MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6tải về 0.76 Mb.
trang2/13
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết lập quy hoạch


Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới giai đoạn 2010-2020 gắn liền với định hướng phát triển đô thị, các vùng kinh tế phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; hướng đến nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông thôn với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn dịnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ...

Đồ án Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Lệ Chi nhằm cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỉ lệ 1/5000 đã được phê duyệt phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung và xã nói riêng là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, là căn cứ để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, phù hợp với định hướng cũng như ưu tiên các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Đồ án Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã là cơ sở quan trọng để nghiên cứu khó khăn trong quản lý quy hoạch xây dựng, những hạn chế hạ tầng giao thông kỹ thuật chưa đồng bộ, vấn đề chất lượng môi trường sống đang gặp nhiều bất cập do chưa có quy hoạch định hướng phát triển. Việc hình thành các trung tâm xã, trung tâm dịch vụ nông thôn thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã mạnh mẽ hơn trong tương lai...

Với những mục tiêu đã nêu trên cũng như các đồ án đã và đang triển khai, đồ án Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn, điểm dân cư tập trung thuộc ranh giới xã Lệ Chi là việc làm vô cùng cần thiết và mạng lại hiệu quả to lớn phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện Gia Lâm nói chung, xã Lệ Chi nói riêng.


1.2. Các căn cứ thiết kế quy hoạch

1.2.1. Căn cứ pháp lý


- Luật Xây dựng năm 2003;

- Nghị quyết 26/TW về nông nghiệp ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Nghị quyết 24/2008/NQ- CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành trung ương khóa X vê nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Thông báo kết luận của Ban bí thư số 238-TB/TW về Đề án ‘’Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ và kế hoạch công tác của ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới đến cuối năm 2009;

- Quyết định 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới ;

- Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới đã được Ban bí thư thông qua;

- Thông báo 1416/BNN-KTHT ngày 27/5/2009 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập Đề án cho xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới;

- Thông tư hướng dẫn về cơ chế tài chính đầu tư cho các xã điểm;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn các quy định của Luật xây dựng về quy hoạch;

- Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/01/2001 của chính phủ quyết định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât đai;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất đai, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư;

- Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 của Bộ tài nguyên và môi trường về việc ban hành quy trình và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoach, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 01/4/2008 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng ; Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới của Bộ xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành quy định về nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 v/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định 271/2005/QĐ-TTg ngày 31/20/2005 của Thủ tướng chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2020;

- Quyết định 1259/1011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 09/7/2008 của Thủ tướng chính phủ V/v Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải thủ đô đến năm 2020;

- Quyết định 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, Hà Nội tỉ lệ 1/5000;

- Quyết định số 2933/2009/BGTVT-KHĐT ngày 1/5/2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giao thông;

- Quyết định số 315/QĐ- BGTVT ngày 23/2/2011 về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

- Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 định hướng 2030;

- Thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ xây dựng- Bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn-Bộ tài nguyên và môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

- Thông tư số 07/2010/TT- BNNPTNT ngày 8/10/2010 của Bộ NNPTNT về việc ban hành hướng dẫn Quy hoạch phát triển sản xuất Nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Thông báo 5255 TB/QHKT-NT ngày 08/12/2011 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội V/v Triển khai công tác Quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định só 1312/QĐ-UBND ngày 10/4/2007 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 181;

1.2.2. Các văn bản và tài liệu có liên quan


- Đề án xây dựng nông thôn mới xã Lệ Chi giai đoạn 2011-2020 đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt;

- Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội thành phố Hà Nội;

- Quy hoach tổng thể kinh tế- xã hội của huyện Gia Lâm;

- Bản đồ hiện trạng Lệ Chi 1/5000 và 1/2000 năm 2006;

- Tài liệu cập nhật các dự án trên địa bàn xã;

- Các tài liệu tham khảo khác.: UserFiles -> phihoanglong -> QHXDNONGTHONMOI -> 2014 -> HANOI -> HUYENGIALAM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
HUYENGIALAM -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi
HUYENGIALAM -> Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương