LÝ LỊch khoa họCtải về 76.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích76.96 Kb.
MẪU 06/ KHCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)


LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dành cho các cán bộ đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KH&CN của ĐHQGHN)


Ảnh


3x4


1. Họ và tên:

2. Năm sinh: 3. Giới tính:

4. Nơi sinh:

5. Nguyên Quán:

6. Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: NR...........................Mobile.............................Fax:................................................

Email:


7. Học hàm, học vị:

Năm được phong GS/PGS:……..................................Nơi phong:............................................8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan:

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện:

Địa chỉ Cơ quan:

Điện thoại:........................................................Fax:.................................................................

Email:

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học


Thạc sĩ


Tiến sĩ


TSKH


10. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo11. Trình độ ngoại ngữ

Tên ngoại ngữ

Trình độ sử dụng

(trung bình, khá, tốt)Chứng chỉ

(ghi rõ tên chứng chỉ)

12. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan13. Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1]………………………………………………………………………………………………

[2]………………………………………………………………………………………………


14. Các công trình khoa học đã công bố

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS:

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS:

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc:

14.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1]………………………………………………………………………………………………

[2]………………………………………………………………………………………………


15. Bằng sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

216. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:

16.1 Số luợng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở n­ước ngoài:

16.2 Số l­ượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nư­ớc:

16.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụng

Công dụng

1


2


17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

Tên nhiệm vụ/Mã số

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)


Tình trạng

nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Mã số

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)


Tình trạng

nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu/ không hoàn thành)
18. Giải thư­ởng về KH&CN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1219. Quá trình tham gia đào tạo SĐH

19.1 Số l­ượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

19.2 Số l­ượng NCS đang h­ướng dẫn:...................................

19.3 Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo:.........................................

19.4 Thông tin chi tiết:


TT

Họ tên nghiên cứu sinh

Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

Vai trò hư­ớng dẫn

(chính hay phụ)Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)
Họ tên thạc sĩ

Tên luận văn của các thạc sĩ đã bảo vệ thành công)Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...
Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm .....

XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯ­ỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký): sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương