Điều Điều kiện để được giảm tiền thuê đấttải về 9.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích9.15 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 01/TCT-CS


V/v: Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Trả lời Công văn số 42936/CT-QLĐ ngày 28/10/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:"Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.

1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất)."

- Tại điểm 1.1 Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:"Đối với các tổ chức kinh tế sử dụng đất đang thuê vào mục đích kinh doanh hỗn hợp (vừa kinh doanh dịch vụ, thương mại, vừa sản xuất) thì việc xác định diện tích đất dùng vào mục đích sản xuất được thực hiện như sau:

Trường hợp trong diện tích đất thuê tính thu tiền thuê đất tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho mục đích sản xuất thì tổ chức kinh tế được giảm tiền thuê đất của phần diện tích này theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Công văn này".

Căn cứ các quy định trên thì:

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất vật liệu nam Thắng được Nhà nước cho thuê đất theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 05/06/2007 của UBND thành phố Hà Nội. Nếu từ năm 2011 công ty phải xác định lại đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ và số tiền thuê đất xác định lại tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Sản xuất vật liệu Nam Thắng chỉ được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Quyết định cho thuê đất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cách xác định diện tích được xét giảm tiền thuê đất, thủ tục và quy trình xét giảm thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, CST - BTC;
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn 


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương