Mẫu tờ trình SỞ TÀi chính bắc giang phòng ngân sáCHtải về 47.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích47.35 Kb.
Mẫu tờ trình

SỞ TÀI CHÍNH BẮC GIANG

PHÒNG NGÂN SÁCHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng năm 201...


Kính gửi: Giám đốc Sở Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ hồ sơ đề nghị xác nhận viện trợ của .........................

Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận viện trợ; Phòng Ngân sách báo cáo và đề xuất các nội dung cụ thể như sau:

1. Các nội dung liên quan đến hồ sơ:

....................................................................................................................

2. Đề xuất của phòng:

...................................................................................................................

3. Danh mục các văn bản, tài liệu đính kềm theo tờ trình:

-

--

Vậy, Phòng Ngân sách trình Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến.PHÒNG NGÂN SÁCH

(Mẫu C1-HD/XNVT, ban hành kèm theo Phụ lục 2 Thông tư số 225 /2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính)TỜ KHAI XÁC NHẬN VIỆN TRỢ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

NƠI ĐĂNG KÝ TỜ KHAI

Bộ Tài chính............................... 

Sở Tài chính 


Tờ khai số /XNVT

Ngày đăng ký

Sổ đăng ký XNVT


Cán bộ tiếp nhận


I. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI

A. DỮ LIỆU CƠ BẢN

1. Tên tổ chức viện trợ:

thuộc:


-Chính phủ ............ 

-TC quốc tế ............ 

-Phi chính phủ 

2. Tên chương trình, dự án viện trợ:.............................................

Thời gian thực hiện:

Từ:

Đến:


3. Tổng giá trị viện trợ, chương trình, dự án:

- Nguyên tệ:

- Quy ra USD:

4. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

Số: ngày

của:


5. Chủ dự án:

Tên:


Địa chỉ:

Tel/Fax:

QĐ thành lập/ĐK hoạt động

Số:


Ngày

Do


Mã đơn vị có quan hệ với NS:

.................................................6. Cơ quan chủ quản dự án:

Tên:


Địa chỉ:

Tel/Fax:

Mã đơn vị có quan hệ với NS:

.................................................7. Đơn vị được ủy nhiệm tiếp nhận hàng viện trợ:

Tên:


Địa chỉ:

Tel/Fax:
8. Các đơn vị sử dụng viện trợ:

1. Tên đơn vị:..........................

Địa chỉ:

Tel/Fax:

QĐ thành lập/ĐK hoạt động

Số:


Ngày

Do


Mã đơn vị có quan hệ với NS: .................................................

Mã số thuế:

2. Tên đơn vị:..........................

Địa chỉ:

Tel/Fax:

QĐ thành lập/ĐK hoạt động

Số:

Ngày


Do

Mã đơn vị có quan hệ với NS:

.................................................

Mã số thuế:B. HÀNG HÓA VIỆN TRỢ NHẬP KHẨU

Chi tiết hàng hoá nhập khẩu kê khai đề nghị xác nhận viện trợ

Số TT

9. Chứng từ nhận hàng

10. Tên hàng hóa

11. Số lượng

Trị giá

12. Nguyên tệ

13. Quy USD

14. Quy VND

15. Tỷ giá quy đổi:………………………………………………….....................................................................

C. PHẦN KÊ KHAI BỔ SUNG

16. Hàng hóa viện trợ phân bổ theo đơn vị sử dụng
(khai bổ sung khi hàng hóa viện trợ nhập khẩu tại mục B được phân bổ cho nhiều đơn vị sử dụng viện trợ)

Số TT

Tên đơn vị sử dụng viện trợ

Trị giá được phân bổ

Nguyên tệ

Quy ra USD

Quy ra VNDTổng cộng


17. Chi tiết “Viện trợ xây dựng công trình”

(Khai bổ sung khi hàng hóa viện trợ nhập khẩu để xây dựng công trình chìa khóa trao tay)Tên công trình, hạng mục công trình: ................

Tên Chủ đầu tư:…………………………………......: Điện thoại………………; Fax.....................................

Cơ quan chủ quản đầu tư…………………………… Điện thoại………………; Fax.....................................

Địa điểm xây dựng công trình ................

Quyết định đầu tư số: ngày...................của ....................................................................

Tổng mức đầu tư được duyệt………………… (trong đó Vốn viện trợ………… ; Vốn đối ứng ……………)

Thời gian khởi công: ......Thời gian dự kiến hoàn thành: ................


18. Đề nghị cơ quan Tài chính không hạch toán NSNN đối với Tờ khai XNVT này, lý do:

- Thuộc đối tượng tiếp nhận viện trợ của TT 109  theo quy định tại Điều 1 Thông tư này- Chưa được nhà tài trợ chuyển giao sở hữu  theo quy định tại Điều 15 Thông tư này

- Đã được XNVT bằng tiền  tại Tờ khai XNVT bằng tiền số ………. ngày……..19. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên đây

................., ngày............tháng ...........năm .........II. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH

20. Sau khi thẩm tra tài liệu, cơ quan Tài chính xác nhận số hàng hóa nhập khẩu tại tờ khai xác nhận viện trợ này được mua sắm bằng nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài

Hạch toán ngân sách nhà nước

Chương:


Mã Ngành kinh tế:

Mã Nội dung kinh tế:................., ngày............tháng ...........năm .........
B. HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA TRONG NƯỚC


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương