NGÂn hàng nông nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 38.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích38.56 Kb.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số : 1299 /NHNo-TCKT

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006.


HƯỚNG DẪN

Sử dụng giấy xác nhận số dư đối với tiền gửi tiết kiệm và

các loại giấy tờ có giá trong Hệ thống NHNo&PTNT Việt nam
- Căn cứ Quy định các hình thức huy động vốn trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam ban hành theo Quyết định số 165/HĐQT ngày 25/6/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam;

- Căn cứ văn bản số 1225/NHNo-TCKT ngày 12/04/2004 của NHNo&PTNT Việt Nam về việc Quy định nghiệp vụ kế toán huy động vốn;

Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận số dư đối với các loại giấy tờ có giá do NHNo&PTNT Việt Nam phát hành như sau:


 1. Phạm vi áp dụng:

 • Giấy xác nhận số dư được áp dụng đối với Tiền gửi tiết kiệm, các loại giấy tờ có giá khác như: Kỳ phiếu, Trái phiếu, các loại chứng chỉ tiền gửi do NHNo&PTNT Việt Nam phát hành theo Quy định các hình thức huy động vốn trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam ban hành theo Quyết định số 165/HĐQT ngày 25/6/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam.

 • Giấy xác nhận số dư được áp dụng đối với các khoản huy động vốn nội tệ và ngoại tệ.

2. Lập Giấy xác nhận số dư:

 • Giấy xác nhận số dư được lập theo mẫu (kèm văn bản này), sử dụng đồng thời Tiếng Việt và Tiếng Anh.

 • Đơn vị tiền tệ dùng để xác nhận số dư là loại tiền khách hàng gửi vào NHNo&PTNT Việt Nam, cụ thể: Tiền gửi bằng nội tệ, Giấy xác nhận sử dụng đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam; Nếu khách hàng gửi bằng ngoại tệ, Giấy xác nhận sử dụng đơn vị tiền tệ là loại ngoại tệ đó.

 • Các khoản huy động vốn của chi nhánh nhận được từ một khách hàng, có thể được xác nhận trên cùng một Giấy xác nhận.

 • Số sổ: Ghi số Seri của Sổ tiết kiệm, Kỳ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi…..

 • Loại tiền gửi: Ghi hình thức gửi tiền: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm gửi góp, bậc thang, hoặc Kỳ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi…..

 • Ngày gửi tiền: Ngày gửi tiền Tiết kiệm ghi trên sổ hoặc ngày phát hành giấy tờ có giá.

 • Hình thức trả lãi: Trả lãi sau, trả lãi trước hoặc trả lãi định kỳ.

 • Số dư: Số dư tiền gốc của sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá khác tại một ngày xác định và khớp đúng với bảng cân đối kế toán tại ngày (thời điểm) xác nhận:

+ Nếu Hình thức trả lãi sau hoặc trả lãi định kỳ, ngày xác định là ngày hạch toán trả lãi trước đó, liền kề.

+ Nếu Hình thức trả lãi trước, ngày xác định là ngày cuối cùng của kỳ hạn đó.Lưu ý:

Khi tính toán xác định số tiền được phép cho vay cầm cố giấy tờ có giá đối với Tiền gửi tiết kiệm hoặc Giấy tờ có giá khác có Hình thức trả lãi trước, các đơn vị phải loại trừ (-) số tiền đã trả lãi trước (ngày xác định trong tương lai) theo quy định cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam.3. Triển khai thực hiện:

- Sở giao dịch, các chi nhánh cấp I NHNo&PTNT Việt Nam thực hiện xác nhận số dư cho khách hàng theo văn bản này;

- Trung tâm Công nghệ thông tin NHNo&PTNT Việt Nam chịu trách nhiệm bổ sung trong chương trình giao dịch để khai thác ứng dụng, cung cấp số liệu chính xác, đảm bảo an toàn tài sản.

Quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về NHNo&PTNT Việt Nam (Ban TCKT-NQ và Trung tâm CNTT)./.

Nơi nhận:

 • HĐQT (Báo cáo)

 • Các Sở, Chi nhánh cấp I, Công ty;

 • Ban TGĐ;

 • TTCNTT;

 • Các Ban, TT

 • Lưu VP, TCKT

P/Tổng giám đốc

(đã ký)

Kiều Trọng Tuyến


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Chi nhánh/ Branch: ……………..……………..


GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ

Balance Confirmation

(Đối với tiền gửi tiết kiệm và các loại giấy tờ có giá khác)

(For Savings and other valuable certificates)
Kính gửi:……………………………………………………………………….

To:……………………………………………………………………………...


Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh (hoặc phòng Giao dịch)……….xác nhận:……………………...

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Branch (or transaction Office) …… Certifies that:

Ông (Bà) Mr.( Mrs./Ms.) ………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu/ ID/Passport No…………………nơi cấp/by ………………….ngày/on…………………

Địa chỉ/ Address:………………………………………………………………………………………………....

Có tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh (hoặc Phòng Giao dịch)/ Have valuable certificates at Agribank as follows:

1. Số sổ/ Book No:………….Loại tiền gửi/ Type of deposit:…………ngày/date:………………..….

Hình thức trả/ payment method…………Kỳ hạn/ Term……………… Có số dư/ Balance……………

Trong đó đã bao gồm lãi nhập gốc đến ngày/ including principal and interest up to date………………

2. Số sổ/ Book No:………….Loại tiền gửi/ Type of deposit:………….ngày/ date:…………………...

Hình thức trả/ payment method………….Kỳ hạn/ Term……………….Có số dư/ Balance………..….

Trong đó đã bao gồm lãi nhập gốc đến ngày/ including principal and interest up to date…………..…..

3……


Trưởng Phòng (Tổ) kế toán

Chief Accountant of Division

( Ký ghi rõ họ tên, ®ãng dÊu)

…….Ngày tháng năm

…….Date month yearKhách hàng/ Customer

( Ký ghi rõ họ tên/ Sign and Fill in full name)


Ghi chú: Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của Ngân hàng về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

Note: This confirmation is not the Bank’s commitment regarding the customer’s obligation with the

third party
: upload -> document
document -> THỦ TƯỚng chính phủ
document -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> CỦa chính phủ SỐ 128/2008/NĐ-cp ngàY 16 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2002 VÀ pháp lệnh sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2008
document -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
document -> THỦ TƯỚng chính phủ –––– Số: 56
document -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
document -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
document -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
document -> CHƯƠng 8 iso 9000 I. Giới thiệu chung về BỘ tiêu chuẩN iso 9000
document -> VĂn phòng luật sư V. L. C
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương