LIÊN ĐOÀn lao đỘng q. Phú nhuận số: /kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích21.75 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG Q.PHÚ NHUẬN

Số: /KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Nhuận, ngày tháng 07 năm 2014


KẾ HOẠCH

Vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên và vận động thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tập trung phát triển đoàn viên công đoàn trong tổng số công nhân lao động, phối hợp với các cơ quan chức năng vận động chủ doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

- Phát triển tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp.

II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1/Tổ chức phát triển ĐVCĐ và thành lập CĐCS:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp, các ngành chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền, gặp gỡ, tọa đàm, trao đổi với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp đủ điều kiện để tuyên truyền về luật Lao động, Luật Công đoàn, về lợi ích khi thành lập tổ chức Công đoàn; chia sẻ, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của giới chủ doanh nghiệp nhằm tạo cầu nối, tác động đồng hành cùng với doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thuyết phục vận động doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập tổ chức Công đoàn ở đơn vị, đồng thời ủng hộ, tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền phát hành các loại tài liệu về vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn đến công nhân lao động ở các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập để công nhân lao động hiểu và tự nguyện gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

- Căn cứ kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp, lao động trên địa bàn quận năm 2014, tổng hôïp và phaân loaïi số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập, tập trung vận động đảm bảo cô baûn phủ kín thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp có số lao động từ 20 LĐ trở lên, hoạt động tương đối ổn định trên địa bàn quận (theo danh sách đã khảo sát đính kèm).

- Ban Chấp hành CĐCS tăng cường công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên công đoàn tại đơn vị đạt tỷ lệ 90% trên tổng số CNLĐ tại doanh nghiệp.2. Thành lập Ban vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS gồm các ông (bà) sau:

1/ Đ/c Vũ Thế Thịnh Chủ tịch LĐLĐ/Q - Trưởng ban

2/Đ/c Nguyễn Thị Châu Phó Chủ tịch LĐLĐ/Q - Phó ban

3/Đ/c Nguyễn Phạm Bích Ngân Phó Chủ tịch LĐLĐ/Q - Phó ban

4/Đ/c Nguyễn Thị Kiều Vi UVTV LĐLĐ/Q – Thành Viên

5/Đ/c Nguyễn Văn Đến UVTV LĐLĐ/Q – Thành Viên

6/Đ/c Phan Lê Tường Linh UV.BCH LĐLĐ/Q – Thành viên

7/Đ/c Phan Văn Minh UV.BCH LĐLĐ/Q – Thành viên

8/Đ/c Lê Phú Cường UV.BCH LĐLĐ/Q – Thành viên

9/Đ/c Trần Ngọc Tuấn UV.BCH LĐLĐ/Q – Thành viên

10/Các đ/c Chủ tịch CĐCS 15 phường – Thành viên

- Ban vận động thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để tổ chức tuyên truyền và vận động công nhân lao động tham gia công đoàn; hỗ trợ và hướng dẫn các quy định pháp luật, mẫu biểu thành lập Ban Chấp hành lâm thời, kết nạp đoàn viên công đoàn.

- Hướng dẫn cho Ban Chấp hành lâm thời CĐCS tổ chức hoạt động công đoàn, xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, phối hợp với người sử dụng lao động mở Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định; xây dựng các quy chế phối hợp hoạt động.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với LĐLĐ Quận:

Ban Thường vụ LĐLĐ Quận triển khai kế hoạch đến Ban chấp hành CĐCS, Doanh nghiệp và các thành viên Ban vận động; xây dựng nội dung, tài liệu, mẫu biểu và hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện.2. Đối với công đoàn cơ sở:

Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tập trung phát triển đoàn viên công đoàn và có báo cáo định kỳ hàng quý và cuối năm cho Ban Thường vụ LĐLĐ Quận.3. Thời gian thực hiện:

  • Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 05/07/2014 triển khai kế hoạch đến Ban Chấp hành CĐCS, doanh ngiệp và các thành viên Ban vận động.

- Từ ngày 10/07/2014 đến ngày 15/09/2014 Ban vận động tiếp xúc vận động doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo danh sách đính kèm.

Trên đây là kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị CĐCS triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Quận (điện thoại số: 38.478.272 – 38.440.167).


Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực LĐLĐ.TP; CHỦ TỊCH

- Ban Tổ chức LĐLĐ.TP;

- Thường trực Quận uỷ;

- Ban Dân vận QU;

- Các thành viên Ban vận động;

- Chủ tịch CĐCS 15 phường; Vũ Thế Thịnh

- CĐCS trực thuộc;- Lưu.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương