Kassapa-sutta Kinh Ca-Diếp Như vậy, tôi nghetải về 192.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích192.91 Kb.
8. Kinh KASSAPA

(Kassapa-sutta – Kinh Ca-Diếp)


Như vậy, tôi nghe :
1. Một thời nọ Thế Tôn an trụ

Uy-Nhã-Quốc , tức Ú-Chun-Na (1)

Vườn Kanh-Ná-Kách-Thá-La (2)

Bấy giờ có Káp-Sa-Pa (3) đến gần

Tu theo cách ngoại nhân lõa thể

Nghe Thế Tôn thứ đệ thuyết minh

Pháp cao thâm , độ hữu tình

Nên đến yết kiến một mình xem sao !

Khi đến nơi , xã giao lời thật

Đứng một bên, thắc mắc hỏi ra :


2. – “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma !

Nghe Ngài chỉ trích xấu xa, sai lầm

Mọi khổ hạnh thân, tâm nhiều dạng.

Ngài mạt sát , phỉ báng thẳng tay

Lối sống khắc khổ lầm sai

Những lời như thế , chính Ngài thốt ra ?

Hay chỉ là những lởi vu khống

Họ vu oan , kình chống với Ngài ?

Hay họ tuyên bố thẳng ngay

_______________________________(1) : Xứ Ujunnà được âm là Uy-Nhã Quốc .

(2) : Vườn nai Kannakatthala .

(3) : Một người ngoại đạo tu đạo lõa thể tên Kassapa ( Ca Diếp ).

Đệ tử đức Phật Thích Ca có nhiều vị đệ tử có tên Kassapa , như các Tôn giả : Maha Kassapa , Uruvela Kassapa (Ưu-Lâu-Tần-Loa Ca-Diếp) , Gàya Kassapa (Già-gia Ca-Diếp) , Nadi Kassapa (Na-Đề Ca-Diếp) và vị này sau đó cũng xuất gia với đức Phật và cũng đắc Thánh quả A-La-Hán .

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 296___
Như pháp, thuận pháp , tỏ bày đúng thay !

Chủ trương nào , chính hay là phụ

Gặp cật nạn trong đủ đề tài

Con không muốn chỉ trích Ngài

Một cách sai lạc ; xin Ngài giảng ra ”.
3. – “ Káp-Sa-Pá ! Nay ta xác định :

Những ai nói đều chính do Ta

Chỉ trích khổ hạnh tối đa

Phỉ báng , mạt sát ; đó là vọng ngôn

Không đúng lời chân ngôn xác tín .
Với thiên nhãn thanh tịnh , siêu nhân

Ta đã thấy những thành phần

* Siêng tu khổ hạnh , hành thân tột cùng

Khi thân hoại mạng chung , người ấy

Phải chuốc lấy ác thú sinh qua

Đọa xứ , địa ngục phải sa

* Cũng có những chúng , tối đa đêm ngày

Rất khổ hạnh , đọa đày khắc khổ

Khi thân hoại , sinh chỗ thiện sanh

Thiên giới , trần thế an lành

Thiên nhãn thanh tịnh, ta hằng thấy đây .
– Káp-Sa-Pá ! cũng tày thiên nhãn

Ta đã thấy những cảnh dây dưa

* Có người khổ hạnh vừa vừa

Đến khi thân hoại , đẩy đưa chẳng lành

Vào đọa xứ hoặc sanh địa ngục .

* Còn có người một mực khoan hòa

Sống ít khắc khổ quá đà

Mạng chung lại được sinh qua cõi trời

Hay thiện thú , cõi người an lạc .

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 297___
– Káp-Sa-Pá ! Thấu đạt điều đây

Biết đúng sinh , diệt , khứ , lai

Sự tu khổ hạnh những ai thực hành

Thì làm sao Ta đành chỉ trích

Hay mạt sát tùy thích tối đa

Lối sống khắc khổ trải qua

Hoặc tu khổ hạnh , cũng là tùy duyên .

– Káp-Sa-Pá ! Cũng nguyên có vị

Là Sa-môn , Phạm Chí bên ngoài

Là nhà bác học , biệt tài

Giỏi sự tranh luận như tài bắn tên

Chẻ sợi tóc hai bên tách cả

Đi khắp nơi đả phá kiến tà

Chỉ với trí tuệ hài hòa

Vị này có điểm với Ta tương đồng

Có những điểm họ công nhận phải

Ta cũng thấy là phải , giống nhau

Họ cho không phải điểm nào

Ta cũng thấy vậy , nhằm vào tương ưng

Có những điểm vẫn từng dị biệt

Họ nói phải , Ta biết là không

Có điểm họ nói là không

Ta công nhận phải , chẳng đồng với nhau
5. Ta đến gặp , khởi đầu câu chuyện :

– “ Các Hiền giả ! Những điểm bất đồng

Hãy để yên đó , tạm xong

Những điểm đồng ý , đả thông rõ ràng

Người có trí luận bàn , nghiệm thử

Thầy với thầy , đệ tử với nhau

* Pháp nào bất thiện làm đầu

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 298___
Được xem bất thiện cũng hầu như nhau

* Pháp lỗi lầm ; được xem lầm lỗi

* Pháp không nên u tối tuân hành

Được xem không nên tuân hành

* Không xứng bậc thánh tịnh thanh pháp nào

Hoặc được xem không sao xứng đáng

Pháp bậc thánh , nông cạn đáng chê

* Những pháp ô nhiễm thuộc về

Được xem ô nhiễm mọi bề khứ lai .
– Các Hiền giả ! Biện tài như vậy

Ai hoàn toàn pháp ấy xả ly ?

Sa Môn Kiều-Đàm toàn tri

Hay những Sư Trưởng, đương thì Tôn Sư ?


6. – Káp-Sa-Pá ! Đến từ sự việc

Những bậc trí tìm biết , luận đàm

Những pháp như trên , bao hàm

Giữa những Hiền giả & Kiều-Đàm Sa Môn

Thì Sa Môn hoàn toàn ly xả

Những pháp ấy, tất cả không cần

Còn những Sư Trưởng, Tôn nhân

Của các giáo phái , một phần xả ly

– Káp-Sa-Pá ! Vậy thì nên biết

Những bậc trí khảo duyệt chánh chơn

Đàm luận, tìm hiểu kỹ hơn

Phần lớn tán thán Sa Môn Kiều-Đàm .

7. – Káp-Sa-Pá ! Các hàng trí dự

Thầy với thầy , đệ tử với nhau

Hỏi nhau , đàm luận , tìm cầu

* Pháp nào là thiện , xem như thiện lành

* Không lỗi lầm phát sanh pháp ấy

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 299___
Hoặc xem như không thấy lỗi lầm

* Những pháp phải nên tuân hành

Được xem là pháp tuân hành, quan tâm

* Hoặc những pháp xứng tầm bậc thánh

Hay được xem bậc thánh xứng tầm

* Những pháp thanh tịnh uyên thâm

Được xem thanh tịnh thân tâm an lành

Giữa các vị thực hành Hiền giả

Những pháp này ai đã tựu thành ?

Sa Môn Kiều-Đàm tịnh thanh

Hay những Sư Trưởng, giáo ngành Tôn Sư ?
8. – Káp-Sa-Pá ! Đến từ sự việc

Những bậc trí tìm biết , luận đàm

Những pháp như trên , bao hàm

Giữa các Hiền giả & Kiều-Đàm Sa Môn

Thì Sa Môn hoàn toàn thành tựu

Các vị kia thành tựu một phần

Như vậy, đàm luận chánh chân

Phần lớn tán thán ly trần Sa Môn .


9 & 10.– Káp-Sa-Pá ! Đàm ngôn thiết yếu

Các bậc trí tìm hiểu , hỏi nhau :

Những pháp như trên bàn vào

Giữa các Hiền giả ai nào xả ly ?

Chúng đệ tử các vì Tôn Trưởng

Các trưởng thượng giáo phái bao hàm

Hay chúng đệ tử Kiều-Đàm

.

Luận bàn cặn kẻ , rõ ràng thấy raĐệ tử Gô-Ta-Ma cả thảy

Đã hoàn toàn pháp ấy xả ly

Còn chúng đệ tử các vì

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 300___
Tôn giả , Sư trưởng xả ly một phần .

11 & 12. Lại tìm hiểu chánh chân liễu sự

Thầy với thầy , đệ tử với nhau

Về những pháp đã bàn vào

So sánh đệ tử bên nào là hơn

Chúng đệ tử Sa Môn sở hữu

Thật hoàn toàn thành tựu ngọn ngành

Còn các đệ tử đích danh

Của các Sư Trưởng tựu thành ít thôi .

– Káp-Sa-Pá ! Mọi thời tìm biết

Các bậc trí chi tiết xét suy

Tán thán Như Lai Biến Tri

Cùng chúng đệ tử xả ly , tựu thành .
13. – Káp-Sa-Pá ! Đành rành đã có

Một phương pháp chỉ rõ con đường

Khiền ai tuân theo , tận tường

Sẽ tự thấy biết chân thường cao thâm

Là Sa Môn Kiều-Đàm chân thật

Nói lợi ích , đúng luật , đúng thời

Hợp theo pháp , trải muôn nơi

Chính con đường Thánh sáng ngời siêu nhiên


Bát Chánh Đạo vẹn tuyền tám nhánh

Chánh Tri Kiến cùng Chánh Tư Duy

Chánh Ngữ , Chánh Nghiệp tường tri

Chánh Mạng, Tinh Tấn đồng thì Niệm chân

Thêm Chánh Định , vẹn phần thánh đạo

Là phương pháp toàn hảo , an lành

Khiến ai theo đó thực hành

Sẽ tự thấy biết ngọn ngành gần xa

Sa Môn Gô-Ta-Ma là bậc

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 301___
Nói đúng thời , chân thật , lợi tha

Hợp theo Pháp , Luật trải qua

Con đường thánh đạo thật là cao minh .
14. Káp-Sa-Pá lõa hình vị ấy

Nghe nói vậy , bạch đức Thế Tôn :

– “ Kính thưa Hiền giả Sa Môn !

Những pháp khổ hạnh vẫn luôn bảo tồn

Các Sa-môn , Bàn-môn công nhận

Sẽ đạt tận được quả Sa-môn

Đạt đến quả Bà-la-môn

Những phương khổ hạnh bảo tồn như sau :


* Sống lõa thể với bao phóng túng

Các lễ nghi họ cũng bỏ trôi

* Hoặc cách đứng ăn không ngồi

* Đứng đại tiểu tiện , ăn rồi liếm tay

* Đi khất thực , đứng ngay chẳng bước

* Không nhận thức ăn trước khi đi

* Không nhận thức ăn riêng chi

* Mời ăn không nhận , sợ vì dành riêng

* Hai người đang hiện tiền ăn uống

Một người cho không muốn nhận quà

* Không nhận từ những đàn bà

Đang cho con bú hoặc là có thai

Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng

Không nhận phần từ hướng đi quyên

Khi có nạn đói trong miền

Sợ rằng xén bớt phần tuyền nạn nhân

* Không nhận, sợ mất phần gia súc

Khi chó , mèo … đang chực thức ăn

Không ăn cá, thịt lộn chen

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 302___
Không uống rượu nấu, rượu men sa đà

Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng

Hoặc hai nhà hai miếng , dùng qua

Hoặc nhận ăn tại bảy nhà

Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng

Hoặc nuôi sống chỉ mong một bát

Hoặc hai bát … bảy bát thí phần

Chỉ ăn mỗi ngày một lần

Hai ngày một bữa , một tuần mới ăn

Hoặc vị ấy tinh cần tiết chế

Nửa tháng lệ một bữa ăn qua .
– Thưa Hiền giả Gô-Ta-Ma !

Những pháp khổ hạnh trải qua bảo tồn

Được Sa-môn , Bàn-môn ca tụng

Sa-môn quả từ chúng đạt thành

Bà-la-môn quả phát sanh

Cũng từ khổ hạnh thực hành tối đa :


Thức ăn họ chỉ là cỏ lúa

Ăn hạt cải , lúa tắc , bột vừng

Ăn gạo xấu , ăn trấu dừng

Ăn nước bột gạo , măng rừng, rễ cây

Ăn phân bò , trái cây rụng xuống

Ăn da vụn , ăn cỏ qua ngày


Vị ấy mặc áo thô gai

Hoặc vải liệm xác ở ngoài tha ma

Ti-ta-ca vỏ cây làm áo

Da sơn dương , phấn tảo mặc thường

Bện bằng nhiều mảnh sơn dương

Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết chung

Áo vỏ cây , áo từng miếng gỗ

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 303___
Áo tóc bện gia cố thành mền

Đuôi ngựa bện thành áo bền

Không cạo râu tóc , nhổ liền tóc râu

Hạnh không ngồi , bao lâu vẫn đứng

Ngồi chò hỏ , giữ vững kiểu này

Thường nằm ngủ trên đống gai

Bạ đâu nằm đó , người đầy bụi dơ

Ngủ ngoài trời , vật vờ nằm đất

Ăn uế vật , nước tiểu trâu bò

Ăn phân bò , ăn đất tro

Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần

Xuống dưới nước đầm thân tắm gội

Mong sạch tội , theo tục Bàn-môn

Theo ý Sa Môn Thế Tôn

Khổ hạnh như thế đáng tôn không nào ?
15. –“ Káp-Sa-Pá ! với bao cách thức

Hành khổ hạnh rất mực , sẵn dành

Như trên ngươi đã kể rành

Nhưng nếu vị ấy tu hành đáng chê

Giới Cụ Túc không hề chứng được

Không chứng được về Cụ Túc Tâm

Tuệ Cụ Túc cũng xa tầm

Thì chính vị ấy phù trầm, cách xa

Bà-la-môn cùng Sa-môn quả .

Nếu Tỷ Kheo chí cả quyết tầm

Sống tu tập Từ Bi tâm

Tâm không thù hận, không làm trái oan

Cố diệt tận hoàn toàn lậu hoặc

Tự giác chứng, diệt tận não phiền

An trú hiện tại , tâm chuyên

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 304___
Đạt Tâm Giải Thoát, an nhiên hoàn toàn

Tuệ Giải Thoát khinh an vô lậu

Tỷ Kheo ấy mới thấu đạt hơn

Đáng gọi Sa-môn chánh chơn

Hoặc đáng gọi Bà-la-môn danh này ”.
16. Nghe đến đây , lõa hình vị đó

Bạch đức Phật : “ Thật khó hành thay ! ”

– “ Này Káp-Sa-Pá ! Lời này

Thường tình thiên hạ cũng hay than dồn :

‘ Khó hành thay ! Sa-môn hạnh ấy

Bà-la-môn hạnh đấy khó hành ’

Những loại khổ hạnh đành rành

Như ngươi đã kể , chẳng thành quả chi

Môt người nào , nô tỳ trai, gái

Người tầm thường chẳng phải tuổi tên

Có thể khổ hạnh nêu trên

Như sống lõa thể , ăn liền liếm tay

Hoặc tiết chế bảy ngày một bữa

Ăn một lần sau nửa tháng dài

Hoặc mặc áo vải thô gai

Nằm ngủ trên đống tre gai chất chồng

Ăn phân bò , phân đồng trược uế

Dầm dưới nước để được tội tiêu

Nhưng nếu thực hành thuận chiều

Hành Sa-môn hạnh còn nhiều gian nan

Vị Tỷ Kheo cần Tâm Cụ Túc

Giới Cụ Túc , tu tập từ bi

Tuệ Cụ Túc đạt đồng thì

Tâm không thù hận , hành trì khó thay !

Không ác hại , diệt ngay lậu hoặc

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 305___
Tự giác chứng , diệt tận não phiền

An trú hiện tại , tâm chuyên

Đạt Tâm Giải Thoát, an nhiên hoàn toàn

Tuệ Giải Thoát khinh an vô lậu

Tỷ Kheo ấy mới thấu đạt hơn

Đáng gọi Sa-môn chánh chơn

Hoặc đáng gọi Bà-la-môn danh này ”.
17. Nghe đến đây , lõa hình vị đó

Bạch đức Phật : “ Thật khó biết thay ! ”


– “ Này Káp-Sa-Pá ! Lời này

Thường tình thiên hạ vẫn hay than dồn :

‘ Khó biết thay ! Sa-môn vị ấy

Bà-la-môn vị ấy khó tường ’

– Này Káp-Sa-Pá ! tương ưng

Những lối khổ hạnh ấy thường cực đoan .

Nhưng một người thuộc hàng thư lại,

Đầy tớ gái thường đội nước ghè ,

Người tầm thường sống vỉa hè ,

Có thể khổ hạnh mọi bề trải qua :

Sống lõa thể , rất là phóng túng

Các lễ nghi họ cũng bỏ trôi

Như cách đứng ăn không ngồi

Đứng đại tiểu tiện, ăn rồi liếm tay .

* Đi khất thực , đứng ngay chẳng bước

* Không nhận thức ăn trước khi đi

* Không nhận thức ăn riêng chi

* Mời ăn không nhận , sợ vì dành riêng

* Hai người đang hiện tiền ăn uống

Một người cho không muốn nhận quà

* Không nhận từ những đàn bà

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 306___
Đang cho con bú hoặc là có thai

Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng

* Không nhận phần từ hướng đi quyên

Khi có nạn đói trong miền

Sợ rằng xén bớt phần tuyền nạn nhân

* Không nhận, sợ mất phần gia súc

Khi chó , mèo … đang chực thức ăn

* Không ăn cá, thịt lộn chen

* Không uống rượu nấu, rượu men sa đà

Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng

Hoặc hai nhà hai miếng , dùng qua

Hoặc nhận ăn tại bảy nhà

Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng

Hoặc nuôi sống chỉ mong một bát

Hoặc hai bát … bảy bát thí phần

Chỉ ăn mỗi ngày một lần

Hai ngày một bữa , một tuần mới ăn

Hoặc vị ấy tinh cần tiết chế

Nửa tháng lệ một bữa ăn qua .

Hoặc những người đó trải qua

Những lối khổ hạnh tối đa thực hành :
Thức ăn họ chỉ là cỏ lúa

Ăn hạt cải , lúa tắc , bột vừng

Ăn gạo xấu , ăn trấu dừng

Ăn nước bột gạo , măng rừng, rễ cây

Ăn phân bò , trái cây rụng xuống

Ăn da vụn , ăn cỏ qua ngày

Vị ấy mặc áo thô gai

Hoặc vải liệm xác ở ngoài tha ma

Ti-ta-ca vỏ cây làm áo

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 307___
Da sơn dương , phấn tảo mặc thường

Bện bằng nhiều mảnh sơn dương

Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết chung

Áo vỏ cây , áo từng miếng gỗ

Áo tóc bện gia cố thành mền

Đuôi ngựa bện thành áo bền

Không cạo râu tóc , nhổ liền tóc râu
Hạnh không ngồi , bao lâu vẫn đứng

Ngồi chò hỏ , giữ vững kiểu này

Thường nằm ngủ trên đống gai

Bạ đâu nằm đó , người đầy bụi dơ

Ngủ ngoài trời , vật vờ nằm đất

Ăn uế vật , nước tiểu trâu bò

Ăn phân bò , ăn đất tro

Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần

Xuống dưới nước đầm thân tắm gội

Mong sạch tội , theo tục Bàn-môn


Nhưng muốn gọi đúng Sa-môn

Bà-la-môn đúng , khó còn gấp trăm

Tỷ Kheo phải cần Tâm-cụ-túc

Giới-cụ-túc , tu tập từ bi

Tuệ-cụ-túc đạt đồng thì

Tâm không thù hận , hành trì khó thay !

Không ác hại , diệt ngay lậu hoặc

Tự giác chứng , diệt tận não phiền

An trú hiện tại , tâm chuyên

Đạt Tâm Giải Thoát, an nhiên hoàn toàn

Tuệ Giải Thoát khinh an vô lậu

Tỷ Kheo ấy mới thấu đạt hơn

Đáng gọi Sa-môn chánh chơn

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 308___
Hoặc đáng gọi Bà-la-môn danh này ”.
18. Nghe đến đây , lõa hình bạch Phật :

– “ Giới-cụ-túc nghĩa thật là chi ?

Tâm-cụ-túc nghĩa là gì ?

Còn Tuệ-cụ-túc là chi , thưa Ngài ? ”


– “ Này Káp-Sa-Pá ! Đời đầy phiền não

Cõi trần hoàn vô đạo si mê

Tham sân uế trược nặng nề

Vô minh triền phược mọi bề phủ vây

Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại

Thế Gian Giải , Điều Ngự Trượng Phu

Phật , Thế Tôn , Thiên Nhân Sư

Chánh Đẳng Chánh Giác , đại từ uy linh

Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc

Bậc Thiện Thệ , Ứng Cúng , Như Lai

Do sự chứng ngộ tự Ngài

Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu

Thuyết Sơ Thiện rồi sau, Trung Thiện

Thuyết Hậu Thiện , văn nghĩa đủ đầy

Truyền dạy Phạm hạnh từ đây

Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên


* Có gia trưởng trong miền thôn ấp

Hoặc một người giai cấp tiện dân

Duyên lành nghe pháp thậm thâm

Sinh lòng ngưỡng mộ , kiếm tầm chân như

Tự suy nghĩ : Đời như cát bụi

Sống dẫy đầy trói buộc não phiền

Luân hồi sinh tử triền miên

Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa

Ta nay phải xuất gia viên mãn

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 309___
Đời xuất gia phóng khoáng hư không

Cuộc sống thế gian chất chồng

Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn .

.

Y trưởng dưỡng đức tin vững chắcCạo râu tóc , thân đắp ca-sa

Biệt gia quyến , bỏ cửa nhà

Ba y một bát , xuất gia tu hành .
Sống chế ngự , thực hành phạm hạnh

Giữ oai nghi , tự tánh sáng lòa

Giới bổn Pa-Tí-Mốc-Kha

Thọ trì nghiêm mật , tránh xa điều tà

Thân, khẩu , ý từ hòa thanh tịnh

Giới cụ túc , thức tĩnh nhiếp tâm

Biết tri túc , giữ các căn

Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường


Káp-Sa-Pá ! Sao tường thuần thục

Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ?

Phải thấy nguy hiểm mọi chiều

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần

Vị Tỷ Kheo nghiêm thân tín thọ

Giữ Giới pháp dù nhỏ , nghiêm lành

Thân nghiệp, khẩu nghiệp tịnh thanh

Giới hạnh cụ-túc , các căn giữ gìn

Biết tri túc , trí sinh , chánh niệm

Giới-cụ-túc , thúc liễm thân tâm

Tỷ Kheo chân chánh hành thâm

Cụ-túc Giới hạnh , nội tâm an bình

Bỏ trượng kiếm , sát sinh tránh hẳn

Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham

Có tâm hổ thẹn là Tàm

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 310___
Ghê sợ là Quý , không làm nghiệp sai

Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh

Không trộm cướp, chẳng tính so đo

Quyết không lấy của không cho

Đó là giới hạnh , thước đo Giới điều .

*

44. Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoátKhông tà hạnh. dâm ác thấp hèn

Không nói dối trá đua chen

Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng

Không lường gạt cũng không ly gián

Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia

Sống đời chân thật sớm khuya

Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm .

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật

Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì
Cả đến hạt giống, cỏ cây

Cũng đều thấm nhuận đức dày Sa-Môn

Chỉ ăn ngọ , sống tồn tri túc

Không múa hát, trang sức, kịch ca

Sống thanh đạm, tránh xa hoa

Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng

Lại cũng không giường nằm cao rộng

Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng

Nô tỳ trai, gái - từ nan

Đàn bà, con gái ; không màng lưu tâm

Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa

Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần

Từ bỏ gian lận bằng cân

Từ bỏ môi giới, không phần gian tham

Không áp bức, không làm thương tổn

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 311___
Không câu thúc, vây khổn, cừu thù

Đó là giới hạnh đặc thù

Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn .

*

Trong khi đó, hãy nhìn kẻ khác* Bà-la-môn hoặc các Sa-môn

Dù ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây

Hạt từ rễ , hạt này từ đất

Từ chiết cây, hạt thật sinh ra

Tỷ Kheo chân chánh xuất gia

Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng .

*

* Các Sa-môn, số đông Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn cất chứa khôn lường

Món ăn, đồ uống, vải, giường, ngựa xe

Chứa hương liệu, hoa hòe - thụ hưởng

Cốt sao mình sung sướng, hanh thông .

Tỷ Kheo chân chánh thì không

Chẳng hề cất chứa, chất chồng nợ thêm

Cụ-túc-giới trong tầm Giới Luật

Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì .

*

* Sa-môn ngoại đạo các vìBà-la-môn nọ trí tri không tường

Không hổ thẹn, dương dương đắc chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn sống rất phô trương

Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên

Đấu bò đực, đấu chim cun cút

Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền

Diễn binh, dàn trận liên miênTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 312___
Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua

Vị chân chánh xuất gia không thế

Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu

Đó là giới hạnh đặc thù

Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn .
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống giải trí du dương

Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền

Cờ trên không, cờ trên mặt đất

Tám hình vuông hoặc đặt mười hình

Trò chơi quăng thẻ cho tinh

Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng

Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước

Theo điệu bộ sao được giống bằng

Súc sắc, kèn lá, chơi khăng

Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa

Thú giải trí sa đà thụ hưởng

Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua .

Giải trí tà vạy tránh xa

Giới Luật của bậc xuất gia giữ gìn .

*

* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống phè phởn, cao lương

Giường cao, chăn ấm, trãi giường bằng len

Mền lông thú, hai bên đính ngọc

Tấm khảm quý che bọc đỉnh giường

Nệm bằng da của sơn dương

Ghế dài có gối chân, thường bằng da

Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánhTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 313___
Không hưởng thụ lạc cảnh phù du

Đó là giới hạnh đặc thù

Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn .

* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn sống rất vô lương

Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu

Đeo trang sức với đầu tóc giả

Gậy cầm tay với cả lọng, gươm

Phất trần, vải trắng viền cườm

Đấm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày

Kem thoa mặt với đầy son phấn

Những kẻ này mê mẩn bướm hoa .

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Tránh xa trang sức, lượt là cũng không .

*

* Các Sa-môn, số đông Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn nói vô ích, tầm thường

Nói toàn những chuyện đế vương dông dài

Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính

Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh

Những chuyện làng xóm, thị thành

Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng

Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu

Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương

Hiện trạng thế giới, đại dương

Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không

Chân Tỷ Kheo thì không như thế

Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu

Đó là giới hạnh đặc thùTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 314___
Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn .

*

* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống bàn luận tranh đương

Như nói :“Ngươi biết chuyện thường này không ?

Pháp và luật ngươi thông không chứ ?

Ta rất rành những thứ luật này .

Ngươi phạm tà kiến tội dày

Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng

Điều nói sau ngươi từng nói trước

Điều nói trước lại được nói sau

Chủ kiến ngươi bị phủ đầu

Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ”.
Những kẻ này luận bày tranh chấp

Quyết ăn thua cao thấp, gần xa

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài .

*

* Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống rất đáng coi thường

Đứng làm môi giới đế vương, đại thần

Đưa tin tức, thân gần Phạm-Chí

Sát- Đế-Lỵ , Gia chủ gần xa

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Không làm môi giới ngụy tà ô danh .

*

* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống một cách bất lương

Lừa đảo, siểm nịnh muôn đường đáng khinh

Nói gợi ý , bất minh cầu lợiTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 315___
Hoặc dèm pha cho tới phân ly

Tư cách ấy chẳng ra gì

Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn

Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cẩn

Giới-cụ-túc , tinh tấn thọ trì .

Đời sống thanh tịnh ; trong khi

.

* Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lươngKhông hổ thẹn, dương dương đắc chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà hạnh tầm thường

Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài

Phun hạt cải , tế khoai , tế lửa

Tế thục tô , tế lúa , tế dầu

Tế máu cho đến khoa cầu

Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma

Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý

Khoa thuốc độc cho chí khoa chim

Khoa đoán số mạng, cầu tìm

Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên

Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn

Khoa chim quạ, chuột cắn … những là

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh .

*

* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà mạng vô lường

Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần

Tướng mũi tên, cây cung, võ khí

Tướng đàn bà cho chí đàn ông

Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồngTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 316___
Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm

Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú

Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè

Tướng trâu , cun cút , gậy que

Bò đực, bò cái , lập lòe tướng ma

Vị chân chánh xuất gia thì khác

Có giới hạnh an lạc uy nghi

Cụ-túc Giới Luật thanh quy

Tỷ Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh .

*

* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà mạng như thường

Đoán rằng : Vua sẽ kiên cường tấn công

Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái

Vua bản xứ rồi lại thu quân

Bên này thắng trận mấy lần

Bên kia đại bại , thất thần rút lui .

Những kẻ này không nguôi hiếu động

Cứ đoán mò , thực mộng chẳng sao !

Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao

Tránh xa suy đoán ngụy tà đua tranh .

*

* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chíDù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống chẳng được thiện lương

Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà

Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ

Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa

Tiên đoán sẽ có xảy ra

Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng

Đoán mặt trời , mặt trăng đi lệchTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 317___
Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời

Sẽ có lửa cháy các nơi

Sẽ có động đất , sấm trời : Thiên cơ

Các tinh tú sẽ mờ , sẽ sáng

Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an

Kết quả xảy trong không gian

Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò .

Có giới hạnh, chẳng cho ác khởi

Vị Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu

Không sống tà mạng lún sâu

*

* Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-mônKhông hổ thẹn, dương dương đắc chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà mạng bất lương

Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra

Sẽ được mùa hay là mùa mất

Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai

Các nghề như đếm ngón tay

Kế toán, cộng số , làm theo thế tình

*

Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốtĐể rước dâu, đón một rễ hiền

Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền

Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro

Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi

Để phá thai , cứng dưới quai hàm

Khiến cho bị điếc , bị câm

Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng

Thờ đại địa cầu mong có phước

Thờ mặt trời để được quang huy

Phun ra lửa, thỏa sân siTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 318___
Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thần tài .

Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật

Để được yên, khỏi chuốc nạn tai

Các điều đã hứa , làm sai

Để được dương thịnh, trong nhà chở che

Tìm đất tốt, phước về nhà mới

Lễ rửa miệng, ca ngợi hy sinh

Làm cho mửa, xổ trong mình

Bài tiết nhơ bẩn, sạch tinh cả người

Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt

Làm thầy thuốc mổ cắt bệnh nhân

Chữa bệnh con nít xa gần

Các loại cây rễ , lượng phân dùng bừa

Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh

Giới-cụ-túc , thanh thản thọ trì .

*

– Káp-Sa-Pá ! Hãy tường triVị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu

Được hộ trì nhờ vào Giới Luật

Tâm kiên cương chẳng chút sợ gì

Như Sát-Đế-Lỵ một vì

Làm lễ quán đảnh , trị vì giang san

Đã hàng phục lân bang thù địch

Không còn sợ đột kích biên phòng

Tỷ Kheo chân chánh cũng không

Sợ hãi tội lỗi , vì lòng thẳng ngay

Giới-cụ-túc đủ đầy, cao quý

Hưởng lạc thọ , hoan hỷ nội tâm .

.

– Káp-Sa-Pá ! Hãy lắng tâmTỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ?

Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướngTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 319___
Tướng chung, riêng chẳng nắm giữ gì

Mắt không chế ngự tại chi

Khiến bất thiện pháp ưu bi khởi vào

Nên tham ái dâng trào đủ thứ

Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân

Hộ trì tích cực nhãn căn

Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần

Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc

Mũi ngửi hương , nhận thức : Ý căn

Tỷ Kheo hộ trì các căn

Nên hưởng lạc thọ , nội tâm sáng ngời .

*

– Káp-Sa-Pá ! Thời thời tỉnh giácGiữ chánh niệm , an lạc tự tâm

Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm

Đều giữ tỉnh giác , trong tâm biết liền

Khi tới, lui ; biết mình lui, tới

Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm

Hay khi co duỗi tay chân

Mặc y, đi bát hay cần uống ăn

Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác

Đại, tiểu tiện, nhổ khạc : Biết mình

Như vậy Tỷ Kheo tâm minh

Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao .

*

– Káp-Sa-Pá ! Thế nào biết đủ ?Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề

Bằng lòng ba y để che

Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng

Y và bát luôn gần bên cạnh

Cũng như chim , đôi cánh luôn mang

Đó là Tỷ Kheo giới toànTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 320___
Với Tâm-cụ-túc, không màng nhiều hơn.
Với Giới uẩn chánh chơn cao quý

Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì

Chánh niệm tỉnh giác trí tri

Thêm hạnh tri túc , còn gì quý hơn .

Trang bị đủ những gì cao quý

Vị ấy lựa vị trí lặng yên

Như rừng tĩnh mịch , lâm viên

Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma


Thời ngọ thực đã qua , rửa bát

Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng

An trú chánh niệm, lâng lâng

Tham ái từ bỏ , thoát dần ái tham

Bỏ sân hận , từ tâm thương xót

Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng


Từ bỏ hôn trầm, thụy miên

Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm

Giữ tịnh tâm , hướng về ánh sáng

Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên

Gột rửa chúng , được an nhiên

Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân

Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự

Gột rửa hết trạo cử , hôn trầm

Gột rửa tham ái , hận sân

Đối với thiện pháp , tinh cần hành theo .

– Káp-Sa-Pá ! Người nghèo mắc nợ

Liền chọn nghề , không sợ khó khăn

Nhờ sự nỗ lực , tinh cần

Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu

Có tiền dư , nợ mau trả dứt

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 321___
Nuôi vợ con , quả thực thanh nhàn

Người ấy nhờ vậy giàu sang

Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên.
– Káp-Sa-Pá ! Bệnh duyên người nọ

Rất đau đớn , lại khó uống ăn

Thể lực suy yếu dần dần

Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày

Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc

Dứt hẳn bệnh, ăn uống tiêu thông

Thể lực khôi phục như mong

Hoan hỷ, sung sướng , sống trong an lành .

*

– Káp-Sa-Pá ! Một anh bị nhốtTrong ngục tù , ngục tốt khảo tra

Đau đớn , sợ hãi tối đa

Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi

Bỗng duyên vui , gặp ngài Chánh án

Xét vô tội , xóa án thả ngay

Tài sản không bị tổn hao

Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rồi

Về lại nhà , bồi hồi nghĩ lại

Quá sung sướng, thanh thái hân hoan .

– Káp-Sa-Pá ! Một thời gian

Có người nô lệ của hàng chủ nhân

Không tự chủ , bản thân lệ thuộc

Mất tự do , ràng buộc khó khăn

Bỗng một hôm , vị chủ nhân

Đã tuyên bố trả tự do người này

Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng

Người nô lệ tận hưởng niềm vui .

*

– Káp-Sa-Pá ! Có một ngườiTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 322___
Giàu, nhiều tài sản , là người lái buôn

Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm

Thiều lương thực, khan hiếm nước dùng

Sợ hãi trong bước đường cùng

Bỗng gặp ốc đảo , nước trong rất nhiều

Mấy hôm sau, lại điều may khác

Khỏi sa mạc , gần đến đầu làng

Vô sự , sung sướng, vui an

Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ .

*

– Káp-Sa-Pá ! Chính nhờ quán niệmVị Tỷ Kheo tự nghiệm , tự tri

Năm Triền Cái chưa xả ly

Như là món nợ , Bệnh hay Ngục đường

Như nô lệ , con đường sa mạc

Nay trả dứt hết các nợ nần

Khỏi cơn bệnh dữ hành thân

Ra khỏi sa mạc , thoát tầng ngục lao
Năm Triền Cái chừng nào chưa diệt

Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần .

Chừng nào khi quán tự thân

Với năm Triền Cái đã cần xả ly

Do xả ly , tức thì hoan hỷ

Do hoan hỷ , tâm được khinh an

Lạc thọ sinh do khinh an

Đạt được như thế, tâm an định liền

Ly ác pháp , Tỷ Kheo ly dục

Chứng và trú vào mục Nhất Thiền

Trạng thái hỷ lạc tự tâm

Sinh do ly dục , với Tầm, Tứ chuyên

Đệ Nhất Thiền, Tỷ Kheo thấm nhuận

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 323___
Như tẩm ướt, sung mãn, tràn nhanh

Hỷ lạc do ly dục sanh

Với Tầm, với Tứ thấm quanh tức thời .

*

– Káp-Sa-Pá ! Như người hầu tắmThật lão luyện, lo sắm sửa mau

Rắc bột tắm vào trong thau

Rồi dùng bột ấy nhồi vào nước trong

Nhào trộn ướt , nhưng không chảy giọt


Cũng như vậy, với một Tỷ Kheo

Tẩm nhuận, sủng ướt, thấm theo

Toàn thân không có chỗ nào còn khô

Cũng như thế , sanh do ly dục

Tâm-cụ-túc đẫm suốt hỷ ngay .

– Káp-Sa-Pá ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

*

– Káp-Sa-Pá ! Duyên theo tiếp nữaVị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

Diệt Tầm, diệt Tứ được yên

Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai

Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ

Do Định sinh , nội tỉnh nhất tâm

Tỷ Kheo ấy đã thấm nhuần

Tẩm ướt, sung mãn khắp thân của mình

Do Định sinh , tràn đầy hỷ lạc

Không chỗ nào hỷ lạc chẳng nhuần .

– Káp-Sa-Pá ! Tại cội nguồn

Có một hồ nước , nước tuông dâng đầy

Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ

Không có lỗ thoát nước chảy ra

Suối nước mát lạnh phun raTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 324___
Làm cho đẫm ướt, thấm qua dâng tràn

Thỉnh thoảng mưa , hồ càng tẩm ướt

Không chỗ nào không được tràn dâng
Tỷ Kheo ấy đã thấm nhuần

Tẩm ướt, sung mãn khắp thân của mình

Được an bình với Tâm-cụ-túc

Thân thấm nhuần thuần thục đẫm đầy .

– Káp-Sa-Pá ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo .

*

– Káp-Sa-Pá ! Duyên theo tiếp nữaVị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

Ly hỷ trú xả , nhất tâm

Chánh niệm tỉnh giác , thì thân cảm liền

Sự lạc thọ , thánh hiền gọi đủ

Là “ xả niệm lạc trú ” tâm chuyên

Chứng và an trú Tam Thiền

Tỷ Kheo đẫm ướt, thấm nhuần tự thân

Sự lạc thọ , không cần có hỷ

Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân

Vị ấy lạc thọ vô ngần

Với Tâm-cụ-túc chánh chân ngọt ngào .
– Káp-Sa-Pá ! Như ao sen trắng

Cả sen hồng chen lẫn sen xanh

Những hoa sen ấy đều sanh

Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày

Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước

Từ gốc rễ đẫm ướt tới đầu

Toàn thân gốc ngọn thấm sâu

Tỷ Kheo vị ấy thấm nhuần giống y

Với lạc thọ , không đi với hỷ

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 325___
Đã thấm kỹ , sung mãn tràn đầy

– Káp-Sa-Pá ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo .

*

– Káp-Sa-Pá ! Duyên theo tiếp nữaVị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

Xả lạc , xả khổ ; tâm yên

Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây

Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ

Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào

Thanh tịnh, an lạc tiêu dao

Như Tỷ Kheo ấy thấm sâu, ướt đầm

Được thấm nhuần với tâm thuần tịnh

Tâm-cụ-túc , chân chính đủ đầy .

*

– Káp-Sa-Pá ! Ví như đâyCó người ngồi , lấy vải dày trắng tinh

Khắp cả thân, đầu mình trùm cả

Không chỗ nào mà gã không trùm

Cũng vậy , Tỷ Kheo thấm nhuần

Với Tâm-cụ-túc gội nhuần khắp đây .

*

– Káp-Sa-Pá ! như vầy thí dụ :Nay ngươi đây hãy thử nghĩ suy

Có một hòn ngọc lưu ly

Rất là quý giá , sánh bì bảo châu

Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt

Có tám mặt , đã được khéo mài

Chẳng trầy trụa , rực rỡ thay !

Lấp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng

Các sợi giây xâu từng lần một

Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh
Một người đôi mắt tinh anh

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 326___
Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu

Là báu vật chẳng đâu thấy có

Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh

Được xâu lần lượt khéo rành

Thấy được màu sắc long lanh ngọc này .

*

* Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnhTâm định tỉnh , không nhiễm não phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo Thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu
Vị Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới

Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy

Biết rằng : Thân của ta đây

Chính là Sắc pháp , thân này do sanh

Do bốn đại tác thành hoàn hảo

Cha mẹ nuôi , cơm cháo , vô thường

Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương

Phấn toái, hoại diệt . Nhưng nương thân này.


Thức tánh ta bị giây trói buộc

Trong thân ấy , lệ thuộc như vầy .

Tỷ Kheo giác trí đủ đầy

Với Tuệ-cụ-túc , thấy ngay chân thường .

*

– Káp-Sa-Pá ! So lường định hướngKhông điều nào cao thượng ngang tầm

Cụ-túc-giới , Cụ-túc-tâm

Và Tuệ-cụ-túc cao thâm trên đời

Không điều nào tuyệt vời hơn hẳn

Ba Cụ-Túc thù thắng kể ra .
– Này Káp-Sa-Pá ! Nói qua

* Một số Phạm-chí hoặc là Sa-mônTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 327___
Cũng chủ trương thượng tôn Giới luật

Thường tán thán Giới luật ở đây

Nhưng so Giới luật Như Lai

Làm sao hơn được nghiêm oai giới điều

Thu thúc giới từng điều giải thoát (1 )

Tăng Thượng Giới an lạc thọ trì .


* Phạm-chí , Sa-môn các vì

Chủ trương Khổ hạnh, Yểm ly miệt mài

Nhưng Ta thấy chưa ai vượt thắng

Sự yểm ly khổ hạnh của Ta

( Sáu năm khổ hạnh rừng già

Hành thân cùng cực trải qua muôn trùng )

Sự yểm ly Ta từng xu hướng

Phải gọi là Tăng Thượng Yểm Ly .


* Phạm-chí, Sa-môn các vì

Chủ trương Trí Tuệ , mọi thì tán dương

Nhưng Trí tuệ phi thường siêu thế

Không ai bằng Trí tuệ Như Lai

Lậu Tận trí , thông khứ lai

Tăng Thượng Trí Tuệ vượt ngoài nghĩ suy .


* Nhiều Sa-môn , các vì Phạm-chí

Tán thán chỉ Giải Thoát , chủ trương

Nhưng về giải thoát vô lường

Tôn kính cao thượng chẳng phương nào bằng

Sự giải thoát vô ngần Ta đạt

Trên tất cả giải thoát khác hơn

Tăng Thượng Giải Thoát chánh chơn

_______________________________(1) : Patimokkhasanvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới

( trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ).

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 328___
Như Lai tuyên thuyết con đường siêu minh .

*

– Káp-Sa-Pá ! Sự tình có thểCác du sĩ ngoại đạo dèm pha :

Ông Sa Môn Gô-Ta-Ma

Rống tiếng sư tử , nhưng mà tệ thay !

Chỉ rống lên ở ngay chỗ vắng

Nơi đại chúng , im lặng làm thinh ’

Có kẻ thì nói linh tinh :


‘ Sa Môn rống tiếng của mình đám đông

Nhưng tiếng rống lại không vô úy

Thiếu tinh thần vô úy bên trong ’.

Có kẻ chẳng biết phải không

Nói Sa Môn đó chẳng thông điều nào

Khi được hỏi không sao đáp được

Dù có đáp , trái ngược lung tung

Người đặt câu hỏi với ông

Đã không thỏa mãn nội dung trả lời

Không tin tưởng những lời ông giảng

Mọi ý kiến không đáng nghe qua

Ông Sa Môn Gô-Ta-Ma

Dẫu ai tin tưởng sâu xa ông này

Chẳng biểu lộ mảy may tin tưởng

Hoặc biểu lộ miễn cưỡng cho xong

Không đạt như thực tỏ thông

Có đạt như thực khó mong thực hành ’.
– “ Káp-Sa-pá ! Tỏ rành nói lại

Với những người đồn đại gần xa

Những lời không thật, gian tà

Rằng Sa Môn Gô-Ta-Ma , chính Ngài

Rống tiếng rống nghiêm oai sư tử

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 329___
Giữa đại chúng đệ thứ đương thì

Với sự vô úy , uy nghi

Giải đáp câu hỏi còn tùy thấp cao

Lời minh triết , nhắm vào thực tế

Khiến người nghe kính nể , hân hoan

Ý kiến Sa Môn minh quang

Khiến người tin tưởng,vẹn toàn niềm tin

Thường biểu lộ nhiệt tình ngưỡng phục

Đạt đến chỗ như thực ngọn ngành

Lời giảng mang ra thực hành

Sẽ được kết quả an lành thiện lương .

– Káp-Sa-Pá ! Nên thường nói thế

Với lời nói chỉ để phao vu

– Này Káp-Sa-Pá ! Đặc thù

Một thời ta đã hóa du độ đời

Thành Vương Xá , tại nơi tịnh địa

Núi Linh Thứu , còn gọi Linh Sơn

Có người muốn biết nguồn cơn

Pháp tu khô hạnh thiệt hơn so bì

Về “ Tối thắng yểm ly khổ hạnh ”


Ni-Rô-Thá , danh tánh gã này

Là một Bàn-môn miệt mài

Siêng tu khổ hạnh đêm ngày cần công

Ta giảng giải khai thông nghi vấn

Khiến cho gã hiểu tận điều cần

Phát tâm hoan hỷ vô ngần

‘ Hoan lạc tối thượng ’ tâm thân thấm nhuần .

* * *


Nghe pháp nhũ Phật ân thuyết giảng

Káp-Sa-Pá bừng sáng , thốt lên :

– “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 330___
Nghe được vi diệu thiện ngôn của Ngài

Thì ai ai lại không hoan hỷ

Cả tâm trí tối thượng hân hoan

Vi diệu thay ! Những lời vàng

Như người dựng đứng vật đang ngã nằm

Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

Đem đèn sáng vào tối như bưng

Để ai có mắt mở bừng

Có thể thấy được sáng trưng sắc màu .

*

Cũng như vậy , nhiệm mầu Chánh PhápĐược Thế Tôn phân tách, trình bày

Con xin quy ngưỡng từ nay

Quy y đức Phật , nương ngay Pháp mầu

Quy y Tăng thanh cao đức cả

Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn .

Mong Thế Tôn nhận cho con

Được phép nhập chúng, vuông tròn lợi tha

Thọ Đại giới xuất gia Cụ Túc

Thành Tỷ Kheo thu thúc lục căn ”
– “ Này Káp-Sa-Pá ! Hiểu chăng ?

Như Lai Giới Luật pháp đăng soi đường

Có qui định : thường thường ngoại đạo

Muốn quay về Tam Bảo xuất gia

Bốn tháng biệt trú trải qua

Sau đó thấy được , Tăng Già chuẩn y

Được xuất gia nghiêm trì Giới luật

Thành Tỷ Kheo , pháp Phật bảo tồn ”.


– “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

Nếu trong pháp luật tịnh môn định là

Kẻ ngoại đạo phải qua bốn tháng

Trường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 331___
Sống biệt trú để quán sai lầm

Trước kia , cả thân lẫn tâm

Sau đó mới được Chúng Tăng nhận vào .
Thì nay con với bao tha thiết

Mong gia nhập siêu việt Tăng-thân

Tình nguyện biệt trú Bốn năm

Sau đó Tăng Chúng âm thầm thẩm tra

Cho xuất gia Tỷ Kheo Cụ-túc

Giữ đại giới , thu thúc , cần chuyên ”.

.

– “ Này Káp-Sa-Pá ! tuy nhiênChúng sinh, Ta thấy không tuyền giống nhau

Cá tính người , trước sau sai biệt

Có trường hợp cần thiết đổi thay

Ngoại lệ , được miễn Luật này

Như ngươi ; tâm ý thẳng ngay, chí thành

Ta cho phép cử hành nghi thức

Lễ xuất gia thành bực Tỷ Kheo

Đại Giới Cụ Túc vâng theo

Ba y một bát , sống nghèo độc cư ”.
Káp-Sa-Pá kể từ thọ giới

Sống an tịnh hướng tới nhất tâm

Không phóng dật . rất tinh cần

Nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập thiền

Hành thiền định , cần chuyên đề mục

Đạt Nhất Thiền , tiếp tục Nhị Thiền

Tam Thiền rồi tiếp Tứ Thiền

Lục Thông đạt tới, uyên nguyên chân thường

Biết Khổ, Tập , biết đường Diệt khổ

Lại biết rõ lậu-hoặc loại nàyTrường Bộ - Kinh KASSAPA MLH – 332___
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây

Diệt trừ lậu-hoặc , biết ngay con đường

Nhờ hiểu biết , tận tường nhận thức

Tâm vị ấy rất mực sáng trong

Dục-lậu , hữu-lậu thoát xong

Thoát vô-minh-lậu , khỏi vòng trói trăn

Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

Sanh đã tận , phạm hạnh đã thành

Việc cần làm , đã thực hành

Sau đời hiện tại , Vô Sanh hiển bày .

*

Sự liễu tri thấy ngay nguồn thựcKáp-Sa-Pá Đại Đức tịnh an

Đoạn trừ phiền não , trái oan

Đắc A-La-Hán , vào hàng Thánh Tăng .
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )

*

* *


( Chấm dứt Kinh KASSAPA )
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương