Nghị quyết của nưỚc việt nam dân chủ CỘng hoà ngàY 5 tháng 6 NĂM 1970 phê chuẩn cáC nghị quyết của uỷ ban thưỜng vụ quốc hộItải về 5.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích5.66 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA


NGHỊ QUYẾT

CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1970 PHÊ CHUẨN CÁC
NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀCăn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khoá III, kỳ họp thứ 2, giao cho uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới

Sau khi nghe báo cáo của uỷ ban thường vụ Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn các nghị quyết sau đây của uỷ ban thường vụ Quốc hội:

1- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1967.

2- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1968.

3- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 cho tiếp tục thi hành chủ trương ổn định nghĩa vụ thuế nông nghiệp, theo Nghị quyết số 201 NQ/TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của ủy ban thường vụ Quốc hội, cho đến khi có nghị quyết mới.

4- Nghị quyết ngày 26 tháng 3 năm 1969 về kế hoạch Nhà nước năm 1969.

5- Nghị quyết ngày 26 tháng 3 năm 1969 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1969.

6- Nghị quyết ngày 13 tháng 11 năm 1969 về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1968.

7- Nghị quyết ngày 31 tháng 3 năm 1970 về kế hoạch Nhà nước năm 1970.

8- Nghị quyết ngày 31 tháng 3 năm 1970 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1970.
: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương