I/ Bªn cho thuª: c ng ty luật hợp danh đÔng nam á(Bªn A)tải về 50.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích50.88 Kb.

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hîp ®ång thuª m¸y mãc thiÕt bÞ


Sè:
 • C¨n cø Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/09/1989 cña Héi ®ång Nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh.

 • C¨n cø vµo kh¶ n¨ng nhu cÇu cña mçi bªn.

 • C¨n cø c¸c cuéc th¶o luËn, bµn b¹c gi÷a hai bªn trªn tinh thÇn b×nh ®¼ng, hîp t¸c vµ cïng cã lîi.


H«m nay, ngµy th¸ng n¨m

T¹i V¨n phßng C«ng ty ................................................., chóng t«i gåm:

I/ Bªn cho thuª: C«ng ty LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á(Bªn A)

- Trô së:

- §iÖn tho¹i : Fax :

- Tµi kho¶n:

- M· sè thuÕ:

- §¹i diÖn : Bµ Ph¹m ThÞ Ngäc HuÖ

- Chøc vô : Gi¸m ®èc
II/ Bªn thuª: C«ng ty TNHH IN SUNG(Bªn B)

- Trô së: Sihwa Distribution Center 18Dong-223Ho, 3Da-101 Jungwang-dong, Siheung City, Korea.V¨n phßng ®iÒu hµnh dù ¸n

- §Þa chØ:

- §iÖn tho¹i : Fax :

- Tµi kho¶n:

- M· sè thuÕ:

- §¹i diÖn : ¤ng Choi Joon Ho Quèc tÞch: Hµn Quèc

- Chøc vô : Gi¸m ®èc
Hai bªn thèng nhÊt ký hîp ®éng víi néi dung sau:

§iÒu 1: Môc ®Ých:

Bªn A ®ång ý cho Bªn B thuª vµ bªn B ®ång ý thuª xe, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh.

M¸y mãc thiÕt bÞ bao gåm:

Sè TT

Tªn ThiÕt bÞ

Nh·n hiÖu

Sè l­îng

Sè khung/m¸y

Träng t¶i (tÊn)

1

Xe Ben

HuynDai

02
15

2
3
4
5


§iÒu 2: §Þa ®iÓm giao thiÕt bÞ vµ thêi h¹n thuª:

Bªn A giao M¸y mãc, thiÕt bÞ t¹i ch©n c«ng tr×nh cña bªn B.

Thêi h¹n thuª:

Tõ ngµy th¸ng n¨m ®Õn ngµy th¸ng n¨m§iÒu 3: Gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n:

   1. Gi¸ c¶:

Tªn ThiÕt bÞ
Nh·n hiÖu

Sè l­îng

§¬n gi¸/th¸ng

(USD/VN§)

Thµnh TiÒn

Xe Ben

HuynDai

02Xe Ben

ASia

01


  1. Ph­¬ng thøc thanh to¸n tiÒn thuª m¸y mãc thiÕt bÞ:

- TiÒn thuª cè ®Þnh ®­îc thanh to¸n mçi th¸ng(hoÆc n¨m) mét lÇn vµo ngµy XXX th¸ng XXXX hµng th¸ng(hoÆc n¨m).

- Vµo cuèi th¸ng(hoÆc n¨m)hai bªn tæng hîp ®èi chiÕu c«ng nî. Bªn A cung cÊp ho¸ ®¬n tµi chÝnh(Ho¸ ®¬n GTGT) theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc cho bªn B. Vµ bªn B chuyÓn tr¶ sè tiÒn cho bªn A theo ®óng gi¸ trÞ ghi trong ho¸ ®¬n.

- Lo¹i tiÒn dïng ®Ó thanh to¸n lµ tiÒn ®ång ViÖt Nam hoÆc ®­îc qui ®æi ra tiÒn ®ång ViÖt Nam. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n.

§iÒu 4: Tr¸ch nhiÖm c¸c bªn:

4.1. Tr¸ch nhiÖm bªn A:

- §¶m b¶o xe, m¸y mãc, thiÕt bÞ ho¹t ®éng tèt khi bµn giao.

- Cung cÊp ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n GTGT theo quy ®Þnh hiÖn cña Nhµ n­íc.


  1. Tr¸ch nhiÖm bªn B:

- NhËn m¸y vµ sö ®óng qui tr×nh kü thuËt.

- Tù chÞu tr¸ch nhiÖm rñi ro khi sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ thuª.

- §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng theo §iÒu 2 nªu trªn.

- B¶o qu¶n, söa ch÷a kÞp thêi xe, m¸y mãc, thiÕt bÞ khi háng hãc.

- ChÊp hµnh ®Çy ®ñ mäi quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ thuª.
§iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång

5.1 Vi ph¹m hîp ®ång lµ viÖc mét Bªn kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ nghÜa vô hoÆc cam kÕt cña m×nh theo Hîp ®ång.

5.2 Bªn vi ph¹m hîp ®ång ph¶i tr¶ cho bªn bÞ vi ph¹m tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ trong tr­êng hîp cã thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh sau ®©y:


 • Møc tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång b»ng 12% tæng gi¸ trÞ Hîp ®ång.

 • TiÒn båi th­êng thiÖt h¹i bao gåm gi¸ trÞ sè tµi s¶n mÊt m¸t, h­ háng, sè chi phÝ ®Ó ng¨n chÆn vµ h¹n chÕ thiÖt h¹i do vi ph¹m g©y ra; HoÆc tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ tiÒn båi th­êng thiÖt h¹i mµ bªn bÞ vi ph¹m ®· ph¶i tr¶ cho bªn thø ba lµ hËu qu¶ trùc tiÕp cña sù vi ph¹m nµy g©y ra.


§iÒu 6. ChÊm døt hîp ®ång

Hîp ®ång thuª m¸y mãc thiÕt bÞ nµy chØ cã thÓ bÞ chÊm døt bëi mét trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y: • HÕt h¹n thuª theo hîp ®ång;

 • Theo yªu cÇu cña mét trong hai bªn;

 • Lý do bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c.

Khi chÊm døt thùc hiÖn hîp ®ång c¸c bªn sÏ tiÕn hµnh thanh lý, hoµn tr¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, thanh to¸n mäi kho¶n tµi chÝnh liªn quan.
§iÒu 7. Gi¶i quyÕt tranh chÊp:

Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm tóc ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v­íng m¾c hai bªn cïng bµn b¹c trªn tinh thÇn h÷u nghÞ hîp t¸c. Trong tr­êng hîp hai bªn kh«ng thÓ tù tho¶ thuËn ®­îc th× sÏ ®­a vô viÖc ra Toµ ¸n nh©n d©n cã thÈm quyÒn t¹i Thµnh phè Hµ Néi ®Ó gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt ViÖt Nam.Hîp ®ång ®­îc lËp thµnh 04 b¶n mçi bªn gi÷ 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

§¹i diÖn bªn A

§¹i diÖn bªn B

Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – www.luatsudongnama.com

: sites -> 1834 -> upload -> documents
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
documents -> HỢP ĐỒng tặng cho tài sảN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương