Mẫu 1a CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn khai cá nhâNtải về 61.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích61.43 Kb.
Mẫu 1a

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

 

Họ và tên: …………………………….... Bí danh: ………………. Nam, nữ.Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ………………………...

Ngày nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ……..

Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………

Khen thưởng (Huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen ………….):

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..Lý do chưa được hưởng chế độ hảo hiểm y tế

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến (Lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, quyết định phục viên, xuất ngũ ….)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                   ………, Ngày … tháng … năm ……..

Xác nhận Hội CCB xã, phường, thị trấn                                Người khai

      (Ký tên và đóng dấu)                                          (Ký, ghi rõ họ, tên)Mẫu 2a

 


UBND xã (phường)……………..
Số: /CV- UB

V/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ………, ngày … tháng … năm …...                       Kính gửi: ………………………………………

  

Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh xã (phường) thông qua kết quả xét duyệt hồ sơ.

UBND ……………………. đề nghị Phòng ………………………… thẩm định tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế trình UBND huyện (quận) duyệt danh sách ……………………….. trường hợp.(Có danh sách kèm theo).

 


Nơi nhận:

- ...................;

-

- Lưu ……. 

T.M UBND ……………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)
  

 

  

 

  

 

  

 

  

Mẫu 3a

 


UBND huyện (quận)……………..
Số: /CV- UB

V/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ………, ngày …. tháng …. năm …... 

                      Kính gửi: ………………………………………

 

 

Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;Thông qua kết quả xét duyệt danh sách đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh của Phòng ……………………………. và Hội Cựu chiến binh huyện (quận) tổng số có …………… đối tượng.

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………….. xem xét giải quyết.

 

 Nơi nhận:

- ..................;

-

- Lưu ……. 

TM. UBND …………………………..

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                                


Mẫu 4a

UỶ BAN NHÂN DÂN …………………

DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(kèm theo công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm ……

của ……………………………………………………….) 

Số TT


Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 

….
….

….

….

….….

 


 

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
 

……

…………

……

…………

 


 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 


 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 


 

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….


 

Tổng số người: ……………………………………………..

                                                                    ….. ….Ngày …….. tháng … năm 200…….

Người lập danh sách                                      TM. UBND……………………

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)                                CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

                                                                                                                                                         Mẫu 5a

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH …………….

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI


DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UB ngày …. tháng …. năm …… của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ……………….) 

Số TT


Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 

….
….

….

….

….….

 


 

………………………….......................

………………………….........................

………………………….......................

 


 

……

…………

……

…………

 


 

………………………...................

………………………...................

………………………....................

………………………....................

 


 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 


 

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….


 

Tổng số người: ……………………………………………..

                                                                    ….. ….Ngày …….. tháng … năm 200…….


NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH ……..................

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)Mẫu 6a 

UBND tỉnh (thành phố)…………….
Số: /QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm ..…..

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện chế độ BHYT đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ;Căn cứ Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của ………………………………………...,

  

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Phê duyệt danh sách được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với ………………. trường hợp là Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.(Danh sách kèm theo)

Điều 2. …………………...... và ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;-

-

- Lưu ……. 

TM. UBND…………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương