MẪu số 19 tc (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/tt-ttcp ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2)tải về 9.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.57 Kb.


MẪU SỐ 19 - TC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

................(1)…………

.............(2)...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: … /TB-……..

......., ngày …. tháng …. năm …


THÔNG BÁO

Kết quả giải quyết tố cáo


…….(3)…… đã có kết luận nội dung tố cáo đối với ……..(4)…………….

Theo quy định của pháp luật về tố cáo và theo yêu cầu của người tố cáo là ông (bà)………………….…, địa chỉ:…………………………………..………….;

……..(2)….. thông báo kết quả giải quyết tố cáo nêu trên như sau:

……………………………………… (5)…………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Vậy…….(2)……thông báo để ông (bà)……………… biết./.Nơi nhận:

- Người tố cáo;

- …(6)…;

- …(7)…;


- Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu

cơ quan, tổ chức, đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo.

(3) Người giải quyết quyết tố cáo.

(4) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cá nhân bị tố cáo.

(5) Kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, nội dung quyết định, văn bản xử lý tố cáo.

(6) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển tố cáo đến người giải quyết tố cáo (nếu có).

(7) Cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xác minh nội dung tố cáo.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương