Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚCtải về 2.35 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

B.2. BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN
TÀU VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI SÔNG, TÀU DỊCH VỤ
DẦU KHÍ, TÀU CẨU DẦU KHÍ

I. TÀU VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI SÔNG1. Tàu vận tải biển, vận tải sông không theo nhóm tàu

Đơn vị tính: 1000 đồngChức danh không theo nhóm tàu

Hệ số, mức lươngI

II

III

IV

I. Tàu vận tải biển

1. Thuỷ thủ

- Hệ số

2,18

2.59

3,08

3.73

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

632.2

751.1

893.2

1081.7

2. Thợ máy kiêm cơ khí, thợ bơm

- Hệ số

2,51

2.93

3.49

4,16

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

727.9

849.7

1012.1

1206.4

3. Thợ máy, điện, vô tuyến điện

- Hệ số

2,35

2.72

3,25

3,91

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

788.8

942.5

1133.9

4. Phục vụ viên

- Hệ số

1.75

1,99

2,35

2,66

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

507.5

577.1

681.5

771.4

5. Cấp dưỡng

- Hệ số

1.93

2.38

2,74

3.15

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

690.2

794.6

913.5

II. Tàu vận tải sông và sang ngang

1. Thuỷ thủ

Nhóm I (vận tải dọc sông)

- Hệ số

1.93

2,18

2.51

2,83

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

632.2

727.9

820.7

Nhóm II (vận tải sang ngang)

- Hệ số

2.12

2.39

2,76

3,11

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

614.8

693.1

800.4

901.9

2. Thợ máy, thợ điện

Nhóm I (vận tải dọc sông)

- Hệ số

2,05

2,35

2,66

2,99

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

594.5

681.5

771.4

867.1

Nhóm II (vận tải sang ngang)

- Hệ số

2.25

2.58

2.92

3.28

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

652.5

748.2

846.8

951.2

3. Phục vụ viên

- Hệ số

1.55

1.75

2,05

2,35

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

449.5

507.5

594.5

681.5

Các chức danh quản lý vận hành luồng tàu biển VTS vận dụng xếp như Kiểm soát viên không lưu Bảng lương công nhân viên Hàng không dân dụng (B.8):

- Kiểm soát viên từ phao số 0 vào cảng toàn tuyến xếp như Kiểm soát viên không lưu cấp III.

- Kiểm soát viên quản lý vận hành luồng tàu xếp như Kiểm soát viên không lưu cấp II.

- Kiểm soát viên quản lý vận hành khu vực luồng tàu xếp như Kiểm soát viên không lưu cấp I.B.2. BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI SÔNG,
TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ, TÀU CẨU DẦU KHÍ
(Tiếp theo)

2. Tàu vận tải biển theo nhóm tàu

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNGDưới 200 GRT

Từ 200 GRT đến 499 GRT

Từ 500 GRT đến 1599 GRT

Từ 1600 GRT đến 5999 GRT

Từ 6000 GRT đến 10000 GRT

Từ 10000 GRT trở lên

1. Thuyền trưởng
- Hệ số

4.56

4.88

4.88

5.19

5.19

5.41

5.41

5.75

6.16

6.50

6.65

7.15
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1322.4

1415.2

1415.2

1505.1

1505.1

1568.9

1568.9

1667.5

1786.4

1885.0

1928.5

2073.5
2. Máy trưởng
- Hệ số

4,36

4.56

4.56

4.88

4.88

5.19

5.19

5.41

5.75

6.16

6.28

6.65
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1264.4

1322.4

1322.4

1415.2

1415.2

1505.1

1505.1

1568.9

1667.5

1786.4

1821.2

1928.5
3. Đại phó, máy 2
- Hệ số

4,14

4,36

4,36

4.56

4.56

4,88

4,88

5,19

5.41

5.75

5.94

6.28
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1200.6

1264.4

1264.4

1322.4

1322.4

1415.2

1415.2

1505.1

1568.9

1667.5

1722.6

1821.2
4. Thuyền phó 2, máy 3- Hệ số

3,66

3,91

3,91

4,16

4,16

4.37

4.37

4.68

4,88

5,19

5.28

5.62
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1061.4

1133.9

1133.9

1206.4

1206.4

1267.3

1267.3

1357.2

1415.2

1505.1

1531.2

1629.8
5. Thuyền phó 3, máy 4
- Hệ số

3,91

4,16

4,16

4.37

4.68

4,88

5.00

5.28
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1133.9

1206.4

1206.4

1267.3

1357.2

1415.2

1450.0

1531.2
6. Sĩ quan điện
- Hệ số

3,91

4,16

4,16

4.37

4.68

4,88

5.00

5.28
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1133.9

1206.4

1206.4

1267.3

1357.2

1415.2

1450.0

1531.2
7. Sĩ quan kinh tế, vô tuyến điện
- Hệ số

3,66

3,91

3.91

4,16

4.37

4.68

4.68

5.00
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1061.4

1133.9

1133.9

1206.4

1267.3

1357.2

1357.2

1450.0
8. Thuỷ thủ trưởng
- Hệ số3.50

3,66

3,66

3,91

3.91

4,16

4.37

4.68

4.68

5.00
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/20041015.0

1061.4

1061.4

1133.9

1133.9

1206.4

1267.3

1357.2

1357.2

1450.0
- Đại diện chủ tàu vận tải dầu thô áp dụng như Đại phó, máy 2

- Thợ cả, thợ bơm, bếp trưởng tàu vận tải dầu thô áp dụng như Thuỷ thủ trưởng


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương