Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.04 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu12.05.2018
Kích1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNKHOA LỊCH SỬ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-XHNV-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)Tên chương trình: Chương trình đào tạo chuyên ngành Khảo cổ học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Lịch sử

Loại hình đào tạo: Tập trung

Mã ngành đào tạo: 52.22.03.02

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra

M1. Có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ và sức khỏe để cống hiến.

C1. Trung thành với tổ quốc, yêu nước, tự hào về dân tộc, có ý thức phục vụ xã hội, tâm huyết với công việc, có đạo đức nghề nghiệp; tự tin, khiêm tốn, cầu tiến.

M2. Có trình độ lý luận và kiến thức đại cương về các ngành khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn phù hợp ngành nghề.

C2. Có kiến thức tổng quát về lý luận chính trị phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận sử học mác xít.

M3. Có kiến thức cơ sở ngành Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực cơ bản của khảo cổ học, kiến thức liên quan đến khoa học lịch sử.

C3. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về khảo cổ học; kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới.

M4. Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế cuộc sống và những lĩnh vực công tác khác nhau.

C4. Có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề khảo cổ, kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, thích ứng với nhiều lĩnh vực hoạt động.

M5. Có năng lực và phương pháp thực hành nghề nghiệp nghiên cứu và giảng dạy khảo cổ học.

C5. Có kiến thức cơ bản về tin học văn phòng, ngoại ngữ; biết thực hiện quy trình nghiên cứu và giảng dạy về khảo cổ học.

TƯƠNG QUAN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

STTTÊN HỌC PHẦN

TC

C1

C2

C3

C4

C5

I. KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

44
1.1
Lý luận Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

10
01

DAI001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê-nin

5

2

3


02

DAI003

Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

2

3


03

DAI004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

3


1.2
Ngoại ngữ

10


1

2

1.3
Kiến thức khoa học tự nhiên

05
01

DAI006

Môi trường và phát triển

02


1

2

02
Tin học đại cương

03


2

3

1.4
Các môn cơ bản

19
01

DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

03
1

2

2
02

DAI015

Thực hành văn bản tiếng Việt

02
03

DAI012

Cơ sở văn hoá Việt Nam

02

2
2

2
04

DAI024

Nhân học đại cương

022

2
05

DAI022

Xã hội học đại cương

022

2
06

DAI021

Logic học đại cương

02
1

2

2
07

DAI036

Phương pháp nghiên cứu khoa học

02
1
1

3

08

DAI025

Pháp luật đại cương

02
1

1

1
09

Tự chọn

DAI029 a) Kinh tế học đại cương

022

2
DAI023 b) Tâm lý học đại cương

02
1

1

1
DAI027 c) Chính trị học đại cương

02
1
1

1

DAI005 d) Thống kê xã hội

02


1

1

II. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP

96
2.1
Cơ sở ngành Lịch sử

36
01

LSU114

Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại

04

2
2

2

3

02

LSU113

Lịch sử Việt Nam cận đại

04

2
2

2

3

03

LSU115

Lịch sử Việt Nam hiện đại

04

2
2

2

3

04

LSU107

Lịch sử thế giới cổ - trung đại

042

2

3

05

LSU106

Lịch sử thế giới cận đại

042

2

3

06
Lịch sử thế giới hiện đại

042

2

3

07

LSU128

Nhập môn sử học

02
3

1

3

3

08

LUU004

Bảo tàng học đại cương

021

1

1

09

LSU015

Cơ sở khảo cổ học

021

2

2

10

LUU018

Lưu trữ học đại cương

022

2

2

11

LSU103

Lịch sử sử học

02

1

1

1

2

2

12

QTE050

Nhập môn Quan hệ quốc tế

02
1

1

2

2

2.2
Chuyên ngành bắt buộc

40
01

LSU069

Khảo cổ học thời đại đồ Đá

02

1
3

3

3

02

LSU070

Khảo cổ học thời đại đồ Đồng

02

1
3

3

3

03

LSU071

Khảo cổ học thời đại đồ Sắt

02

1
3

3

3

04

LSU007

Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Nam Việt Nam

02

1
3

3

3

05

LSU006

Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam

02

1
3

3

3

06

LSU127

Nhân chủng học

02

1
2

2

2

07

LSU086

Lịch sử khảo cổ học thế giới

023

3

3

08

LSU063

Khảo cổ học Đông Nam Á

022

2

2

09

LSU061

Khảo cổ học Champa

02

1
3

3

3

10

LSU068

Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

02

1
3

3

3

11

LSU191

Vẽ kỹ thuật

022

2

2

12

LSU186

Ứng dụng toán và tin học trong khảo cổ học

023

3

3

13

LSU008

Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học

023

3

3

14

LSU039

Điền dã khảo cổ học

02

1
2

2

2

15

LSU165

Thực tập chuyên ngành

04

3
3

3

3

16

LSU074

Khảo cổ học Việt Nam ngày nay

02

1
3

3

3

17

LSU065

Khảo cổ học lịch sử Việt Nam

02

1
3

3

3

18

LSU052

Gốm sứ học và gốm sứ Việt Nam

02

1
3

3

3

19

LSU037

Địa chất kỷ thứ tư

022

2

2

2.3
Tự chọn

20
01

LSU030

Những thành tựu KCH về nguồn gốc loài người

022

2

2

02

LSU073

Khảo cổ học Trung Quốc

022

2

2

03

LSU060

Khảo cổ học Ấn Độ

022

2

2

04

LSU064

Khảo cổ học dưới nước

02

1
2

2

2

05

VNH005

Các tôn giáo lớn ở Việt Nam

02

1

2

2

2

2

06

LUU022

Lý thuyết và thực hành nhiếp ảnh

021

1

1

07

LSU067

Khảo cổ học môi trường

022

2

1

08

LSU161

Thành cổ Việt Nam

02

1
2

2

2

09

LSU072

Khảo cổ học tín ngưỡng tôn giáo

02

1
2

2

2

10

LSU166

Tiền cổ học

02

1
2

2

2

11

LSU062

Khảo cổ học đô thị

02

1
2

2

2

12

LSU066

Khảo cổ học lý thuyết

022

1

1

13

LSU076

Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam

02

1
2

2

3

14

LSU112

Lịch sử văn minh Chămpa

02

12

2

15

LSU080

Lịch pháp học

021

1

1

16

LSU017

Cổ vật học

02

1
2

2

2

17

LSU142

Phương pháp nghiên cứu lịch sử địa phương, lịch sử ngành nghề

023

3

3

18

LSU185

Tư tưởng Việt Nam thời Lý - Trần

02

1
3

3

3

19

LSU158

Sử liệu học

02

1
2

3

3

20

LSU004

Các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam

02

3

2

2

2

2

21

LSU078

Làng xã Việt Nam - truyền thống và hiện đại

02

2
2

2

2

22

LSU038

Địa lý học lịch sử Việt Nam

02

1
3

3

3

23

LSU148

Phương thức sản xuất châu Á

02

1

2

2

2

2

24

LSU118

Luật di sản văn hóa Việt Nam

02

1

2

2

2

2

25

LSU075

Khóa luận tốt nghiệp

10

: Resources -> Docs -> SubDomain -> lichsu -> Chuong%20trinh%20dao%20tao
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Chuong%20trinh%20dao%20tao -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Chuong%20trinh%20dao%20tao -> Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương