HuyệN Ủy thuận nam số 258 -bc/hu đẢng cộng sản việt namtải về 103.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích103.02 Kb.


ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN

HUYỆN ỦY THUẬN NAM

*

Số 258 -BC/HUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thuận Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW,

ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/TG, ngày 07/11/2013 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về tổng kết, đánh giá năm 2013 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Huyện ủy Thuận Nam báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:I/ Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

1/ Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai của cấp ủy; hoạt động của Bộ phận giúp việc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

1.1/ Công tác chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị.

+ Cấp huyện: Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở tiếp thu nội dung Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 03/8/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Hướng dẫn 21-HD/TG, ngày 06/9/2011 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ban Thường vụ huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 24/8/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Quyết định số 246-QĐ/HU về việc thành lập Bộ phận giúp việc của huyện ủy và ban hành tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quyết định số 413-QĐ/HU, ngày 05/4/2012 về ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc huyện ủy, gồm các đồng chí đại diện các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện, có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ huyện ủy trong việc tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 24/8/2011 về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị cho các đồng chí huyện ủy viên; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, hội, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 03/8/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 24/8/2011 của Ban Thường vụ huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị mình.

+ Đối với cấp xã và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc: Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lâu dài của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện đều đã khẩn trương chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức mở Hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị mình, cụ thể Khối xã đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cho 670/699 cán bộ, đảng viên, chiếm tỷ lệ 95,8%; Khối lực lượng vũ trang đã tổ chức học tập, quán triệt cho 97/103 cán bộ, chiến sỹ, chiếm tỷ lệ 94,2%; Khối Mặt trận và các đoàn thể như: Phụ Nữ đã tổ chức học tập, quán triệt cho 2.185/2.190 hội viên phụ nữ các cấp; Hội Nông dân đã tổ chức học tập, quán triệt cho 6.775/6.882 hội viên nông dân, chiếm tỷ lệ 98,4%; Hội Cựu chiến binh đã tổ chức học tập, quán triệt cho 331/474 hội viên, chiếm tỷ lệ 69,8%; Liên đoàn lao động huyện đã tổ chức học tập, quán triệt cho 1.328/1.342 cán bộ, công nhân viên chức lao động, chiếm tỷ lệ 98,9%. Qua đó đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thôn mình.

Để giúp cho cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị, đến nay hầu hết Đảng ủy các xã, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện đã thành lập Bộ phận giúp việc cấp ủy, cơ cấu đúng thành phần và có quy chế làm việc, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên để bám sát nội dung, theo dõi chỉ đạo thực hiện ở địa phương, đơn vị, ngành mình.1.2/ Hoạt động của bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp.

- Thực hiện quy chế làm việc và hướng dẫn của Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy; Bộ Phận giúp việc của Huyện ủy đã ban hành chương trình công tác hàng năm, đồng thời phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm theo dõi việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, đơn vị, ngành mình. Định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện và đề phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Trung ương về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ huyện, đặc biệt là việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề hàng năm.

- Đối với cấp cơ sở: Bộ phận giúp việc Đảng ủy các xã, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện đều đã tiến hành xây dựng chương trình công tác từng quý, năm, qua đó chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Nhìn chung, việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Bộ phận giúp việc của các cấp ủy cơ sở tham mưu chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

2/ Những kết quả chủ yếu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

2.1/ Công tác tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: thông qua các buổi chào cờ hàng tháng tại Trung tâm hành chính huyện, hàng tuần tại Trung tâm hành chính các xã và trong các buổi sinh họat chi bộ, cơ quan, đoàn thể định kỳ hàng tháng; trên hệ thống truyền thanh các xã; các cơ quan tuyên truyền như: Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện đã tuyên truyền bằng việc xây dựng các cụm panô, áp phích cổ động tại cơ quan, đơn vị, trục đường chính; Đài truyền thanh huyện đưa các tin, bài viết về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5), các cấp, các ngành ở địa phương tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã tạo sức lan toả lớn trong xã hội.

Những hoạt động trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện ngày càng nhận thức sâu sắc và thấm nhuần nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó đã dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2.2/ Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2011-2012:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phấn đấu suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị các tác phẩm của Bác như “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Đường cách mệnh” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận, các Hội, đoàn thể đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị, địa phương học tập nội dung các chuyên đề hàng năm, tác phẩm của Bác thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan định kỳ hàng tháng. Trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan định kỳ, cấp ủy các chi, đảng bộ, cơ quan đã lựa chọn những chủ đề, nội dung cụ thể sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua các tài liệu: Thông tin công tác Tuyên giáo, Báo Ninh Thuận, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí xây dựng Đảng để phổ biến giới thiệu, trao đổi, mạn đàm, liên hệ học tập và làm theo Bác. Nhìn chung, đến nay, việc sinh hoạt tư tưởng về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên vào cuối năm; việc tự phê bình và phê bình về tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư được phát huy, thường xuyên đưa việc học tập và thực hiện 5 nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng vào sinh hoạt chi bộ, nhất là nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, “Tự phê bình và phê bình”, “Đoàn kết thống nhất trong Đảng” đã được nhiều chi bộ lựa chọn sinh hoạt hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy các chi bộ, đảng bộ và nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt là người đứng đầu của cơ quan, đơn vị.2.3/ Kết quả chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan góp phần đẩy lùi về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; luôn được Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo. Do đó trong thời gian qua, các cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đồng chí cấp ủy viên các cấp luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; chấp hành thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn và quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.4/ Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm.

Việc giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong nội bộ cán bộ và nhân dân ở các ngành, địa phương, đơn vị được Ban Thường vụ huyện ủy quan tâm chỉ đạo, nhất là qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ đạo tập trung xử lý những vấn đề, vụ việc búc xúc, nổi cộm; cụ thể là:

- Ban Thường vụ huyện ủy đã xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục, sữa chữa các khuyết điểm, tồn tại gồm 10 nhiệm vụ, công việc cần làm ngay; đến nay đã khắc phục được một số tồn tại như: tập trung chỉ đạo UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đất đai, khoáng sản; về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tập trung các giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là khâu thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên; bổ sung 06 đồng chí vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2011-2015 và thực hiện phương án quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đúng theo hướng dẫn quy định; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã Phước Dinh, Cà Ná, Phước Diêm; bổ nhiệm một số đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên về việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy; xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề bảo vệ môi trường; trọng tâm là thu gom xử lý rác thải, nước thải; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra công vụ của nhà nước.

- Lãnh đạo UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết tình trạng lấn chiếm đất rừng vùng hạ lưu Hồ Sông Biêu; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCNQSD đất, khẩn trương hoàn chỉnh xây dựng Quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 5 năm giai đoạn 2011- 2015; đẩy mạnh các biện pháp giải quyết tình hình nhiễm mặn tại xã Phước Minh, tranh chấp đất đai Trung tâm nghiên cứu cây trồng bán khô hạn tại xã Phước Nam không để người dân tập trung khiếu nại đông người, vượt cấp; tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình hình trộm cắp tài sản, gây rối trật tự trị an, vi phạm an toàn giao thông, rà soát giải quyết triệt để các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

- Đảng ủy các xã và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục, sữa chữa, nhất là đề ra các biện pháp giải quyết các vụ việc bức xúc, tồn đọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành mình.

2.5/ Kết quả thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách đồng bộ và toàn diện trong khối hành chính nhà nước theo Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1471/UBND-VX, ngày 05/12/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng; cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức hằng năm.

Qua ba năm thực hiện, nhìn chung các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thuộc huyện đều đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm túc. Trong tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, đã kết hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản cơ quan, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương, cơ sở như: công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, khiếu nại về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, vấn đề ô nhiễm môi trường, nhiễm mặn vùng dự án,... Đối với cán bộ, công chức đã ý thức được việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; nên đã sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, nêu cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện nước, sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, kinh phí và tài sản cơ quan, đơn vị, v.v...

2.6/ Việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Việc rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW, ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Đến nay, hầu hết các chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đã xây dựng và thực hiện niêm yết công khai tại cơ quan, công sở về quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức được các cấp ủy xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, tập trung vào việc giáo dục đảng viên tinh thần cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy với công việc và kính trọng nhân dân, trung thực, kỷ luật, sáng tạo, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đưa vào tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức và xét khen thưởng cuối năm.2.7/ Giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, hướng cho thanh thiếu niên có lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị; trong 3 năm qua Huyện đoàn Thuận Nam đã có nhiều chương trình, kế hoạch về hành động của thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như “Tuổi trẻ Thuận Nam làm theo lời Bác”, “Xây dựng giá trị, hình mẫu thanh niên Thuận Nam thời kỳ mới”, “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn” và thực hiện các phong trào cách mạng trong thanh niên, nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức các hoạt động hành trình về nguồn, nói chuyện truyền thống cách mạng của địa phương góp phần nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống dân tộc, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm và đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên.2.8/ Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết và các mô hình làm tốt, cách làm hay, sáng tạo.

- Công tác kiểm tra định kỳ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ta hiện nay” được Ban Thường vụ huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác triển khai học tập và làm theo cũng như phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để chỉ đạo nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

- Việc sơ, tổng kết định kỳ 6 tháng, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của trên đảm bảo đúng tiến độ; đã biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có tác dụng giáo dục, động viên, nêu gương sáng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

- Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực; điển hình như:+ Đảng ủy Công an huyện đã có cách làm hay trong lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” theo Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an với nội dung thực hiện phong trào “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong 03 năm đã tổ chức 4 lượt tọa đàm về hình ảnh, gương sáng của Bác nhân ngày sinh nhật Bác (19/5) và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); tổ chức phát động triển khai thực hiện 06 kế hoạch và 03 chương trình hành động thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau học tập các chuyên đề, đã tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ, đảng viên viết thu hoạch và đề ra kế hoạch phấn đấu rèn luyện của bản thân – nhất là hành động noi gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, đồng thời chỉ đạo cho các chi bộ trực thuộc, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên đăng ký từng phần việc làm cụ thể, thiết thực làm theo Bác; định kỳ hàng tháng, quý đều tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện việc làm theo, qua đó kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến.

+ Hội LHPN huyện với cách làm gắn thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các cuộc vận động, phong trào ở địa phương; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm cho 39/39 Chi hội Phụ nữ, qua đó chỉ đạo mỗi cấp Hội xây dựng bản đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, kết quả các Chi hội đã thực hiện làm theo Bác như duy trì thực hiện tốt các mô hình tiết kiệm, nổi bật có mô hình Hủ gạo tình thương (Lạc Sơn 1 – Cà Ná) đã thu hút 130 chị tham gia, thời gian qua đã vận động tiết kiệm từ các thành viên, quyên góp quà từ các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo được 53.685.000 đồng, giúp đỡ cho hơn 300 hội viên, người già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Câu lạc bộ Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ (Thôn 1- Nhị Hà) với 56 thành viên tham gia, bằng hình thức vận động mỗi ngày chị em bỏ tiết kiệm 3.000 đồng, hàng tháng thu tiết kiệm được 4.500.000 đồng, dư nợ quỹ tiết kiệm đến nay 53 triệu đồng, giúp cho 50 lượt chị vay phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức huy động vốn từ các chương trình dự án và nguồn vốn nội lực như tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng, tổ phụ nữ tình thương, tổ vần công, đổi công, tổ phụ nữ tiết kiệm đến nay toàn huyện có 111 tổ/3740 thành viên, huy động được 473.711.000 đồng giúp trên 3000 lượt chị vay. Cùng với các hoạt động trên, các cấp Hội còn tham gia tích cực vào chuỗi hoạt động trong phong trào thi đua dân vận khéo gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, điển hình như mô hình vận động hội viên phụ nữ không nuôi heo thả rong của Chi hội phụ nữ Thôn Hiếu Thiện- Phước Ninh và mô hình Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh đường làng ngõ xóm Thôn Văn Lâm 4 xã Phước Nam, Thôn Nhị Hà 1 xã Nhị Hà bước đầu đem lại hiệu quả.

+ Ban Dân vận huyện ủy bằng hình thức tổ chức cho cán bộ, công chức đăng ký nội dung làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; qua đó, cán bộ, công chức đã tích cực trong công tác tham mưu xây dựng và phát động phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện, kết quả đã đăng ký 55 mô hình (trong đó 49 tập thể, 6 cá nhân), vận động khyến khích nhân dân hiến 2.310m đất, đóng góp trên 600 triệu đồng và hơn 1.300 ngày công làm đường giao thông nông thôn, đồng thời đã chủ động bám sát cơ sở nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ chỉ đạo giải quyết như khiếu kiện tranh chấp đất đai, hỗ trợ đời sống khó khăn cho 23 hộ dân ở xã Phước Nam, vấn đề nhiễm mặn tại xã Phước Minh, khai thác khoáng sản Titan tại xã Phước Dinh...

+ Trường THPT Nguyễn Văn Linh với mô hình tuyên truyền hiệu quả, đã chỉ đạo các Tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, Công đoàn nhà trường phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến từng giáo viên, nhân viên và học sinh với nhiều hình thức như: Đoàn trường tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn; các tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; ngoài ra Ban Giám hiệu còn chỉ đạo Ban quản trị mạng trang Website của trường xây dựng chuyên mục “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phục vụ cho việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời thông qua các tổ chuyên môn chỉ đạo các bộ môn có liên quan lồng ghép giảng dạy tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học môn ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân và lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhờ vậy đã có tác động tích cực trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ giáo viên và học sinh.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành tham gia học tập các chuyên đề hàng năm và đăng ký việc làm theo Bác đã tác động tích cực đến phong trào công tác thi đua dạy tốt - học tốt, nên chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; tỉ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh có học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt ngày càng tăng, việc duy trì sĩ số năm học sau cao hơn năm học trước, công tác xây dựng trường lớp học được quan tâm thực hiện.

+ Đảng ủy Quân sự huyện đã lồng ghép với việc thực hiện phong trào cán bộ, chiến sĩ làm theo lời Bác, thực hiện tác phong "làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh" và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện theo những tiêu chí cơ bản thể hiện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của người quân nhân cách mạng “đảng viên, cán bộ đi trước, quần chúng, chiến sĩ theo sau”, nói đi đôi với làm, lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi người, đã động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị phát huy tinh thần tự giác, ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực góp phần xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; nhờ vậy chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên, kết quả qua phân tích chất lượng TCCS Đảng và đảng viên hàng năm qua các năm 2011, 2012, 2013 có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liền.

+ Chi bộ Văn phòng huyện ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị bằng cách làm chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm để tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; qua đó trong những năm qua cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn chủ động nắm bắt những tâm tư nguyện vọng và giải quyết tốt những vấn đề về tư tưởng cho cán bộ, công chức, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, tổng hợp và tham mưu kịp thời cho Thường trực huyện ủy chỉ đạo, giải quyết có kết quả những vụ việc nổi cộm như tranh chấp đất đai khu vực Trung tâm nghiên cứu Cây trồng bán khô hạn ở Phước Nam; Hồ Núi Một, Đường ven biển, Điện Hạt nhân, khai thác khoáng sản Titan ở Phước Dinh và khiếu nại nhiễm mặn ở xã Phước Minh. Mặt khác, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 7/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, nhờ vậy cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong việc sử dụng điện, nước, xăng xe, văn phòng phẩm và báo chí,… hàng năm tiết kiệm được kinh phí hàng chục triệu đồng.

+ Đảng ủy xã Phước Diêm với mô hình làm tốt công tác tuyên truyền vào các buổi chào cờ thứ hai hàng tuần tại Trung tâm hành chính xã và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; qua 3 năm thực hiện, đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong các phong trào như: Tổ Dân vận khéo thôn Lạc Tân 1 đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm 1 tuyến đường giao thông nông thôn trị giá 196.855.241 đồng, dài 246m; Hội Phụ nữ thôn Thương Diêm 2 duy trì mô hình câu lạc bộ “5 không 3 sạch”; Hội Nông dân xã vận động thành lập, phát triển từ 26 tổ lên 32 Tổ đoàn kết nhằm giúp nhau trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp điện năng Cà Ná duy trì đội vệ sinh thu gom rác thải và làm công tác nhân đạo từ thiện đưa tang người quá cố không thu lệ phí...

+ Đảng ủy xã Phước Nam thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện đã xuất hiện một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nổi bật như: Ban Chỉ huy Quân sự xã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, hỗ trợ giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ, nhờ vậy công tác giao quân nhiều năm liền đạt chỉ tiêu huyện giao, không có tình trạng chống khám, chống lệnh và đào ngũ; Chi bộ Trường tiểu học Văn Lâm thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, làm tốt công tác phòng chống học sinh bỏ học giữa chừng, góp phần giúp đơn vị luôn duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia; Chi bộ thôn Văn Lâm 3 làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí.II/ Đánh giá chung.

1/ Ưu điểm:

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các Nghị quyết, Kết luận Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên.

Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

2/ Hạn chế:

- Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Một số đơn vị, địa phương thụ động, ỷ lại, thiếu kiểm tra, giám sát nên việc tổ chức thực hiện còn hình thức, hiệu quả thực hiện chưa cao.

- Việc phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu còn lúng túng; có một số cán bộ, đảng viên còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác.

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng với chính quyền trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chưa chú trọng việc lựa chọn những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng.3/ Nguyên nhân.

* Nguyên nhân khách quan:

- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền một số nơi còn thiếu nên việc tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đi vào chiều sâu; thành viên trong Bộ phận giúp việc, nhất là đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể thường xuyên thay đổi công tác nên việc theo dõi, hướng dẫn thực hiện ở ngành, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách chưa được thường xuyên, liên tục.* Nguyên nhân chủ quan:

- Một số cấp ủy còn lúng túng, trông chờ ỷ lại cấp trên hướng dẫn, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhất là phát hiện và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Bộ phận giúp việc chưa đầu tư đi vào chiều sâu để lựa chọn cách làm phù hợp; một số thành viên Bộ phận giúp việc còn xem việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là trách nhiệm của Ban Tuyên giáo huyện ủy, nên chưa bám sát địa bàn, ngành, đơn vị được phân công phụ trách để theo dõi, hướng dẫn thực hiện.

4/ Một số kinh nghiệm rút ra:

- Một là, cấp ủy các cấp cần làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hàng ngày; vừa đề cao tính tự giác, nêu gương nhưng cũng là yêu cầu bắt buộc cao hơn; xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể.

- Hai là, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; nhất là trong học tập các chuyên đề, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xác định các công việc trọng tâm, bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết.

- Ba là, cần lựa chọn những các bộ có năng lực, thạo việc, có phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết để bố trí vào Bộ phận giúp việc và cán bộ chuyên trách của cấp ủy các cấp, đồng thời tạo cơ chế và điều kiện hoạt động có hiệu quả.

- Bốn là, công tác chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả thực hiện. Chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác.

III/ Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới và năm 2014:

1/ Các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh nhằm góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng tinh thân của xã hội.

2/ Tiếp tục quan tâm lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

3/ Cấp uỷ các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong các khối cơ quan quản lý, hành chính nhà nước.

4/ Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là một trong những giải pháp quan trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

5/ Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

6/ Các cấp ủy đảng cần quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị ở cấp mình; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

IV/ Đề xuất - kiến nghị.

1/ Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy tăng cường cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền như đĩa hình nói về cuộc đời và sự nghiệp của Bác để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2/ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy hàng năm tổ chức tập huấn, hướng dẫn học tập chuyên đề thông qua Hội nghị báo cáo viên ngay từ đầu năm.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (báo cáo);

- Bộ phận giúp việc của tỉnh ủy (báo cáo);

- Các Ban XDĐ của tỉnh ủy (báo cáo);

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và

các hội, đoàn thể huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Ban Tuyên giáo các xã, Tuyên huấn các ngành;

- Thành viên Bộ phận giúp việc của Huyện ủy;

- Lưu BTG + BPGV huyện ủy.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ
(đã ký)


Nguyễn Văn ThànhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương