MẪu thẻ CỦA ĐỘi kiểm tra liên ngành 178tải về 75.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích75.04 Kb.
MẪU THẺ CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 178

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
1. Thẻ kiểm tra được cấp cho thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 theo quy định tại điểm 6 phần I Thông tư này. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thu hồi thẻ kiểm tra khi người được cấp Thẻ không tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178.

2. Thẻ kiểm tra được làm bằng giấy cứng, khổ 9 cm x 5,5 cm nền màu xanh nhạt, sử dụng kiễu chữ không chân; chữ “thẻ kiểm tra” màu đỏ, các chữ khác màu đen. Thẻ kiểm tra được nẹp trong bao Plastic màu trong suốt có ghim phía sau để đeo phía trên túi áo ngực trái.

3. Hình thức của Thẻ kiểm tra: Thẻ kiểm tra chỉ sử dụng mặt trước theo mẫu dưới đây:


ỦY BAN NHÂN DÂN

1....................

ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 178 THẺ KIỂM TRA

Ghi Chú:

1 Tên hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã nơi cấp thẻ.

2 Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Thẻ kiểm tra.

3 Họ và tên của người được cấp Thẻ kiểm tra.

4 Chức vụ của người được cấp Thẻ kiểm tra

5 Đơn vị chủ quản của người được cấp thẻ kiểm tra.7Ảnh

3x4
2Họ và tên:

3Ngày, tháng, năm sinh:

4Chức vụ:

5Đơn vị:


6Số hiệu:....ĐKTLN

Ngày .... tháng .... năm ....

TM. UBND

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)6 Số hiệu của người được cấp Thẻ kiểm tra bao gồm cả phần chữ (ĐKTLN) và phần số.

7 Ảnh cỡ 3 x 4 của người được cấp Thẻ kiểm tra có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân nơi cấp thẻ.
Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

---


Số: /BB-VPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---......, ngày .... tháng .... năm ....


BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về..........
Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm .... tại

Chúng tôi gồm:

1 Chức vụ:

2 Chức vụ:

Với sự chứng kiến của:

1 Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ thường trú (tạm trú):

Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp:..........; Nơi cấp:

2 Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ thường trú (tạm trú):

Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp:..........; Nơi cấp:

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về: đối với:

Ông (bà)/tổ chức: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):

Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD

Cấp ngày tại

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau:

Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều .... khoản .... điểm .... của Nghị định số .... quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại:

Họ tên: ; Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD

Cấp ngày tạiÝ kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:

Ý kiến trình bày của người làm chứng:

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

Người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức đình chỉ ngay hành vi vi phạm.Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

Chúng tôi tạm giữ những tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính và giấy tờ sau để chuyển về: để cấp có thẩm quyền giải quyết.
STT

Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

1

2

3Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại .... lúc .... giờ .... ngày .... tháng .... năm .... để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản và ..........

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

Biên bản này gồm .... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản:
Người vi phạm

(hoặc đại diện tổ chức vi phạm)

(Ký, ghi rõ họ tên)Người bị thiệt hại

(hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại)

(Ký, ghi rõ họ tên)Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện chính quyền (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

---


Số: /BB-TGTV-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---......, ngày .... tháng .... năm ....


BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Điều .... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính,

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm .... tạiChúng tôi gồm:

1 Chức vụ:

2 Chức vụ:

Người vi phạm hành chính là:

Ông (bà)/tổ chức: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):

Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD

Cấp ngày tại

Với sự chứng kiến của:

1 Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ thường trú (tạm trú):

Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp:................; Nơi cấp:

2 Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ thường trú (tạm trú):

Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp:................; Nơi cấp:

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:STT

Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

1

2

3
Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản được giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm.

Biên bản này gồm .... trang, được cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người làm chứng, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:Ý kiến bổ sung khác (nếu có):Người ra quyết định tạm giữ

(Ký, ghi rõ họ tên)Người vi phạm

(hoặc đại diện tổ chức vi phạm)

(Ký, ghi rõ họ tên)Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện chính quyền (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

---


Số: /QĐ-XPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---......, ngày .... tháng .... năm ....


QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo

về ........................................

(Theo thủ tục đơn giản)
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Điều .... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Xét hành vi vi phạm hành chính do ........... thực hiện;

Tôi, ; Chức vụ:

Đơn vị
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:

Ông (bà)/tổ chức: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):

Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD

Cấp ngày tại

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:

Quy định tại điểm .... khoản .... Điều .... của Nghị định số .... ngày .... tháng .... năm .... quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức để chấp hành;

2.


Quyết định này gồm .... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

---


Số: /QĐ-XPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---......, ngày .... tháng .... năm ....


QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền

(Theo thủ tục đơn giản)
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Điều .... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Xét hành vi vi phạm do ............................................. thực hiện;

Tôi, ; Chức vụ:

Đơn vị
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với:

Ông (bà)/tổ chức: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):

Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD

Cấp ngày tại

Bằng hình thức phạt tiền với mức phạt là: đồng

(Ghi bằng chữ ).

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:

Hành vi của Ông (bà)/tổ chức đã vi phạm quy định

tại điểm .... khoản .... Điều .... của Nghị định số .... ngày .... tháng .... năm .... quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày .... tháng .... năm .... trừ trường hợp

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức .... cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp ngay cho người ra Quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc tại điểm thu phạt số .... của Kho bạc Nhà nước

trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: để chấp hành;

2. Kho bạc để thu tiền phạt;

3.

Quyết định này gồm .... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

---


Số: /QĐ-XPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---......, ngày .... tháng .... năm ....


QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về .....................
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Điều .... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do .... lập hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm .... tại ;

Tôi, ; Chức vụ:

Đơn vị:
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):

Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD

Cấp ngày tại

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là: đồng (Viết bằng chữ: ).

2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề:

2. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính gồm:

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:

Quy định tại điểm .... khoản .... Điều .... của Nghị định số .... ngày .... tháng .... năm .... quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:Điều 2. Ông (bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày .... tháng .... năm .... trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức .... cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số: .... của Kho bạc Nhà nước .... trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức .... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: để chấp hành;

2. Kho bạc để thu tiền phạt;

3.
Quyết định này gồm .... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương