Mẫu số: 01/G§ktk form: 01/G§ktk ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nháNH: vietnam bank for agriculture and rural development branch: giấY ĐĂng ký MỞ TÀi khoảNtải về 67.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích67.69 Kb.
Mẫu số: 01/G§KTK

Form: 01/G§KTK

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH:………………..

VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

BRANCH:…………………..

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN

( Dùng cho khách hàng là Doanh nghiệp/ Tổ chức)

APPLICATION FOR OPENING ACCOUNT

(For Corporatios/ Entities)
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Mã khách hàng:………………

FOR BANK USE ONLY

Customer No:…………..


Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chi nhánh:……………………………

TO: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

Branch:……………………………….
Đề nghị Ngân hàng mở tài khoản cho chúng tôi theo nội dung sau:

Please, open an account for us as following details: 1. Tên tài khoản:………………………………………………………………………………………...

Type of Account:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Address: ………….

Số điện thoại:……………………………Fax……………………………………………………………

Tel:……………………………………...Fax: ………….


 1. Họ và tên chủ tài khoản:……………………………………………………………………………...

Full name of Account Holder: ………….

Số CMND/Hộ chiếu số…………………ngày cấp………………….nơi cấp……………………………

ID / Pastpost No:……………………..…issued on………………………...by…………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Address: ………….

3. Loại hình doanh nghiệp/ T ổ chức:…………………………………………………………………….

Corporation/ Entity type: ………….


 1. Hồ sơ pháp lý ( Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của Công chứng nhà nước)

Legal Document: Original (or a copy certified by Notary Public’s Office)

 • Quyết định thành lập doanh nghiệp/ tổ chức………………….ngày………………………………...

Decision of Establishment No…………………….…………..date…………………………………

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: ………………………………ngày………………………………...

Business License No:…………………………………………date………………………………….

 • Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị số:………ngày……………....

Decision on General Director/ Director/ assignment No……...date…………………………………

 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng số:……………………...ngày………………………………..

Decision on Chief Accountant No:…………………………….date ………………………………...

 • Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………...

 • Tax No:………………. ………….

 1. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định, chế độ, thể lệ của Ngân hàng ban hành về quản lý và sử dụng tài khoản

We commit to abide by all the Bank’s Rules and Regulation on using and managing account.


 1. Mẫu dấu và chữ ký

Specimen Signature and stamp

Họ tên và chức vụ

Name and Position

Chữ ký thứ nhất

First signature

Chữ ký thứ hai

Second signature

Mẫu dấu

Stamp

Chủ tài khoản:

Account Holder:

Họ tên:…………………..

Full Name:………………

Chức vụ:…………………

Position:…………………
Người được ủy quyền:

Authorized Person:

Họ tên:…………………...

Full Name:……………….

Chức vụ:…………………

Position:………………….
Người được ủy quyền:

Authorized Person:

Họ tên:…………………...

Full Name:……………….

Chức vụ:…………………

Position:………………….
Kế toán trưởng:

Chief Accountant:

Họ tên:…………………...

Full name:……………….
Người được ủy quyền

Authorized Person

Họ tên:…………………...

Full name:……………….
Người được ủy quyền

Authorized Person

Họ tên:…………………...

Full name:……………….…….., ngày……tháng…….năm

….., date…….month……. year

Chủ tài khoản/Account Holder

(Ký tên, đóng dấu/ Sign and Stamp)

Phần dành cho Ngân hành

For Bank Use only

Đã nhận đủ hồ sơ, chấp thuận mở tài khoản /Accept to open an Account against receiving full of your legal document

Tên tài khoản VNĐ/VND Account…………………………Số/ Number. …………..

Tên tài khoản ngoại tệ/Foreign currency Account………… Số/ Number…………………………………

Địa chỉ giao dịch/ Transaction address: ………

Ngày hiệu lực/ Valuable date ………………………………Ngày hết hiệu lực/ Expiry date …………….


Trưởng Phòng Kế toán Giám đốc

Chief Accountant of Division Director

Mẫu số 02/ G§KTK

Form No. 2/G§KTK

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH:………………..

VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

BRANCH:…………………..

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN

(Dành cho khách hàng là cá nhân)

APPLICATON FOR OPENING ACCOUNT

(For Individuals)
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Mã khách hàng:………………

FOR BANK USE ONLY

Customer No:…………..


Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chi nhánh:……………………………

TO: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

Branch:……………………………….
Đề nghị Ngân hàng mở tài khoản cho tôi theo nội dung sau/ Please, open an account for me as following details:

 1. Tên tài khoản:……………………………………………………………………………………………

Type of Account:…………………………………………………………….................................................

Địa chỉ giao dịch:…………………………………………………………………………………………….

Transaction address: ……………..

Số điện thoại:……………………………Fax:………………………………………………………………

Tel:……………………………………....Fax: ……………..


 1. Họ và tên chủ tài khoản:…………………………………………………………………………………

Full name of Account Holder: …………….

Số CMND/Hộ chiếu:……………………ngày cấp…………………Nơi cấp………………………………

ID/ Pastpost No:…………………………isssued on……….…….. …by……..:…………………………..

Địa chi của chủ tài khoản (nơi thường trú)………………………………………………………………….

Address (Permanent place of residents)……………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định, chế độ, thể lệ của Ngân hàng ban hành về quản lý và sử dụng tài khoản

We commit to abide by all the Bank’s Rules and Regulation on using and managing account.


 1. Đăng ký mẫu chữ ký/Specimen signature

Họ và tên

Full Name

Chữ ký 01

First Signature

Chữ ký 02

Second signature

Chủ tài khoản/Account Holder:

Họ và tên/ Full name:Người được ủy quyền

Authorized person:

Họ và tên:…………………………………..

Full name:……………………………..Người được ủy quyền

Authorized person:………………………...

Họ và tên:…………………………………..

Full name:………………………………….……ngày tháng năm

……Date….... month…... yearChủ tài khoản/Account Holder

( Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and fill in full name)
Phần dành riêng cho Ngân hàng

For Bank Use Only
Đã nhận đủ hồ sơ, chấp thuận mở tài khoản/Accept to open an Account against receiving full of your legal document

Tên tài khoản VNĐ/VND Account…………………………Số/ Number. …………..

Tên tài khoản ngoại tệ/Foreign currency Account………… Số/ Number…………………………………

Địa chỉ giao dịch/ Transaction address: ………

Ngày hiệu lực/ Valuable date ………………………………Ngày hết hiệu lực/ Expiry date …………….

Trưởng Phòng Kế toán Giám đốc

Chief Accountant of Division Director


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Chi nhánh/ Branch: ……………..……………..


GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ

Balance Confirmation

(Đối với tiền gửi tiết kiệm và các loại giấy tờ có giá khác)

(For Savings and other valuable certificates)
Kính gửi:……………………………………………………………………….

To:……………………………………………………………………………...


Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh (hoặc phòng Giao dịch)……….xác nhận:……………………...

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Branch (or transaction Office) …… Certifies that:

Ông (Bà) Mr.( Mrs./Ms.) ………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu/ ID/Passport No…………………nơi cấp/by ………………….ngày/on…………………

Địa chỉ/ Address:………………………………………………………………………………………………....

Có tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh (hoặc Phòng Giao dịch)/ Have valuable certificates at Agribank as follows:

1. Số sổ/ Book No:………….Loại tiền gửi/ Type of deposit:…………ngày/date:………………..….

Hình thức trả/ payment method…………Kỳ hạn/ Term……………… Có số dư/ Balance……………

Trong đó đã bao gồm lãi nhập gốc đến ngày/ including principal and interest up to date………………

2. Số sổ/ Book No:………….Loại tiền gửi/ Type of deposit:………….ngày/ date:…………………...

Hình thức trả/ payment method………….Kỳ hạn/ Term……………….Có số dư/ Balance………..….

Trong đó đã bao gồm lãi nhập gốc đến ngày/ including principal and interest up to date…………..…..

3……


Trưởng Phòng (Tổ) kế toán

Chief Accountant of Division

( Ký ghi rõ họ tên, ®ãng dÊu)

…….Ngày tháng năm

…….Date month yearKhách hàng/ Customer

( Ký ghi rõ họ tên/ Sign and Fill in full name)


Ghi chú: Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của Ngân hàng về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

Note: This confirmation is not the Bank’s commitment regarding the customer’s obligation with the

third party

: upload -> document
document -> THỦ TƯỚng chính phủ
document -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> CỦa chính phủ SỐ 128/2008/NĐ-cp ngàY 16 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2002 VÀ pháp lệnh sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2008
document -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
document -> THỦ TƯỚng chính phủ –––– Số: 56
document -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
document -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
document -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
document -> CHƯƠng 8 iso 9000 I. Giới thiệu chung về BỘ tiêu chuẩN iso 9000
document -> VĂn phòng luật sư V. L. C
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương