Mẫu 7C Ủy ban nhân dâNtải về 54.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích54.79 Kb.
Mẫu 7C 

ỦY BAN NHÂN DÂN

……………………….

 

Số:............... /UB-XNV/v xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày….. tháng….. năm 200….

 
 

Kính gửi:……………………………………..

 

Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;Căn cứ đề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) ……………………………… BCH Hội Cựu chiến binh và Hội đồng Chính sách xã (phường),

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. đã tổ chức xét duyệt kỹ hồ sơ đối tượng, nhất trí xác nhận và đề nghị cho:

Ông (bà)………………………………………….. Sinh năm ….………………

Quê quán: ………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Là thân nhân của Ông (bà)………………………………………………………

Đã từ trần ngày….. tháng….. năm…… tại ………………………………………

Là đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg(Có hồ sơ kèm theo)

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết

 

Nơi nhận:

-

--

- Lưu…...TM. UBND……………………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 8C 

……………………….

……………………….

 

Số: /CV


V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày….. tháng….. năm 200….

 
 

Kính gửi: ……………………………………..

……………………………………..

 

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính,……………………………………. đề nghị xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ như sau:

- Tổng số đối tượng: ………..……………………………………………………

- Tổng số tiền: ………..…………….……………………………………………

Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.(Danh sách trích ngang và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận:

-

--

- Lưu…...……………………………

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 9E


…………………………..

…………………………..DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ

Theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

(Kèm theo Công văn đề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Ngày, tháng, năm từ trần

Mức hưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tổng số đối tượng:………………………………………..

 

Người lập danh sách(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)

 

Ngày .….. tháng ….. năm …..

 

……………………………………….(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 10C

 


……………………….

……………………….

 

Số: ......./200…../QĐ-….....CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày….. tháng….. năm 200….

 

QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI
ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

………………………………………………

 

- Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;- Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;

- Theo đề nghị của………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải quyết chế độ mai táng phí cho:……………………. đối tượng,

Số tiền ………………………………………………………………..................

Bằng chữ: (………………………………………………………………………)

(Danh sách kèm theo)

 

Điều 2. ………………………………… và thân nhân của đối tượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-

--

- Lưu…...TM. ……………………………

……………………………


(Ký tên, đóng dấu)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương