Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Liên Đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh tỉnhtải về 19.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích19.34 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 501 /UBND-VP

V/v rà soát, quy hoạch lại hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làmHải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Liên Đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh,


Thực hiện Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Công văn số 516/LĐTBXH-VL ngày 28/02/2014 về việc thực hiện Nghị định số 196/2013/NĐ-CP của Bộ Lao động TBXH,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc ngành, đoàn thể quản lý (theo đề cương gửi kèm). Trên cơ sở đó sắp sếp và quy hoạch lại hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, sắp sếp và quy hoạch lại hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm và thống nhất với các ngành, đoàn thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2014 để UBND tỉnh xem xét phê duyệt và báo cáo Bộ Lao động TBXH đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP: Ô Khương, Ô Long;

- Lưu: VT, VX. Lai (14)


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Quế


ĐỀ CƯƠNG

Đánh giá thực trạng hoạt động của

Trung tâm Giới thiệu việc làm (Trung tân dịch vụ việc làm)

(Kèm theo Công văn số:....501..../UBND-VHXH ngày 03 tháng 4 năm 2014)
I. Tình hình chung

1. Tên Trung tâm; địa chỉ; số Quyết định thành lập; ngày, tháng, năm thành lập.

2. Loại đơn vị sự nghiệp; kinh phí hoạt động (từ ngân sách nhà nước; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động).

3. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế (viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng lao động).

5. Trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.II. Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm từ năm 2009 đến năm 2013 (Đối với Trung tâm mới thành lập tiến hành đánh giá từ ngày thành lập đến năm 2013)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm để đánh giá thực trạng hoạt động theo các nội dung sau:

1. Về hoạt động tư vấn:

- Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm cho người lao động;

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng, sử dụng lao động;

- Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Về hoạt động giới thiệu việc làm:

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3. Về thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề.

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

6. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

7. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất.

8. Thực hiện các dịch vụ khác.III. Đánh giá hiệu quả hoạt động

- Đánh giá chung kết quả các mặt hoạt động của Trung tâm: mặt được, mặt chưa được; những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động của Trung tâm và nguyên nhân.- Trên cơ sở dự báo về thị trường lao động và thông qua đánh giá khả năng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm để đề xuất phương hướng, mô hình hoạt động (Tiếp tục phát triển hay giải thể).

IV. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để Trung tâm hoạt động hiệu quả (Nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; số vị trí việc làm và kinh phí hoạt động thường xuyên và các giải pháp khác…).
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương