệu các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc được phân tích dựa trên mô hình của Creswell (2013) và Marshall và Rossman (1999).2.5. Tiểu kết

Chương này mô tả phương pháp luận của nghiên cứu bao gồm việc xem xét các phương pháp phổ biến nhất, đặc biệt là các phương pháp được đề xuất bởi Oxford (2013), áp dụng trong nghiên cứu chiến lược đọc. Các công cụ được sử dụng trong nghiên cứu này (thí điểm và nghiên cứu chính) đã được trình bày trên cơ sở lý luận khoa học. Ngoài ra, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu đã được phân tích rõ ràng trước quá trình mô tả việc thu thập dữ liệu của nghiên cứu. Cuối cùng, các quá trình phân tích dữ liệu định tính và định lượng đã được thực hiện để giúp tìm ra kết quả cho từng câu hỏi nghiên cứuCHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Câu hỏi 1. Sinh viên sử dụng các chiến lược nào khi đọc các văn bản tiếng Anh thông dụng?

Những người tham gia sử dụng chiến lược đọc với tần suất trung bình (M=2.9) khi đọc các văn bản tiếng Anh thông dụng. Nhóm chiến lược được sinh viên sử dụng nhiều nhất là chiến lược Nhận thức, tiếp theo là nhóm chiến lược Cảm xúc, Tương tác văn hóa-xã hội và nhóm chiến lược chung.

Mức điểm sử dụng chiến lược dao động từ mức cao nhất là 3.41 (Kích hoạt Kiến thức) đến thấp nhất là 2.41 (Lập kế hoạch). Ba chiến lược được báo cáo sử dụng ở mức thấp (Tổ chức, Thực hiện kế hoạch và Lập kế hoạch); tất cả các chiến lược còn lại đều có mức sử dụng trung bình. Không có chiến lược nào được sử dụng ở mức độ cao.

Trong số sáu chiến lược được sử dụng nhiều nhất thì có 5 chiến lược thuộc nhóm Chiến lược Nhận thức. Tất cả năm chiến lược được sử dụng ít nhất với mức điểm trung bình và thấp đều nằm trong nhóm chiến lược chung.3.1.2. Câu hỏi 2. Có sự khác biệt nào trong việc sử dụng chiến lược đọc giữa những sinh viên học tiếng Anh như một môn học bắt buộc (EFL) và những sinh viên sử dụng tiếng Anh như một phương tiện học tập (ESL)?

Nhìn chung, sinh viên ESL sử dụng chiến lược với tần suất cao hơn (M=3.11) so với sinh viên EFL (M=2.95). Nhóm ESL vượt trội so với nhóm EFL trong việc sử dụng tất cả các nhóm chiến lược, ngoại trừ nhóm Cảm xúc.

Hầu hết tất cả các chiến lược được sử dụng nhiều nhất bởi hai nhóm đều thuộc về nhóm Nhận thức, trong khi nhóm chiến lược được cả hai nhóm sinh viên sử dụng với tần suất thấp nhất đều thuộc nhóm chiến lược chung.

Có bảy chiến lược cho thấy sự khác biệt đáng kể về tần suất sử dụng giữa hai nhóm.3.1.3. Câu hỏi 3. Các yếu tố như giới tính, chuyên ngành đào tạo, thời gian học tiếng Anh, sự yêu thích học tiếng Anh, v.v., có liên quan như thế nào đến việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên?

3.1.3.1. Giới tính

Mặc dù giới tính không liên quan đến việc sử dụng các loại chiến lược đọc của sinh viên nói chung, nhưng nữ giới sử dụng các chiến lược thường xuyên hơn nam giới trong ba nhóm ngoại trừ nhóm Nhận thức. Cụ thể, sinh viên nữ sử dụng hai chiến lược "Có và Sử dụng các nguồn tham khảo" và "Kích hoạt Cảm xúc, Niềm tin và Thái độ hỗ trợ" thường xuyên hơn nam sinh viên.

Cả hai nhóm sinh viên đều sử dụng chiến lược "Kích hoạt Kiến thức" với tần suất trung bình cao nhất. Cả nam và nữ sinh viên đều sử dụng năm chiến lược với tần số thấp nhất: Giám sát, Thực hiện Kế hoạch, Phối hợp sử dụng các chiến lược, Lập kế hoạch và Tổ chức các chiến lược.

3.1.3.2. Ngành đào tạo

Sinh viên các chuyên ngành đào tạo khác nhau sử dụng các chiến lược Nhận thức, Cảm xúc và Tương tác văn hoá-xã hội với tần suất khác nhau, ngoại trừ nhóm chiến lược chung.

Sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng và Kế toán sử dụng chiến lược thường xuyên nhất và sinh viên ngành Y sử dụng chiến lược với tần suất thấp nhất.

3.1.3.3. Thời gian học tiếng Anh

Sinh viên có thời gian học tiếng Anh càng lâu thì càng thường xuyên sử dụng nhiều hơn các chiến lược Nhận thức. Sinh viên có 5-10 năm học tiếng Anh sử dụng ba nhóm chiến lược còn lại với tần suất cao hơn các sinh viên khác.3.1.3.4. Thích học tiếng Anh

Sinh viên thích học tiếng Anh sử dụng các chiến lược thường xuyên hơn những người không thích hoặc không quan tâm đến việc học tiếng Anh. Chỉ có hai chiến lược không thể hiện sự khác biệt về tần suất sử dụng của các nhóm sinh viên là "Phối hợp sử dụng các chiến lược", và "Tương tác để học hỏi và giao tiếp".3.1.3.5. Thích đọc tiếng Anh

Sinh viên thích đọc tiếng Anh sử dụng tất cả bốn loại chiến lược thường xuyên hơn so với hai nhóm sinh viên còn lại. Chỉ có chiến lược Tương tác để học và giao tiếp là không thể hiện sự khác biệt về tần suất sử dụng của sinh viên có các mức độ thích đọc tiếng Anh khác nhau.3.1.3.6. Tự đánh giá về năng lực tiếng Anh của bản thân

Nhóm sinh viên tự đánh giá năng lực tiếng Anh của bản thân ở mức độ tốt và khá sử dụng các chiến lược với tần suất cao hơn nhóm sinh viên tự đánh giá ở mức độ trung bình và kém.3.1.3.7. Tự đánh giá về năng lực đọc tiếng Anh của bản thân

Sinh viên tự đánh giá về năng lực đọc tiếng Anh của bản thân ở mức độ tốt và khá sử dụng chiến lược vượt trội so với sinh viên tự đánh giá có trình độ tiếng Anh trung bình và kém.3.1.3.8. Tự nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc tiếng Anh thành thạo

Mức độ tự nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc tiếng Anh thông thạo không liên quan đến việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên. Tuy nhiên, những sinh viên đánh giá cao về tầm quan trọng của việc đọc tiếng Anh thông thạo sử dụng nhiều chiến lược hơn và với tần suất cao hơn trong quá trình đọc.3.1.4. Mối quan hệ giữa việc sử dụng các nhóm chiến lược của sinh viên với các biến độc lập

Trong số bốn nhóm chiến lược, các biến độc lập có tác động nhiều nhất đến việc sử dụng nhóm chiến lược Nhận thức, tiếp theo là nhóm Chiến lược chung, nhóm chiến lược Cảm xúc, và nhóm chiến lược Tương tác văn hoá-xã hội bị tác động ít nhất.


3.2. Thảo luận

3.2.1. Câu hỏi 1. Sinh viên sử dụng các chiến lược nào khi đọc các văn bản tiếng Anh thông dụng?

Sinh viên sử dụng các chiến lược ở mức độ trung bình khi đọc các văn bản tiếng Anh thông dụng. Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu trước đây về việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên (Al-Nujadi, 2003; Alsheikh & Mokhtari, 2011; Hamzah & Abdullah, 2009; Hoàng, 2016, Hsu, 2010; Lee, 2007; Mokhtari, 2008; Monos, 2005; Olshavsky, 1976, 1977; Poole, 2009; Sheorey, 2008; Sheorey & Mokhtari, 2001; Shikano, 2013; Sim, 2007; Yüksel & Yüksel, 2012; Wu, 2005). Tuy nhiên, ở một số nghiên cứu khác sinh viên sử dụng chiến lược đọc với tần suất cao (Alsamadani, 2009; Malcolm, 2009; Munsakorn, 2012; Park, 2010; Sobbani, 2013; Zhang & Wu, 2009).

Về việc sử dụng từng nhóm chiến lược, kết quả phù hợp với một số nghiên cứu (Aivazoglou & Griva, 2014; Al-Nujaidi, 2003; Sheorey & Mokhtari, 2001; Wu, 2005) khi phát hiện rằng nhóm chiến lược Nhận thức được sử dụng với tần suất cao nhất, và chiến lược Kích hoạt kiến ​​thức được sử dụng nhiều nhất.

3.1.2. Câu hỏi 2. Có sự khác biệt nào trong việc sử dụng chiến lược đọc giữa những sinh viên học tiếng Anh như một môn học (EFL) bắt buộc và những sinh viên sử dụng tiếng Anh như một phương tiện học tập (ESL)?

Nhìn chung, sinh viên EFL vượt trội sinh viên ESL trong việc sử dụng các chiến lược đọc cả về các nhóm chiến lược và mức độ sử dụng. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Karbalaei (2010) và Tercanlioglu (2004). Tuy nhiên, kết quả khác với nghiên cứu của Anderson (2003) khi tác giả nhận thấy rằng sinh viên ESL sử dụng các chiến lược Nhận thức thường xuyên hơn nhiều so với sinh viên EFL.3.1.3. Câu hỏi 3. Các yếu tố như giới tính, chuyên ngành đào tạo, thời gian học tiếng Anh, sự yêu thích học tiếng Anh, v.v có liên quan như thế nào đến việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên?

3.2.3.1. Giới tính

Kết quả nghiên cứu phù hợp với một số nghiên cứu trước đây, theo đó có sự khác biệt trong việc sử dụng chiến lược đọc giữa sinh viên nam và nữ; đồng thời nữ giới sử dụng nhiều chiến lược hơn nam giới (Al-Nujaidi, 2003; Ehrman & Oxford, 1989; Green và Oxford, 1995; Lee, 2003; Mochizuki, 1999; Nyikos, 1990; Park, 2010; Peacock & Ho, 2003; Politzer, 1983; Poole, 2006; Sim, 2007; Sheorey, 1999; Wu, 2005). Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự vượt trội của sinh viên nữ trong việc sử dụng các chiến lược và nhóm chiến lược cảm xúc. Tuy nhiên, kết quả này trái với một số nghiên cứu khác khi các tác giả không phát hiện sự khác biệt trong việc sử dụng chiến lược đọc của hai giới (Brantmeier, 2000; Poole, 2005; Young & Oxford, 1997; Park, 2010).

Nam sinh viên sử dụng chiến lược Kích hoạt Kiến thức với tần suất cao hơn, trong khi sinh viên nữ ưa thích Có và Sử dụng nguồn tài liệu, và Kích hoạt các Cảm xúc, Niềm tin và Thái độ hỗ trợ.

3.2.3.2. Chuyên ngành đào tạo

Nghiên cứu đã chỉ ra kết quả tương tự một số nghiên cứu trước rằng có những khác biệt đáng kể trong việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo khác nhau (Dreyer & Oxford, 1996; Harish, 2014; Oxford & Nyikos, 1989; Park, 1999). Tuy nhiên, kết quả này lại trái ngược với các nghiên cứu của Park (2010), Saadinam (2004) và Shikano (2013) khi các tác giả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể trong việc sử dụng chiến lược đọc của người đọc thuộc các chuyên ngành khác nhau.

3.2.3.3. Thời gian học tiếng Anh

Mặc dù thời gian học tiếng Anh không liên quan đến việc sử dụng chiến lược đọc tổng thể của sinh viên nhưng kết quả cho thấy những sinh viên có thời gian học tiếng Anh càng lâu thì càng sử dụng các chiến lược thường xuyên trong khi đọc. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Oxford và cộng sự (1993).3.2.3.6. Nhận thức về việc đọc tiếng Anh thành thạo

Mặc dù những người tham gia đánh giá cao tầm quan trọng của việc đọc tiếng Anh thông thạo, mức độ đánh giá không ảnh hưởng đến việc sử dụng thường xuyên các chiến lược đọc của họ. Tuy nhiên, nhìn chung, sinh viên càng đề cao tầm quan trọng của việc đọc tiếng Anh thành thạo thì họ càng sử dụng nhiều chiến lược với tần suất càng cao khi đọc tiếng Anh.3.3. Tiểu kết

Chương này trình bày và thảo luận các kết quả nghiên cứu. Những kết quả chính được tóm lược như sau:

1. Sinh viên Việt Nam sử dụng chiến lược đọc ở mức độ trung bình khi đọc văn bản tiếng Anh thông dụng. Nhóm chiến lược được sử dụng nhiều nhất là Chiến lược Nhận thức, tiếp theo là nhóm Cảm xúc, Tương tác văn hóa-xã hội và nhóm chiến lược chung được sử dụng ít nhất. Sinh viên sử dụng chiến lược Kích hoạt kiến thức với tần suất cao nhất và chiến lược Lập kế hoạch nhận được sử dụng ít nhất.

2. Sinh viên ESL sử dụng chiến lược đọc nhiều hơn và với tần suất cao hơn sinh viên EFL. Tất cả các chiến lược sinh viên ESL sử dụng nhiều nhất đều thuộc nhóm chiến lược Nhận thức. Năm chiến lược được cả hai đối tượng sinh viên sử dụng với tần suất thấp nhất đều thuộc nhóm Chiến lược chung.

3. Giới tính không liên quan đến cách sinh viên sử dụng các loại chiến lược đọc nói chung. Tuy nhiên, sinh viên nữ sử dụng các chiến lược thường xuyên hơn nam giới ở cả 3 nhóm, trừ nhóm Nhận thức. Sinh viên nữ sử dụng các chiến lược "Có và sử dụng nguồn tham khảo" và "Kích hoạt Cảm xúc, Niềm tin và Thái độ hỗ trợ" thường xuyên hơn nam sinh viên.

4. Việc sử dụng các loại chiến lược đọc của sinh viên, đặc biệt là nhóm Nhận thức, phụ thuộc đáng kể vào chuyên ngành đào tạo của họ. Sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng và Kế toán sử dụng tất cả các loại chiến lược thường xuyên hơn sinh viên chuyên ngành Y khoa.

5. Thời gian học tiếng Anh không liên quan đến việc sử dụng chiến lược đọc nói chung của sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên học tiếng Anh nhiều hơn 10 năm sử dụng các chiến lược Nhận thức thường xuyên hơn những người khác. Sinh viên có thời gian học tiếng Anh ít hơn 5 năm sử dụng chiến lược ít thường xuyên hơn những sinh viên còn lại.

6. Mức độ yêu thích học tiếng Anh nói chung và đọc tiếng Anh nói riêng có ảnh hưởng đến việc sử dụng các nhóm chiến lược đọc của sinh viên. Sinh viên yêu thích tiếng Anh/đọc tiếng Anh sử dụng các chiến lược thường xuyên hơn những người không thích hoặc không quan tâm đến việc học/đọc tiếng Anh.

7. Việc tự đánh giá về năng lực tiếng Anh/đọc tiếng Anh của sinh viên có liên quan đến việc sử dụng chiến lược đọc nói chung của họ. Nhóm sinh viên tự đánh giá có năng lực tốt và khá sử dụng chiến lược với tần suất cao hơn những sinh viên tự đánh giá ở mức kém.

8. Mặc dù mức độ nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc trở thành người đọc tiếng Anh thông thạo không liên quan đến việc sử dụng chiến lược đọc tổng thể cũng như từng chiến lược, sinh viên càng đề cao tầm quan quan trọng của việc đọc tiếng Anh thành thạo càng sử dụng nhiều chiến lược với tần suất cao hơn trong quá trình đọc tiếng Anh.

9. Trong bốn nhóm chiến lược đọc, các biến độc lập (đặc điểm cá nhân của những người tham gia) có tác động nhiều nhất đến việc sử dụng nhóm Chiến lược Nhận thức; tiếp theo là nhóm chiến lược chung, nhóm Cảm xúc; và nhóm Tương tác văn hóa-xã hội nhận được ảnh hưởng ít nhất.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

1. Về lý thuyết, nghiên cứu đã tổng quan các tài liệu nổi bật và cập nhật thuộc lĩnh vực chiến lược đọc. Việc so sánh các phân loại chiến lược đọc của các tác giả khác nhau đã cho thấy mô hình S2R (Tự điều chỉnh chiến lược) của Oxford (2013) là phù hợp hơn cả. Đây cũng là mô hình được sử dụng làm khung lý thuyết cho nghiên cứu này. Nghiên cứu đồng thời cũng đóng góp trong việc cung cấp những thông tin xác thực, đáng tin cậy về việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên ở Việt Nam.

2. Về phương pháp luận, nghiên cứu có hai đóng góp.

2.1. Công cụ thu thập dữ liệu: nghiên cứu cung cấp các công cụ thích hợp để thực hiện nghiên cứu về sử dụng chiến lược đọc. Sự kết hợp các phương pháp định tính và định lượng đã đảm bảo độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu. Mặc dù có hạn chế trong việc áp dụng phương pháp ghi lại suy nghĩ (think-aloud protocols), việc sử dụng phương pháp này trong nghiên cứu thí điểm là một kinh nghiệm tốt cho các tác giả khác có ý định thực hiện các nghiên cứu tương tự trong tương lai.

2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu: Việc sử dụng IBM SPSS Version 20.0 đã cung cấp kết quả chính xác và tin cậy từ dữ liệu được thu thập theo cách rất khoa học và tiện lợi. Đặc biệt, việc sử dụng hồi quy đa tuyến tính đã giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc (việc sử dụng các chiến lược đọc) và các biến độc lập (đặc điểm cá nhân của những người tham gia), có thể góp phần nhiều vào những ứng dụng sau nghiên cứu.

3. Về thực tiễn, nghiên cứu được thực hiện dựa trên Mô hình về chiến lược đọc của Oxford (2013), nhấn mạnh vào các khái niệm "học tập vì niềm vui", " cảm xúc" và "tự chủ của người học" (Uztosun, 2015), đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên đại học tại Việt Nam.

3.1. Kết quả của nghiên cứu cho thấy mức độ trung bình trong việc sử dụng các chiến lược đọc nói chung của sinh viên khi đọc văn bản tiếng Anh thông dụng. Nhóm chiến lược được sử dụng nhiều nhất là Chiến lược Nhận thức, tiếp theo là các chiến lược Cảm xúc, Tương tác văn hóa-xã hội; và nhóm chiến lược chung được sử dụng ít nhất. Chiến lược Kích hoạt kiến thức được sử dụng nhiều nhất và chiến lược Lập kế hoạch nhận được tần suất sử dụng thấp nhất.

Với kết quả thực tế là nhóm chiến lược Nhận thức được sử dụng nhiều nhất, nghiên cứu cho thấy cần phải áp dụng đồng bộ ba nhóm chiến lược còn lại nhiều hơn nữa, đặc biệt là nhóm chiến lược Tương tác văn hóa-xã hội, bởi vì lý thuyết văn hoá xã hội cho rằng nếu không có sự tương tác xã hội với các đối tác có hiểu biết hơn thì sự phát triển nhận thức sẽ không xảy ra. Thực tế, sự điều chỉnh và bổ sung kiến thức là điều kiện tiên quyết để phát triển nhận thức (Aljaafreh & Lantolf, 1994, Lantolf & Thorne, 2006).

Việc sinh viên sử dụng chiến lược Lập kế hoạch nói riêng và nhóm chiến lược chung ở mức thấp nhất cho thấy sự tự chủ và tự điều chỉnh của sinh viên vẫn là một mối quan tâm rất lớn nếu chúng ta muốn nâng cao năng lực đọc của sinh viên.

3.2. Sinh viên ESL vượt trội sinh viên EFL trong việc sử dụng chiến lược đọc cả về các loại chiến lược và tần suất sử dụng, ngoại trừ nhóm chiến lược Cảm xúc. Có sự khác biệt đáng kể trong việc sử dụng các chiến lược Nhận thức giữa hai nhóm.

Tất cả các chiến lược được sinh viên ESL sử dụng nhiều nhất thuộc nhóm chiến lược Nhận thức. Có năm chiến lược được cả hai nhóm ESL và EFL sử dụng với tần suất thấp nhất và tất cả các chiến lược này đều thuộc về nhóm chiến lược chung.

3.3. Ba yếu tố cho thấy có liên quan đến việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên là chuyên ngành đào tạo, tự đánh giá trình độ học tiếng Anh và khả năng đọc tiếng Anh, sự yêu thích tiếng Anh/đọc tiếng Anh.

3.3.1. Việc sử dụng các loại chiến lược đọc của sinh viên, đặc biệt là nhóm chiến lược Nhận thức, có sự khác biệt đáng kể giữa sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo khác nhau. Sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng và Kế toán sử dụng tất cả các loại chiến lược thường xuyên hơn sinh viên chuyên ngành Y khoa.

3.3.2. Mức độ yêu thích học/đọc tiếng Anh của sinh viên có ảnh hưởng đến việc sử dụng cả bốn nhóm chiến lược đọc. Sinh viên càng yêu thích học tiếng Anh càng sử dụng các chiến lược thường xuyên hơn những người không thích hoặc không quan tâm đến việc học/đọc tiếng Anh.

3.3.3. Mức độ tự đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên cũng có ảnh hưởng tới việc sử dụng chiến lược đọc nói chung. Có sự khác biệt đáng kể trong việc sử dụng các loại chiến lược đọc giữa sinh viên có trình độ tiếng Anh khác nhau, đặc biệt là giữa sinh viên có năng lực giỏi và kém. Tần suất sử dụng chiến lược cao nhất thuộc về nhóm sinh viên giỏi, và sinh viên kém sử dụng chiến lược ở mức độ thấp nhất.

Sự khác biệt ở đây có thể là do động lực và thái độ của người học đối với việc học tiếng Anh. Những điều này thuộc về các yếu tố cảm xúc (Henter, 2012). Do đó, điều cốt yếu là phải cải thiện các yếu tố cảm xúc của người học.

3.4. Mặc dù không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê trong việc sử dụng các chiến lược đọc của sinh viên về ba yếu tố giới tính, thời gian học tiếng Anh, mức độ tự nhận thức về tầm quan trọng của đọc hiểu tiếng Anh tốt, cần ghi nhận một số kết quả sau:

3.4.1. Nữ giới sử dụng chiến lược thường xuyên hơn nam giới ở ba nhóm chiến lược, trừ nhóm Nhận thức. Sinh viên nữ sử dụng hai chiến lược "Có và Sử dụng nguồn tài liệu" và "Kích hoạt Cảm xúc, Niềm tin và Thái độ hỗ trợ" thường xuyên hơn nam sinh viên.

3.4.2. Sinh viên có thời gian học tiếng Anh hơn 10 năm sử dụng các chiến lược Nhận thức, đặc biệt là Chiến lược suy luận nhiều hơn so với những người học tiếng Anh ít hơn. Ngoài ra, sinh viên học tiếng Anh ít hơn 5 năm sử dụng các chiến lược nói chung ít thường xuyên hơn so với những người có nhiều hơn 5 năm học tiếng Anh.

3.4.3. Có sự khác biệt trong việc sử dụng nhóm chiến lược Nhận thức và Cảm xúc giữa các sinh viên có mức độ tự nhận thức khác nhau về tầm quan trọng của việc đọc hiểu tiếng Anh tốt. Sinh viên càng tin vào tầm quan trọng của việc đọc tiếng Anh thành thạo thì càng sử dụng nhiều chiến lược với tần suất cao hơn trong quá trình đọc.

3.5. Đặc điểm cá nhân của sinh viên có tác động nhiều nhất đến việc sử dụng nhóm chiến lược Nhận thức, tiếp theo là nhóm chiến lược chung, nhóm Cảm xúc; nhóm Tương tác văn hóa-xã hội nhận được tác động ít nhất.
2. Ứng dụng sư phạm

2.1. Đối với nhà quản lý giáo dục

Cần thiết phải gắn đào tạo về sử dụng chiến lược đọc vào chương trình giảng dạy tiếng Anh ở trường đại học.2.2. Đối với giáo viên dạy tiếng Anh

- Giáo viên cần hiểu rõ về việc sử dụng từng loại chiến lược để họ không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức cơ bản về các chiến lược đọc khác nhau mà còn hưởng dẫn cho họ cách sử dụng chúng hiệu quả.

- Trước khi thực hiện đào tạo chiến lược đọc cho sinh viên, giáo viên cần tiến hành khảo sát để lấy thông tin về việc sử dụng chiến lược của sinh viên cũng như dữ liệu nhân khẩu học của họ.

2.3. Đối với sinh viên

Sinh viên cần thiết phải có hiểu biết về chiến lược đọc và sử dụng chúng thường xuyên. Sinh viên cũng cần tự tạo động lực cho bản thân để có thể trở thành những người đọc có chiến lược và biết cách tự điều chỉnh chiến lược nhằm đạt hiệu quả cao trong việc đọc tiếng Anh.2.4. Đối với người viết sách tiếng Anh

Điều rất quan trọng đối với các tác giả viết sách tiếng Anh là cần thiết kế các bài đọc trong đó yêu cầu và tạo điều kiện để người đọc áp dụng càng nhiều chiến lược phù hợp càng tốt nhằm đạt được hiệu quả đọc tốt hơn.


3. Hạn chế

Khách thể nghiên cứu là sinh viên của một số trường đại học ở miền Bắc. Vì vậy, tính khái quát của nghiên cứu đại diện cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam có thể còn hạn chế.

Số lượng sinh viên tham gia các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc khá ít.

4. Đề xuất hướng nghiên cứu sau này

Cần nghiên cứu nhiều hơn nữa về việc sử dụng chiến lược của sinh viên trong thực hành các kỹ năng tiếng Anh khác như nghe, nói, viết, từ vựng cũng như ngữ pháp trong bối cảnh trường Đại học tại Việt Nam.

Cần có các nghiên cứu về hiệu quả của việc đào tạo chiến lược đọc cũng như chiến lược học tiếng Anh nói chung cho sinh viên.

Cần tiến hành thêm các nghiên cứu định tính về việc sử dụng chiến lược đọc của sinh viên.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương