MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6tải về 0.76 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n míi x· LÖ Chi, huyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2020


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 6

1.1. Sự cần thiết lập quy hoạch 6

1.2. Các căn cứ thiết kế quy hoạch 6

1.2.1. Căn cứ pháp lý 6

1.2.2. Các văn bản và tài liệu có liên quan 8

1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án 8

1.3.1. Mục tiêu của quy hoạch 8

1.3.2. Nhiệm vụ của đồ án 9

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 10

2.1. Các điều kiện tự nhiên 10

2.1.1. Vị trí địa lý 10

2.1.2. Diện tích, địa hình địa mạo 10

2.1.3. Địa chất công trình 10

2.1.4. Khí hậu thủy văn và tài nguyên đất 10

2.2. Dân số và lao động 11

2.2.1. Dân số 11

2.2.2. Lao động 11

2.3. Hiện trạng đất đai 12

2.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội 13

2.4.1. Trụ sở hành chính xã 13

2.4.2. Giáo dục 13

2.4.3. Cơ sở y tế 13

2.4.4. Hạ tầng thông tin, viễn thông 14

2.4.5. Văn hóa – thể thao, di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng 142.5. Hiện trạng kinh tế xã hội 14

2.5.1. Nông nghiệp 14

2.5.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và làng nghề. 15

2.5.3. Nhà ở, đất ở 15

2.5.4. Thu nhập và đời sống kinh tế 16

2.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. 16

2.6.1 Hiện trạng giao thông và nền xây dựng 16

2.6.2. Hệ thống thủy lợi 16

2.6.3. Hệ thống điện 16

2.6.4. Hiện trạng cấp nước 17

2.6.5. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường 17

2.6.6. Hiện trạng môi trường tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường. 17

2.7. Các dự án và chương trình có liên quan 18

2.8. Đánh giá tổng hợp hiện trạng theo Bộ tiêu chí NTM 18

CHƯƠNG 3: DỰ BÁO TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 22

3.1. Dự báo về tiềm năng 22

3.1.1. Tiềm năng về đất đai 22

a . Tiềm năng về đất nông nghiệp 22

b. Tiềm năng về đất phi nông nghiệp 22

3.1.2. Dự báo quy mô dân số, lao động của xã 22

3.1.3. Dự báo về thị trường tiêu thụ sản phẩm 23

3.1.4. Dự báo về đô thị hóa nông thôn 23

3.1.5. Dự báo về biến đổi khí hậu 23

3.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã 24

3.2.1. Tiềm năng phát triển 24

3.2.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội 24

3.2.3. Các chỉ tiêu phát triển 24CHƯƠNG 4: QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ 25

4.1. Định hướng không gian vùng sản xuất. 25

4.2. Tổ chức hệ thống khu dân cư mớ và cải tạo thôn xóm cũ 25

4.2.1. Dự báo phân bố dân cư 25

4.2.2. Tổ chức mạng lưới điểm dân cư 26

a . Khu ở trung tâm 26

b. Khu dân cư hiện có 26

4.2.3. Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở 26

4.2.3. Giải pháp tổ chức không gian nhà ở 27

a. Đối với nhà ở hiện có 27

b. Đối với nhà ở xây mới 27

4.3. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng 27

4.3.1. Trung tâm hành chính xã: 27

4.3.2. Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ 27

4.3.3. Trạm y tế xã 27

4.3.4. Không gian sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao 27

4.3.5. Công trình giáo dục 274.4. Định hướng tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật 28

4.4.1. Chuẩn bị xây dựng 28

4.4.2. Về giao thông 28

4.4.3. Về thủy lợi 28

4.4.4. Định hướng cấp nước 29

4.4.5. Định hướng cấp điện 29

4.4.6. Quy hoạch hệ thống bãi rác, nghĩa trang 29

a.Về nghĩa trang 29

a.Về bãi rác 29

CHƯƠNG 5: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 30

5.1. Lập Quy hoạch sử dụng đất 30

5.1.1 Diện tích các loại đất 30

5.1.2. Diện tích đất cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của xã 30

a. Đất nông nghiệp 30

b. Đất phi nông nghiệp 31

c. Đất khu dân cư nông thôn: 31

5.1.3. Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng 31

5.2. Lập kế hoạch sử dụng đất 32

5.2.3. Kế hoạch sử dụng đất theo từng năm 33CHƯƠNG 6: QUY HOẠCH SẢN XUẤT 34

6.1. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp 34

6.1.1 Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp 34

a. Quan điểm phát triển sản xuất nông nghiệp 34

b. Mục tiêu phát triển nông nghiệp 35

6.1.2 Quy hoạch sản xuất trồng trọt 35

a. Quy hoạch vùng chuyên trồng lúa nước 35

b. Quy hoạch vùng trồng rau an toàn 35

c. Quy hoạch vùng trồng dâu, nuôi tằm 36

d. Quy hoạch vùng trồng hoa, cây cảnh 36

e. Quy hoạch mô hình sinh thái nông nghiệp và mô hình nông nghiệp hữu cơ 36

6.1.2 Quy hoạch chăn nuôi 36

a. Phương án chăn nuôi 36

b. Phát triển chăn nuôi lợn 36

c. Phát triển chăn nuôi trâu bò 37

d. Phát triển chăn nuôi gia cầm 37

e. Phát triển nuôi trồng thủy sản 37

e. Một số giải pháp chăn nuôi 38

f. Định hướng đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi 39

6.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 40

6.2.1. Hệ thống giao thông nội đồng 40

6.2.2. Hệ thống thủy lợi 40

a. Hệ thống trạm bơm 40

b. Hệ thống kênh mương 40

6.3. Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 40

6.3.1. Tiềm năng phát triển công nghiệp- dịch vụ 40

6.3.2. Các loại hình thức phát triển ngành công nghiệp – dịch vụ 41

a. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 41

b. Ngành thương mại, dịch vụ 41

6.3.3. Chỉ tiêu phát triển công nghiệp, dịch vụ của xã. 41

6.3.4. Giải pháp thực hiện quy hoạch sản xuất công nghiệp, dịch vụ 41

CHƯƠNG 7: QUY HOẠCH XÂY DỰNG 41

7.1. Quy hoạch hệ thống công trình cấp thôn 42

7.1.1. Quy mô dân số và số hộ trong thôn 42

7.1.2. Công trình công cộng cấp thôn 42

a. Nhà văn hóa, hội trường thôn 42

b.Khu thể thao thôn 43

c. Các công trình công cộng khác: 437.2. Quy hoạch khu trung tâm xã 43

7.2.1. Vị trí , quy mô 43

a.Vị trí: 43

b. Quy mô: 43

7.2.2. Chỉnh trang mở rộng các công trình hiện có 44

7.2.3. Quy hoạch mới các công trình trung tâm xã 44

7.2.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã 45

a.San nền: 45

b.Giao thông 45

c.Cấp điện 45

d. Cấp nước 45

e. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 45

7.3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 45

7.3.1. San nền xây dựng 45

a. Nguyên tắc 45

b. Cơ sở thiết kế 46

c. Cao độ Quy hoạch san nền 46

d. Vật liệu san nền 46

e. Khối lượng công tác san nền (xem Phụ lục: HT-01) 46

7.3.2. Giao thông 46

a.Hệ thống mạng lưới đường giao thông 46

b. Kết cầu mặt đường và vỉa hè 2 bên đường 47

7.3.3. Quy hoạch cấp điện 49

7.3.4. Quy hoạch cấp nước 50

a. Cơ sở thiết kế 51

b. Mục tiêu 52

c.Phạm vi thiết kế 52

d. Dân số, nhu cầu cấp nước 52

e. Tính toán thủy lực 54

f. Nguồn nước 55

g. Giải pháp chọn vị trí đặt tuyến ống truyền dẫn, phân phối và chiều sâu chôn ống 55

h. Tiêu chuẩn vật tư thiết bị 55

7.3.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 58

a. Tiêu chuẩn thiết kế 58

b. Phân chia lưu vực 58

c. Hệ thống thoát nước mưa thiết kế dựa trên các nguyên tắc 59

c. Tính toán hệ thống thoát nước mưa 60

d. Cấu tạo hệ thống thoát nước mưa 61

7.3.6. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải 62

a. Tiêu chuẩn thiết kế 62

b. Dân số, tính toán lưu lượng thoát nước thải 62

7.3.7. Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải và vệ sinh môi trường 63

a. Xử lý chất thải rắn 63

b. Nghĩa địa 637.4. Vốn và phân kỳ đầu tư vốn 63

7.4.1. Tổng vốn và cơ cấu nguồn vốn 63

7.4.2. Phân kỳ đâu tư vốn 64

CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 64

8.1. Hiệu quả kinh tế 64

8.2. Hiệu quả xã hội 64

8.3. Hiệu quả môi trường 65CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65

9.1. Kết luận 65

9.2. Kiến nghị 65
: UserFiles -> phihoanglong -> QHXDNONGTHONMOI -> 2014 -> HANOI -> HUYENGIALAM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
HUYENGIALAM -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi
HUYENGIALAM -> Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương