ĐẢng cộng sản việt nam đẢng uỷ khối gia Nghĩa, ngày 21 tháng 5 năm 2014 CÁc cơ quan tỉNHtải về 8.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.94 Kb.
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK NÔNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ KHỐI Gia Nghĩa, ngày 21 tháng 5 năm 2014

CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số: 920 - CV/ĐUK

V/v báo cáo thực hiện làm điểm CCHC.

Kính gửi: - Đảng ủy Sở Nội vụ;

- Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối.

Thực hiện Thông báo 988-TB/TU ngày 10/7/2013 của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai làm điểm trong các cơ quan Khối Đảng, Đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy và chọn 02 TCCS đảng (Đảng bộ Sở Nội vụ và Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối) làm điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Để đánh giá đúng và có cơ sở rút kinh nghiệm cho các TCCS đảng trong toàn Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy Sở Nội vụ và cấp ủy Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối đẩy mạnh thực hiện CCHC ở tổ chức đảng; đồng thời tăng cường lãnh đạo thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua (từ tháng 10/2013 đến nay) về Đảng ủy Khối (qua Văn phòng) trước ngày 30/5/2014; nội dung báo cáo cần đánh giá được:

- Trách nhiệm trong lãnh đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC của Ủy ban nhân dân tỉnh, của cơ quan, đơn vị:

+ Xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể (hàng năm) lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị.

+ Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ CCHC.

- Trách nhiệm trong thực hiện thủ tục CCHC ở cơ sở đảng:

+ Kịp thời triển khai việc lãnh đạo thực hiện CCHC của Đảng ủy Khối.

+ Xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong Đảng của cơ sở đảng mình.

Đề nghị Đảng ủy Sở Nội vụ và Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhn: T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực ĐUK (thay B/c ) BÍ THƯ

- Như kính gửi (T/h), Đã ký

- Website ĐBK,- Lưu VT, VP.
Nguyễn Thanh Sơn
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương