KẾ hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năM 2014 I. CĂN cứ XÂy dựng kế hoạCHtải về 130.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích130.19 Kb.
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQL VQG PHONG NHA-KẺ BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 607/KH-VQG Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2014


KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2014
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SNV ngày 22/01/2014 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014 của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng;

Căn cứ Thông báo số 666/TB-TU ngày 03/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về một số chủ trương trong công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Công văn số 559/SNV-CCVC ngày 08/5/2013 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tuyển dụng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 715/SNV-CCVC ngày 13/6/2014 và Công văn số 1161/SNV-CCVC ngày 12/9/2014 của Sở Nội vụ về hướng dẫn quy trình tuyển dụng viên chức theo Thông báo số 666/TB-TU ngày 03/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2014 của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ, CHỈ TIÊU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Kế hoạch biên chế và chỉ tiêu tuyển dụng:

1.1. Kế hoạch biên chế: Có phụ lục số 1 đính kèm.

1.2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách: 03 chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu tuyển dụng thường: 04 chỉ tiêu.

(Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển quy định tại phụ lục số 2 và số 3 đính kèm).2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Điều kiện:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tính ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức tại Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, chấp hành sự phân công công tác của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng khi được tuyển dụng.

- Về trình độ: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển vào 01 đơn vị.

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Các yêu cầu về điều kiện tiêu chuẩn của vị trí việc làm quy định ở phụ lục số 2 và số 3.

2. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4 x 6cm) theo mẫu quy định, có xác nhận của của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Hai phong bì thư có dán tem ghi địa chỉ báo tin của ng­ười dự tuyển và 02 ảnh 4 x6cm;

Riêng đối với các đối tượng thuộc diện xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 1, Mục IV, kế hoạch này ngoài các thủ tục hồ sơ nêu trên kèm

theo bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.

Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm, ngoài bì ghi đầy đủ thông tin về các loại hồ sơ nộp.3. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, như sau:

- Lệ phí xét tuyển: 260.000 đồng/người.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/người.

Hồ sơ dự tuyển, lệ phí xét tuyển không trả lại.

IV. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc xét tuyển:

a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu cần tuyển quy định tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch này;

b) Xét tuyển phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng xét tuyển viên chức của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện qui định và được bố trí đúng ngạch, vị trí việc làm, chức danh đăng ký dự tuyển.2. Phương thức xét tuyển:

Căn cứ chỉ tiêu cần tuyển dụng, Hội đồng xét tuyển viên chức tiến hành xét tuyển theo 02 hình thức:2.1. Xét tuyển đặc cách:

- Điều kiện: Tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy, tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ ở trong nước và nước ngoài, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

- Trình tự xét đặc cách: Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách để kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người xét tuyển đặc cách theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng; tổ chức sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả xét tuyển đặc cách về cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt.

Trong trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì Hội đồng xét tuyển viên chức thực hiện việc xét tuyển theo quy định tại Điều 11 và Điều 13, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.2.2. Xét tuyển thường:

Căn cứ chỉ tiêu cần tuyển dụng, Hội đồng xét tuyển viên chức thực hiện việc xét tuyển theo quy định hiện hành.3. Nội dung xét tuyển:

3.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự xét tuyển;

3.2. Phỏng vấn đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về viên chức, hiểu biết về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;

+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

- Hình thức phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch: Do Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quy định cụ thể.

4. Cách tính điểm:

4.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

4.4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

4.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm 4.1, điểm 4.2 và điểm 4.4 của nội dung này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được quy định tại điểm 4.3 và điểm 4.4 của nội dung này.

5. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển viên chức tại Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ngoài việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Mục III, Kế hoạch này, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

5.1. Trúng tuyển qua xét tuyển đặc cách: Được Hội đồng xét trúng tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này.

5.2. Trúng tuyển qua xét tuyển thường:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có kết quả điểm xét tuyển cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.

d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm c nội dung này thì Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

e) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

1. Thành viên Hội đồng xét tuyển: Hội đồng xét tuyển có 05 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

- Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng: Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tại phòng Tổ chức - Hành chính.

- Ủy viên Hội đồng: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật.

- Ủy viên Hội đồng: Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển và các thành viên Hội đồng xét tuyển:

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển

- Thành lập các ban và tổ giúp việc, gồm: Ban Kiểm tra, sát hạch; Ban phúc khảo (khi có yêu cầu phúc khảo); Tổ hồ sơ và cơ sở vật chất;

- Tổ chức xét tuyển;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Hội đồng xét tuyển sử dụng con dấu và tài khoản của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong các hoạt động của Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét tuyển

2.2.1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển theo quy định, chỉ đạo việc xét tuyển đúng quy chế xét tuyển và Kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt;

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng xét tuyển;

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch; Ban phúc khảo, Tổ hồ sơ và cơ sở vật chất;

- Tổ chức việc xây dựng đề phỏng vấn theo đúng quy định, bảo đảm bí mật đề phỏng vấn hoặc thực hành theo chế độ tài liệu mật;

- Tổ chức việc phỏng vấn hoặc thực hành và tổng hợp kết quả xét tuyển theo quy định;

- Báo cáo Giám đốc BQL Vườn xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển.

2.2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.

2.2.3. Các Ủy viên của Hội đồng xét tuyển do Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thực hiện đúng quy định.

2.2.4. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển giúp Chủ tịch Hội đồng xét tuyển:

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng xét tuyển và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng;

- Tổ chức và chuẩn bị các tài liệu để hướng dẫn ôn tập cho thí sinh;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển với Hội đồng xét tuyển.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Sau khi Kế hoạch tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thủ tục hồ sơ, thời gian, địa điểm đăng ký xét tuyển, phỏng vấn, sát hạch, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện việc xét tuyển, cụ thể như sau:1. Thời gian:

a) Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Báo Quảng Bình, trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình: www.quangbinh.gov.vn; Website của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: www.phongnhakebang.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng;

b) Thu nhận hồ sơ dự tuyển: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo Kế hoạch tuyển dụng;

c) Kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thu nhận hồ sơ;

d) Lập, niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển tại trụ sở làm việc và trang thông tin điện tử của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hồ sơ;

e) Hướng dẫn nội dung phỏng vấn và phổ biến quy chế, hình thức phỏng vấn: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai danh sách đủ điều kiện tham dự xét tuyển;

f) Kết thúc niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển: Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai;

g) Tổ chức xét tuyển: Chậm nhất sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển;

h) Niêm yết công khai điểm kết quả học tập, điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch của người dự tuyển trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển;

i) Nhận đơn phúc khảo của người dự tuyển: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai điểm kết quả học tập, điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch của người dự tuyển;

k) Tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo;

l) Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hoàn thành việc xét tuyển;

m) Thông báo kết quả tuyển dụng: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt theo phân cấp quản lý.

2. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Trụ sở Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở văn bản thẩm định, phê duyệt của Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2014, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xét tuyển theo đúng Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt.

2. Các thành viên Hội đồng xét tuyển thực hiện nhiệm vụ đã được phân công theo đúng quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng , kính đề nghị Sở Nội vụ Quảng Bình xem xét thẩm định, phê duyệt./.Nơi nhận:

- Sở Nội vụ QB;- GĐ, PGĐ BQL VQG;

- Lưu VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thanh Tịnh

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

BQL VQG PHONG NHA - KẺ BÀNG

Phụ lục số 1

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 607/KH-VQG ngày 12/11/2014 của Ban Quản lý

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng)

TT

Tên đơn vị


Số lượng viên chức được giao năm 2014

Số lượng viên chức hiện có đến 26/8/2014

Số lượng viên chức còn chưa tuyển dụng

Đăng ký tuyển dụng

Ghi chú
Tổng số

184

176

08

07
1

Khối Văn phòng Ban Quản lý

33

31

02

02
2

Khối trực thuộc

151

145

06

05
2.1

Hạt Kiểm lâm


126

122

04

04
2.2

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật

25

23

02

01

Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2014

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thanh Tịnh

UBND TỈNH QUẢNG BÌNHBQL VQG PHONG NHA – KẺ BÀNGPhụ lục số 2

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 607/KH-VQG ngày 12/11/2014 của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)


Mã số dự tuyển

Hạng chức danh nghề nghiệp, mã số ngạch viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực

theo yêu cầu

Ghi chú

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Tin học

Ngoại ngữ

Điều kiện khác
K.1

Kiểm lâm viên

(Mã ngạch 10.226)02

Tham mưu công tác Quản lý, bảo

vệ rừng tại các Trạm Kiểm lâm
Đại học hệ chính quy, loại khá trở lên, ngành/chuyên ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

B

Anh B

- Chỉ tuyển nam giới.
K.2

Kiểm lâm viên

(Mã ngạch 10.226)01

Tham mưu công tác Quản lý, bảo

vệ rừng tại Hạt Kiểm lâmĐại học trở lên, ngành/chuyên ngành Luật, Luật học

B

Anh B

- Chỉ tuyển nam giới.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm lâm viên do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp


H.1

Hướng dẫn viên chính

(Mã ngạch 17.175)01

Phiên dịch, hướng dẫn du lịch tại

Vườn thực vật, Trung tâm Cứu hộ,

bảo tồn và Phát triển sinh vật


Đại học hệ chính quy, loại khá trở lên, chuyên ngành: Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch

B
Quảng Bình, ngày 12 tháng11 năm 2014

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thanh Tịnh

UBND TỈNH QUẢNG BÌNHBQL VQG PHONG NHA – KẺ BÀNGPhụ lục số 3

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 607/KH-VQG ngày 12/11/2014 của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)


Mã số dự tuyển

Hạng chức danh nghề nghiệp, mã số ngạch viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lựctheo yêu cầu

Ghi chú

Trình độ chuyên môn, ngành/chuyên ngành đào tạo

Tin học

Ngoại ngữ

Điều kiện khác

C.1

Chuyên viên,

(Mã ngạch 01.003)01

Tham mưu theo dõi lĩnh vực tài chính tại phòng Kế hoạch - Tài chính

Đại học loại giỏi hệ chính quy hoặc tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên ngành: Kinh tế phát triển

B

Anh B

- Chỉ tuyển nam giới.

C.2

Chuyên viên,

(Mã ngạch 01.003)01

Tham mưu công tác tổ chức, hành chính tại phòng Tổ chức - Hành chính

Đại học loại giỏi hệ chính quy hoặc tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên ngành: Hành chính học, Quản lý và tổ chức nhân sự

B

Anh BK.3

Kiểm lâm viên

(Mã ngạch 10.226)01

Tham mưu công tác pháp chế tại Hạt Kiểm lâm

Đại học loại giỏi hệ chính quy hoặc tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên ngành: Luật học

B

Anh B

- Chỉ tuyển nam giới.

Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2014

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thanh TịnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương