Lêi cam ®oantải về 181.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích181.5 Kb.
  1   2   3   4   5

Lêi cam ®oan

T«i xin cam ®oan r»ng, sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong chuyªn ®Ò nµy lµ trung thùc vµ ch­a hÒ ®­îc sö dông.

T«i xin cam ®oan r»ng, mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy ®· ®­îc c¶m ¬n vµ c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong chuyªn ®Ò nµy ®· ®­îc ghi râ nguån gèc.

Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 05 n¨m 2010

Sinh viªn
Nguyễn Thị Thu Trang

Lêi c¶m ¬n

§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy tr­íc tiªn cho t«i göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn c¸n bé h­íng dÉn C«ng ty cæ phÇn Bia Habada B¾c Giang vµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Nga ®· gióp ®ì, chØ b¶o vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho t«i trong suèt thêi gian lµm chuyªn ®Ò.

§ång thêi cho phÐp t«i göi lêi c¶m ¬n tíi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty Cæ phÇn bia Habada ®· h­íng dÉn cho t«i c¸ch tiÕp cËn víi thùc tÕ khi lµm viÖc.

T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o Tr­êng §¹i häc N«ng NghiÖp Hµ Néi. §Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa C«ng NghÖ Thùc PhÈm ®· trùc tiÕp gi¶ng d¹y trang bÞ cho t«i nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých trong suèt thêi gian qua.

Cuèi cïng t«i xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn gia ®×nh, b¹n bÌ, nh÷ng ng­êi bªn c¹nh lu«n lu«n ®éng viªn, gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc hiÖn chuyªn ®Ò.

Hµ Néi, Ngµy 10 th¸ng 05 n¨m 2010.

Sinh viªn

Nguyễn Thị Thu Trang

MỤC LỤC


Lêi cam ®oan i

Lêi c¶m ¬n ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC HÌNH iv

Phần 1 MỞ ĐẦU 1

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 2

2.1.Mục đích 2

2.2. Yêu cầu 3

Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3

2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 4

2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia trên Thế giới [6] 4

2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam [7] 4

2.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC 5

2.3.1 Tình hình nghiên cứu trong nước 5

2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước [8] 6

Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7

3.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 7

3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 7

3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 7

3.4. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HABADA – BẮC GIANG 9

Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14

4.1. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA 14

4.1.1. Nguyên liệu: 15

4.1.2. Nghiền nguyên liệu: 17

4.2. QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG HÓA 20

4.3. LỌC TRONG THU DỊCH ĐƯỜNG: 23

4.4. HOUBLON HÓA 23

4.5. LỌC DỊCH ĐƯỜNG 26

4.6. LẮNG XOÁY 28

4.7. LÀM LẠNH NHANH. 29

4.8. LÊN MEN CHÍNH. 30

4.9. LÊN MEN PHỤ VÀ TÀNG TRỮ BIA NON. 34

4.10. LỌC BIA 35

4.11. BÃO HOÀ CO2 36

4.12. CHIẾT BIA VÀO BOX VÀ CHAI. 37

4.13. THANH TRÙNG BIA 38

4.14. BIA THÀNH PHẨM. 39

Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40

5.1. KẾT LUẬN 40

5.2. KIẾN NGHỊ 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1: Sơ đồ bộ máy công ty bia Habada 10

Hình 4.1: Quy trình công nghệ sản xuất bia 14

Hình 4.2: Thiết bị nghiền malt. 18

Hình 4.3: Thiết bị nghiền đĩa. 19

Hình 4.4: Sơ đồ thiết bị nấu nguyên liệu 21

Hình 4.6. Thiết bị làm lạnh nhanh dịch đường. 30

Hình 4.8. Thiết bị lọc khung bản 36

Hình 4.9. Hệ thống thu hồi CO2. 37


Phần 1 MỞ ĐẦU

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Bia là loại đồ uống lâu đời, xuất hiện cách đây khoảng hơn 1000 năm. Bia được sản xuất từ loại nguyên liệu chính là nước và malt, hoa houblon, sau quá trình lên men sẽ cho ra một loại đồ uống giàu dinh dưỡng, có hương thơm đặc trưng, có độ cồn thấp, có vị đắng dịu và lớp bọt trắng mịn, đồng thời có một hệ enzyme khá phong phú, đặc biệt là enzyme amylaza kích thích cho hệ tiêu hoá.

Do những đặc tính của loại đồ uống này mà bia là một sản phẩm đồ uống giải khát được mọi người ưa thích trên toàn thế giới. Đặc trưng của bia như giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng rất tốt cho sức khỏe, hương thơm dịu của hoa houblon và malt đại mạch tạo cho người uống cảm giác sảng khoái; vi đắng dịu từ hoa houblon có tác dụng kích thích tiêu hoá, đặc biệt là lượng CO2 bão hoà trong bia có tác dụng giảm nhanh cơn khát của người uống.

Ngày nay, lượng tiêu thụ bia ở nước ta cũng như trên thế giới ngày càng tăng. Bia trở thành loại đồ uống được ưa chuộng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp sản xuất bia đã phát triển một cách mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Chính vì vậy, dây chuyền sản xuất bia cũng ngày càng được cải tiến giúp chất lượng của bia ngày một tốt hơn. Việc bổ sung hoa và các chế phẩm enzym vào trong bia là một cuộc cách mạng trong ngành sản xuất bia, tạo ra hương vị đặc trưng của từng sản phẩm bia khác nhau. Các loại bia chai, bia lon, bia tươi, bia đen, ... đều có mùi vị và hương thơm riêng của từng loại sản phẩm. Đó là kết quả mà ngành bia đã đạt được và đem lại sự khó quên cho người sử dụng.

Trong những năm gần đây, ngành công nghệ thực phẩm nói chung và ngành công nghệ sản xuất bia nói riêng của nước ta đã có nhiều diện mạo mới, lượng bia sản xuất ngày càng tăng cùng với thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nước ta gia nhập WTO đã tạo điều kiện cho ngành bia phát triển ngày càng đa dạng, phong phú với nhiều nhà máy sản xuất bia trong nước được xây dựng như: Công ty bia Sài Gòn, Công ty Bia Hà Nội, sau đó là bia Heneken, bia Đại Việt, bia Việt Hà, bia Vinh,....

Một vấn đề đặt ra là các loại bia đang được tiêu thụ trên thị trường có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng không. Vì vậy, việc khảo sát quy trình sản xuất bia của một nhà máy, không những giúp cho người tiêu dùng nhìn nhận một cách khách quan, chính xác con đường đi của quá trình sản xuất bia từ khâu nguyên liệu đầu vào đến lúc cho ra sản phẩm, hiểu rõ hơn những tác dụng tốt của bia đối với sức khoẻ; đồng thời giúp cho các nhà chuyên môn hoàn thiện được quy trình sản xuất bia, tìm ra những giải pháp tối ưu cho các nhà máy để rút ngắn thời gian sản xuất, tăng năng xuất và chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn cho người lao động.

Được sự đồng ý của Bộ Môn Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội và sự giúp đỡ của Công ty cổ phần Bia Habada - Bắc Giang, tôi tiến hành đề tài: “Khảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương