Mẫu 01 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích28.23 Kb.
Mẫu 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

autoshape 4


...................ngày...... tháng...... năm..........
Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 13 Tháng 5 năm 2011

của Chủ tcịh UBND tỉnh Bắc Giang)


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 
Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn..................................

Họ và tên:.............................................Giới tính: ................ Dân tộc: ........................

Sinh ngày:.........tháng......... năm............. Tại:.............................................................

Quốc tịch: .............................................. Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)…. ...................................................................………………...........................................

Thời gian rời Việt Nam:.…/…./........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: .....................

1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức1:

Đơn vị tiếp nhận: ………………………………………...……………….……….…

Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………….................………….

Thời gian tiếp nhận: ……/…../. Cửa khẩu: ….……………………………….…...…2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ2:.............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ......../....../............

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ....................................................

Trở về bằng phương tiện gì: ........................................................................................

Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./. 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

 Mẫu 02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

autoshape 8


...................ngày...... tháng...... năm...............
Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 13 Tháng 5 năm 2011

của UBND tỉnh Bắc Giang)


HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NGƯỜI BỊ MUA BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

Dán ảnh (4 x 6)

(Đóng dấu giáp lai trên ảnh)
 1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:...............................................Giới tính: ....................

Sinh ngày:........ tháng........ năm.............. Dân tộc: ...................

Nơi sinh: .....................................................................................

Quốc tịch: ...................................................................................

Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): ………………………......................……….…...............

Thời gian rời Việt Nam:…/…/........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: .......................

2. Thông tin tiếp nhận:

2.1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức3:

Đơn vị tiếp nhận: …………………………………….……...…………………….…

Cơ sở tiếp nhận: …………………………….…………………….................…….…

Thời gian tiếp nhận: ……/…../…………4 Cửa khẩu: ….……………...……………

2.2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ5:..............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ...../...../.............

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ...................................................

Trở về bằng phương tiện gì: .......................................................................................

3. Thông tin tái hoà nhập:

- Nghề nghiệp trước khi bị mua bán (nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, mua bán nhỏ, công chức, viên chức, các công việc dịch vụ): ................................

- Hoàn cảnh kinh tế gia đình: ......................................................................................

- Nguồn thu nhập chính của gia đình từ: ....................................................................4. Đề nghị hỗ trợ:

- Hỗ trợ khó khăn ban đầu: .........................................................................................

- Hỗ trợ học nghề: .......................................................................................................

- Hỗ trợ khác: ..............................................................................................................


NGƯỜI LẬP HỒ SƠ

(ký và ghi rõ họ và tên)

TM. UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN .......................

CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND

Ngày 13 Tháng 5 năm 20 của UBND tỉnh Bắc Giang)
UBND HUYỆN.......

PHÒNG LĐTBXH

line 6

Số: ...../CV-LĐTBXH.

V/v đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 5


........., ngày ...... tháng ...... năm 20.....

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về; Thông tư Liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng; Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng của UBND xã, phường, thị trấn ................................

Để giải quyết khó khăn ban đầu, tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện (thành phố) ........................... đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ đối tượng theo chế độ quy định.

(có hồ sơ kèm theo)

Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện (thành phố) .........................

kính trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm giải quyết.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

1 Ghi theo Giấy chứng nhận về nước

2 Nước nạn nhân bị mua bán trở về

3 Ghi theo Giấy chứng nhận về nước

4 Ghi rõ ngày, tháng, năm

5 Nước nạn nhân bị muabán


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương