Mẫu: bk01/ac (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/tt-btc ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) BẢng kê hoá ĐƠn chưa sử DỤng của tổ chứC, CÁ nhân chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh kháC ĐỊa bàn cơ quan thuế quản lýtải về 18.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích18.57 Kb.Mẫu: BK01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 153/2010/TT-BTC ngày

28/9/2010 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)
1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Mã số thuế:

3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng:


STT

Tên loại hoá đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hoá đơn

Số lượng

Từ số

đến số

1

Hoá đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/11T

100,000

1

100,000

………, ngày………tháng………năm………NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)
: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương