Mẫu D01d-ts tên đơn vị Mã đơn vị: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích15.46 Kb.Mẫu D01d-TSTên đơn vị……………………………..

Mã đơn vị:…………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………./……………..

V/v đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản DS-PHSK...................., ngày…..tháng…….năm 20...

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………


- Căn cứ Quy trình tiếp nhận hồ sơ số 623 được đính kèm thông báo số 4798/TB-BHXH ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 555/BHXH-THU ngày 17 tháng 02 năm 2013 về việc hướng dẫn thanh toán 2% tiền lương, tiền công đóng BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động;

- Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý…../20….

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tạm ứng kinh phí bổ sung……………………đồng để chi trả kịp thời cho người lao động.

Tài khoản số:…………………tại ngân hàng……………………STT

Diễn giải

Đề nghị của đơn vị

Cơ quan BHXH duyệt

1.

Số thực chi ốm đau, thai sản, DS-PHSK tháng…….2.

Kính phí 2% để lại Quý ………..3.

Số tiền đề nghị tạm ứng bổ sungThủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)

Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:

- Đơn vị đã đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN đến tháng………năm…….….

- Số tiền được duyệt ………………………………………………………………………………………..

- Ý kiến của BHXH:………………………………………………………………………………………...
Phòng (Bộ phận) KHTC

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phòng (Bộ phận) CĐBHXH

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phòng (Bộ phận) Thu

(Ký, ghi rõ họ tên)


………., ngày…..tháng..... năm 201….

Giám đốc BHXH TP (quận, huyện)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương