Mẫu 08A/lk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 30.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2017
Kích30.35 Kb.

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán)


Mẫu 08A/LK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________________PHIẾU GỬI CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH
Kính gửi: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB
Họ tên người gửi:……………………………………………………………………....

Số ĐKNSH:……………...….... Ngày cấp …………....... Nơi cấp ...............................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Số điện thoại:…………………………………Fax…………………………………....

Số tài khoản giao dịch:....................................................................................................

Người được uỷ quyền:....................................................................................................

Số CMND:……...……...… Ngày cấp ………………… Nơi cấp ................................

Đề nghị Công ty TNHH Chứng Khoán ACB lưu ký số chứng khoán sau:  • Tên chứng khoán:………………………………………………………………

  • Mã chứng khoán:……………………………………………………………….

  • Mệnh giá:……………………………………………………………………….
STT

Số sổ/Giấy CNSHCK

Loại chứng khoán *

Số lượng

Ghi chú


Tổng cộng


……., ngày……….tháng………năm………..

Người gửi

(Chữ ký, họ tên)


Xác nhận của Công ty TNHH Chứng Khoán ACB
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:* Loại chứng khoán: (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng

(2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng

(7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng

(8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 16A/LK
GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT CHỨNG KHOÁN
Kính gửi: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB
Họ tên người đề nghị rút chứng khoán:…………………………………………......

Số ĐKNSH:…………...… Ngày cấp …………………. Nơi cấp ............................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Số điện thoại:…………………………………Fax…………………………………

Số tài khoản giao dịch:................................................................................................

Người được uỷ quyền:................................................................................................

Số CMND:……………do……...…cấp ngày………………….................................

Đề nghị Công ty TNHH Chứng Khoán ACB rút số chứng khoán sau:  • Tên chứng khoán:……………………………………………………………

  • Mã chứng khoán:……………………………………………………………

  • Mệnh giá:……………………………………………………………………
STT

Loại chứng khoán *

Số lượng

Ghi chú
……., ngày……….tháng………năm………..

Người đề nghị

Xác nhận của Công ty TNHH Chứng Khoán ACB
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:* Loại chứng khoán: (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng;

(2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng;

(7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng;

(8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng.
: upload -> images -> Support
images -> Nguồn tư liệu thư TỊch phưƠng tây với tiến trình lịch sử thăng long – HÀ NỘI
images -> 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là chủ tàu) hoạt động thủy sản
images -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1712 /bvhttdl-tcdl v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images -> Cuộc vận động cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội
images -> Biên niên lịch sử Thăng Long Hà Nội
images -> Phụ lục đính kèm thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Support -> Mẫu 01/cqsh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Support -> CÔng ty tnhh chứng khoán acb (acb securities) 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q. 1, Tp hcm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương