MẪU ĐỀ CƯƠng kiến trúc chính phủ ĐIỆn tử CẤp bộtải về 16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16 Kb.
MẪU ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CẤP BỘ

(Ban hành kèm theo Văn bản số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015

của Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Mục đích xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ (các đối tượng khác nhau)

2. Phạm vi áp dụng

II. Hiện trạng phát triển Chính phủ điện tử của Bộ

III. Định hướng xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ

1. Chiến lược phát triển của ngành (lĩnh vực do Bộ quản lý)

2. Tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển Chính phủ điện tử trong phát triển ngành

3. Các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ

- Một số nguyên tắc đã hướng dẫn tại Văn bản số 1178/BTTTT-THH.

- Các nguyên tắc khác (bảo đảm tính kế thừa thông tin, dữ liệu, hạ tầng, các hệ thống thông tin hiện có, chuyển tiếp;…).IV. Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin

1. Phân tích chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển các cơ quan nhà nước của Bộ để xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ.

2. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang, dọc).

3. Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung cấp Bộ (tên các cơ sở dữ liệu, nội dung chính, cơ quan chủ trì,...)

4. Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan.V. Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ

1. Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ (trong đó phân tích mối quan hệ với Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam nêu tại Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

2. Nền tảng triển khai Chính phủ điện tử cấp Bộ (LGSP), bao gồm mô tả các dịch vụ dùng chung, sự kết nối các hệ thống thông tin trong và ngoài Bộ.

3. Mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ (trong đó có mô tả các hệ thống thông tin có quy mô phạm vi từ Trung ương đến địa phương và sự kết nối với các hệ thống thông tin của địa phương).

4. Yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ đối với các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

5. Các yêu cầu đối với các thành phần Kiến trúc ở mức lôgic (có thể phân cấp) và đề xuất các giải pháp triển khai.

6. Nguyên tắc và minh họa triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử trên nền tảng Chính phủ điện tử cấp Bộ.

7. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

Các yêu cầu kỹ thuật đối với các ứng dụng CNTT (mua sắm, xây dựng, nâng cấp) triển khai trên nền tảng Chính phủ điện tử cấp Bộ do Bộ ban hành.

8. Lộ trình/kế hoạch/nguồn kinh phí và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc.

VI. Tổ chức triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ

1. Danh mục các văn bản do Bộ ban hành để triển khai Chính phủ điện tử cấp BộVí dụ như:

- Quy trình quản lý đầu tư các bước phải phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ (bao gồm nội dung, tiêu chí thẩm định thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công; đánh giá hiệu quả đầu tư so sánh phương án triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử độc lập và phương án triển khai trên nền tảng Chính phủ điện tử).

- Các yêu cầu kỹ thuật đối với các ứng dụng CNTT (mua sắm, xây dựng, nâng cấp) triển khai trên nền tảng Chính phủ điện tử cấp Bộ do Bộ ban hành.

- Ban hành danh mục các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp Bộ.

2. Trách nhiệm đơn vị chuyên trách CNTT- Cập nhật, duy trì Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

- Tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

- Thẩm định, kiểm tra, đôn đốc tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

- Phối hợp với các cơ quan khác trong việc hỗ trợ, hướng dẫn triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.- …

3. Trách nhiệm các cơ quan khác (tuân thủ Kiến trúc; bảo đảm điều kiện, nguồn lực để duy trì, cập nhật Kiến trúc;…)Danh mục tài liệu tham chiếu


: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương