MẪu số 08 tc (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/tt-ttcp ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2)tải về 8.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.98 Kb.MẪU SỐ 08 - TC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)


…...............(1)....................

.............(2)............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …../ TB- ….

......., ngày …. tháng …. năm …….THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết tố cáo

….(3)…đã nhận được tố cáo của.….(4)…… đối với ….(5)…. về việc ………………………………………………(6)……….………………………(Tố cáo do……….……….….………(7)…..………… chuyển đến)

Theo quy định của pháp luật,. .….……(8)….…. đã ban hành Quyết định số .../QĐ-… ngày…/…/… thụ lý giải quyết tố cáo.

Nội dung tố cáo được thụ lý giải quyết gồm……….…(9)…….………...

Thời hạn giải quyết tố cáo là …. ngày làm việc.

Vậy thông báo để …(4)… biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:

- Người tố cáo;

- …(7)…;

- Lưu: VT, hồ sơ.Người đứng đầu

cơ quan, tổ chức, đơn vị

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành Thông báo.

(3) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành Thông báo.

(4) Họ tên, địa chỉ người tố cáo.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cá nhân bị tố cáo.

(6) Tóm tắt nội dung tố cáo.

(7) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển đơn tố cáo (nếu có).

(8) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

(9) Nội dung tố cáo được thụ lý.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương