Điều Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3tải về 21.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích21.71 Kb.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


___________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

Số: 1766 /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

¾¾¾¾¾¾¾

­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:


PHÒNG ĐO KIỂM NGỌC LỤC BẢO

Thuộc: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC LỤC BẢO

(NGOC LUC BAO Co., Ltd)

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Trung tâm Thông tin (để đăng website);

  • Lưu: VT, KHCN.

Nguyễn Thành Hưng


Phụ lục

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH(Kèm theo Quyết định số 1766 /QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Phòng đo kiểm Ngọc Lục Bảo

Thuộc: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Lục Bảo

(Ngoc Luc Bao Co., Ltd)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên số 0102032769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/11/2007, sửa đổi lần 1 ngày 17/11/2009.

Địa chỉ: Số 4, Tập thể CP16, ngách 222F, ngõ 260, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.


2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật
Dịch vụ viễn thông
1.

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng

TCN 68-186:2006 (*)
Công trình viễn thông
2.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141:1999 (**)

TCN 68-135:2001

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005Ghi chú:

- (*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu: Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công; Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi; Chất lượng thoại;- (**): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương