MỤc lục mở ĐẦUtải về 3.88 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích3.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại Tp. HCM đến năm 2020 tầm nhìn 2025

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU

Trang

I

Sự cần thiết quy hoạch

1

II

Căn cứ pháp lý

4
PHẦN I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

6

I

Vị trí địa lý, yếu tố tự nhiên, tài nguyên môi trường tác động đến Nuôi trồng thủy sản

6

1

Điều kiện tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh

6

2

Điền kiện tự nhiên huyện Cần Giờ

9

2.1

Vị trí địa lý

9

2.2

Điều kiện địa hình

9

2.3

Điều kiện thổ nhưỡng

10

2.4

Điều kiện địa chất

11

2.5

Đặc điểm khí hậu - thời tiết

12

2.6

Sông ngòi, chế độ thủy văn

14

2.7

Độ mặn và xâm nhập mặn

15

3

Điều kiện kinh tế xã hội

19

3.1

Đánh giá về kinh tế thủy sản trong cơ cấu kinh tế Tp.HCM

19

3.2

Điều kiện kinh tế xã hội huyện Cần Giờ

20

3.3

Đánh giá về dân số, lao động và việc làm vùng quy hoạch

20

4

Đặc điểm nguồn lợi thủy sinh vật và thủy sản

21

4.1

Đặc điểm thủy sinh vật

21

4.2

Nguồn lợi thủy sản tự nhiên

22

II

Hiện trạng phát triển nuôi trồng thủy sản

24

2.1

Hiện trạng nuôi tôm từ 2005 - 2009

24

2.2

Một số mô hình nuôi tôm hiện nay ở huyện Cần Giờ

27

2.3

Hiện trạng môi trường vùng nuôi trồng thủy sản

28

2.4

Cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch

29

2.5

Dịch vụ phục vụ nuôi tôm

33

III

Đánh giá chung về thực trạng

36

3.1

Những lợi thế và thành tựu đạt được

36

3.2

Những khó khăn và hạn chế trong nuôi thuỷ sản

37


PHẦN II. NỘI DUNG QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2025


39

I

Một số dự báo tác động đến quy hoạch vùng nuôi

39

II

Quan điểm, Mục tiêu quy hoạch

42

2.1

Quan điểm

42

2.2

Mục tiêu của quy hoạch

42

III

Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng

43

3.1

Phương án sử dụng đất

43

3.2

Lựa chọn phương án

44

3.3

Quy hoạch diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng

47

IV

Nội dung đầu tư

49

4.1

Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch

49

4.2

Nhu cầu về con giống và thức ăn

57

4.3

Đầu tư vùng nuôi tôm

58

4.4

Dự kiến các dự án đầu tư phục vụ quy hoạch

60

4.5

Dự kiến nguôn vốn đầu tư

60

PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

QUY HOẠCH

65


I

Các giải pháp thực hiện Quy hoạch

65

1.1

Giải pháp về công nghệ và điều kiện hạ tầng vùng nuôi

65

1.2

Giải pháp về con giống

68

1.3

Giải pháp về thức ăn

68

1.4

Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm

69

1.5

Giải pháp về vốn đầu tư

70

1.6

Các giải pháp về chính sách phát triển NTTS

71

1.7

Các giải pháp về tăng cường thể chế quản lý

72

1.8

Tăng cường năng lực khuyến ngư và thông tin

73

1.9

Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực

74

1.10

Giải pháp về tổ chức sản xuất

74

II

Đánh giá tác động môi trường và giải pháp khắc phục

75

2.1

Tác động tích cực của đề án

75

2.2

Tác động tiêu cực

76

2.3

Giải pháp khắc phục

76

2.4

Phòng chống thiên tai

78

III

Tổ chức thực hiện

78

3.1

Triển khai thực hiện

78

3.2

Phân công quản lý nhà nước

79

IV

Hiệu quả kinh tế xã hội

81

4.1

Hiệu quả kinh tế

81

4.2

Hiệu quả xã hội

81

KẾT LUẬN


82PHỤ LỤC

83

: data -> nguyenvantrai -> file
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
file -> MỤc lục danh mục bảng V danh mục hình VII danh mục bảN ĐỒ VIII


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương