HỢP ĐỒng quảng cáo qua đtv 1080 (Số: 16/ /HĐQC1080)tải về 41.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích41.21 Kb.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO QUA ĐTV 1080

(Số: 16/…./HĐQC1080)


Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật Quảng cáo được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012;

Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên,
Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 2016 , chúng tôi gồm có:

Bên A :

Đại diện : Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Bên B : Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nội – Chi nhánh Tổng công ty Dịch Vụ Viễn Thông.

Đại diện :Ông Trần Hữu Hân Chức vụ: Trưởng Đài HTKH&108

Địa chỉ : Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

VP giao dịch : Tòa nhà Internet Lô 2a, Làng QT Thăng Long, Dịch Vọng Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại : 04.38336446 Fax: 04.38336433

Website : http://www.1080.vn

Số tài khoản : 102010000033422 tại NH TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội

Mã số thuế : 0106869738-002

Sau khi thảo luận trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi, Bên A và Bên B thống nhất ký kết Hợp đồng với những điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Nội dung công việc, thời gian thực hiện và giá trị Hợp đồng:

Bên B nhận đăng quảng cáo cho Bên A trên Tổng đài 1080 (chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này).Điều 2. Trách nhiệm của các Bên:

2.1.Bên A:

2.1.1 Có giấy phép đăng ký kinh doanh còn giá trị và các giấy tờ xác nhận liên quan khác, phù hợp với nội dung quảng cáo;

2.1.2 Đảm bảo các nội dung quảng cáo là trung thực và chính xác, phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp lý những nội dung quảng cáo;

2.1.3 Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho khách hàng về những nội dung quảng cáo qua hệ thống của Bên B;

2.1.4 Thanh toán tiền dịch vụ cho bên B đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.

2.2 Bên B:

2.2.1 Đăng quảng cáo tại vị trí quy định và giải đáp đúng nội dung quảng cáo theo Điều 1 của Hợp đồng. Không tiếp nhận những nội dung quảng cáo theo băng ghi âm sẵn của Bên A.

2.2.2 Không cung cấp số lần khách hàng hỏi về nội dung quảng cáo của Bên A, chỉ giải đáp khi khách hàng có nhu cầu liên quan đến nội dung quảng cáo của Bên A.

2.2.3 Xuất hoá đơn tài chính cho Bên A sau khi thu tiền dịch vụ.Điều 3. Các tr­ường hợp tạm ngừng, gia hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng:

3.1 Tạm ngừng đăng quảng cáo:

3.1.1 Theo yêu cầu của Bên A:

3.1.1.1 Bên A gửi văn bản cho Bên B chậm nhất trước 05 ngày (ngày làm việc) tính đến ngày có yêu cầu

tạm ngừng đăng quảng cáo.

3.1.1.2 Với mỗi Hợp đồng quảng cáo, Bên A được quyền yêu cầu Bên B tạm ngừng quảng cáo 01 lần với thời hạn tạm ngừng tối đa là 15 ngày. Trong thời gian tạm ngừng Bên A phải thanh toán cho Bên B phí duy trì vị trí quảng cáo được tính theo công thức: “Phí duy trì vị trí quảng cáo trong thời gian tạm ngừng dịch vụ = ( Đơn giá quảng cáo 01 tháng theo Hợp đồng / 30 x số ngày tạm ngừng thực tế) x 50%”.

3.1.2 Bên B chủ động ngừng đăng quảng cáo của Bên A do chất lượng thông tin quảng cáo ảnh hưởng đến uy

tín dịch vụ quảng cáo của Bên B (phát sinh khiếu kiện của khách hàng, có thông tin phản hồi từ các phương tiện truyền thông hoặc các cơ quan có thẩm quyền, sản phẩm dịch vụ không đúng với nội dung quảng cáo,…). Bên B sẽ gửi thông báo cho Bên A bằng văn bản để Bên A đưa ra bằng chứng bảo vệ chất lượng thông tin quảng cáo của mình. Thời gian tạm ngừng tối đa là 10 ngày. Kể từ ngày Bên A chứng minh được chất lượng thông tin quảng cáo, Hợp đồng sẽ tiếp tục được thực hiện.

3.2 Gia hạn hợp đồng: Khi Hợp đồng hết thời hạn hiệu lực thực hiện thì có thể được gia hạn khi Bên A có văn bản đề nghị gia hạn gửi Bên B trước ngày hết thời hạn hiệu lực thực hiện của hợp đồng 15 ngày và được Bên B chấp thuận, thể hiện bằng phụ lục thoả thuận gia hạn hợp đồng được hai bên thống nhất ký. Trong trường hợp này, Bên A phải xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh còn giá trị và các giấy tờ liên quan khác, phù hợp với nội dung quảng cáo tại thời điểm đề nghị gia hạn Hợp đồng.

3.3 Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các tr­ường hợp sau:

3.3.1 Hai bên thống nhất chấm dứt Hợp đồng trư­ớc hạn theo yêu cầu của Bên A.Trong trường hợp này, Bên A

phải thanh toán cho Bên B phí chiếm dụng vị trí quảng cáo bằng số tiền quảng cáo Bên A đã nộp còn lại chưa sử dụng nhưng tối đa không quá đơn giá quảng cáo 01 tháng (cả VAT) theo Hợp đồng này.

3.3.2 Trong điều kiện bất khả kháng, do thay đổi về chức năng nhiệm vụ, thay đổi về điều kiện kinh tế, kỹ thuật,… Bên B nhận thấy không đủ khả năng cung cấp dịch vụ cho Bên A, Bên B sẽ gửi văn bản thông báo cho Bên A trước 30 ngày kể từ ngày Bên B ngừng cung cấp dịch vụ. Trường hợp này, Bên B sẽ hoàn trả Bên A số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B theo hợp đồng ký kết nhưng chưa sử dụng dịch vụ quảng cáo.3.4 Hợp đồng đơn phương được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

3.4.1 Bên A không thực hiện trách nhiệm thanh toán theo đúng thời hạn quy định tại Điều 1 của Hợp đồng.

3.4.2 Trong tr­ường hợp chất lượng thông tin quảng cáo của Bên A cung cấp làm ảnh h­ưởng đến uy tín, thương

hiệu của Bên B (sau 10 ngày mà Bên A không chứng mình được chất lượng thông tin quảng cáo của mình - theo điều 3.1.2 của Hợp đồng này ), Hợp đồng sẽ đơn phương được chấm dứt và Bên A phải thanh toán cho Bên B phí chiếm dụng vị trí quảng cáo bằng số tiền quảng cáo Bên A đã nộp còn lại chưa sử dụng nhưng tối đa không quá đơn giá quảng cáo 01 tháng (cả VAT) theo Hợp đồng này.3.5 Hợp đồng đương nhiên được thanh lý khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

3.5.1 Hết thời hạn theo qui định tại Điều 1 của Hợp đồng này mà Bên A không có văn bản đề nghị gia hạn gửi

Bên B theo Điều 3.2 của Hợp đồng.

3.5.2 Khi cả hai bên đã hoàn tất mọi nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến Hợp đồng này.Điều 4. Hiệu lực của hợp đồng:

4.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2 Phụ lục kèm theo là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng quảng cáo qua ĐTV 1080 số

16/…./HĐQC1080 đã ký kết giữa hai bên.Điều 5. Điều khoản chung:

5.1 Trong quá trình thực hiện nếu có những phát sinh khác ngoài nội dung Hợp đồng đã ký kết thì hai bên

phải thông báo với nhau bằng văn bản. Mọi thống nhất sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng phải được thể hiện bằng Phụ lục Hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

5.2 Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Mọi tranh chấp phát sinh từ

Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp các bên không tự giải quyết được, sẽ đưa ra Toà án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng có giá trị bắt buộc các bên phải thực hiện; án phí do bên thua chịu.
Hợp đồng được lập thành 03 bản,Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B


TRẦN HỮU HÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

( Kèm theo Hợp đồng quảng cáo qua ĐTV 1080 số: 16/…./HĐQC1080)

  1. Nội dung công việc:

Bên A đăng ký quảng cáo qua hệ thống của Bên B theo nội dung dưới đây.

TÊN GIAO DỊCH

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  1. Thời gian thực hiện và giá trị Hợp đồng:Stt

Loại hình QC

Vị trí QC (*)

Thời gian thực hiện quảng cáo

Đơn giá/ tháng

(cả VAT)

Tổng giá trị HĐ (cả VAT)

Tổng thời gian

Từ ngày – Đến ngày

1

QC qua ĐTV 1080
tháng


(Bằng chữ:………………………………………………………………. đồng )

(*) : Tại vị trí VIP: chỉ có 01 doanh nghiệp.

(*) : Tại vị trí Economic: thứ tự nội dung thông tin sẽ được sắp xếp thay đổi hàng ngày


  1. Phương thức và thời hạn thanh toán:

3.1 Phương thức thanh toán: Tiền mặt Chuyển khoản

3.2 Thời hạn thanh toán:

Bên A thanh toán một lần cho bên B tổng giá trị Hợp đồng ngay sau khi Hợp đồng được ký kết.

Phụ lục hợp đồng này được lập thành 03 bản và là một phần không tách rời của Hợp đồng quảng cáo qua ĐTV 1080 số 16/……/ HĐQC1080 ký ngày…../…./ 2016 , bên A giữ 01 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

TRẦN HỮU HÂNCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương