ĐẠi hộI ĐỒng cổ ĐÔng lần thứ nhất công ty cổ phần vinacafe miền bắCtải về 12.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích12.05 Kb.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE MIỀN BẮC


TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE MIỀN BẮC

  1. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. Điều kiện:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

  1. Tiêu chuẩn:

Thành viên Hội đồng Quản trị phải là người có năng lực, uy tín và hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện của cổ đông pháp nhân sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.  1. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

  1. Điều kiện:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

  1. Tiểu chuẩn

- Thành viên Ban Kiểm soát là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp; có sức khỏe am hiểu luật pháp, nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán.

- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Những người không được làm Kiểm soát viên:

a. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty; người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty;b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘICơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương