H­íng dÉn vËn hµnh BiÕn tÇn Delta lo¹i s §iÒu kiÖn b¶o qu¶ntải về 192.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích192.15 Kb.H­íng dÉn vËn hµnh BiÕn tÇn Delta lo¹i S


 1. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n
  • NhiÖt ®é kh«ng khÝ : -10oC ~ +60oC

( Khi vËn hµnh d¶i nµy thu hÑp chØ cßn : -10oC ~ +40oC )

  • §é Èm : 0% ~ 90% , kh«ng ®äng n­íc

  • ¸p suÊt : 86 ~ 106 kPa

  • §é cao vÞ trÝ ®Æt : d­íi 1000m

  • §é rung lín nhÊt : 9,8 m/s2 (1G) nÕu tÇn sè nhá h¬n 20 Hz

5,88 m/s2 (0,6G) nÕu tÇn sè tõ 20~50 Hz
H×nh 1:S¬ ®å ®Êu d©y cña VFDXXXSXXA/B/D


 1. Chó ý khi vËn hµnh l¾p ®Æt

§Ó tr¸nh c¸c sù cè x¶y ra khi vËn hµnh vµ l¾p ®Æt ,b¹n h·y chó ý:  • Kh«ng ®Æt biÕn tÇn t¹i n¬i gÇn nguån nhiÖt hoÆc ®Ó trùc tiÕp d­íi ¸nh n¾ng mÆt trêi.

  • Kh«ng ®Æt biÕn tÇn trong ®iÒu kiÖn ®é Èm cao, nhiÖt ®é cao, ®é rung lín, cã chÊt láng hay khÝ ¨n mßn, n¬i bôi bÈn hay cã m¹t kim lo¹i.

  • §Æt biÕn tÇn theo chiÒu th¼ng ®øng vµ kh«ng che luång kh«ng khÝ thæi vµo c¸c c¸nh t¶n nhiÖt. 1. S¬ ®å ®Êu d©y

D­íi ®©y lµ c¸c s¬ ®å ®Êu d©y c¬ b¶n cña biÕn tÇn, tïy tõng m· s¶n phÈm mµ c¸ch ®Êu d©y sÏ kh¸c nhau:
  • Víi m· s¶n phÈm: VFDXXXSXXA/B/D (Xem h×nh 1)

  • Víi m· s¶n phÈm: VFDXXXSXXE (NPN )


H×nh 2:S¬ ®å ®Êu d©y cña VFDXXXSXXE (NPN )


  • Víi m· s¶n phÈm: VFDXXXSXXE (PNP )
H×nh 4:S¬ ®å ®Êu d©y cña VFDXXXSXXE(PNP )
  • C¸ch ®Êu nèi ngoµi:

Mét sè chó ý :

+ Kh«ng nèi trùc tiÕp Contactor víi ®Çu vµo hoÆc ra cña biÕn tÇn,nã nµy sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña biÕn tÇn.

+Input AC line Reactor:Cã t¸c dông b¶o vÖ biÕn tÇn khi cã ®ét biÕn qu¸ ¸p hoÆc sôt ¸p d¹ng xung nhän ®Çu vµo.NÕu ®Çu ra nèi ®éng c¬ b»ng d©y c¸p dµi th× còng cÇn sö dông ®Ó tr¸nh t¨ng ¸p.

+Zero-phase Reactor: Cã t¸c dông gi¶m nhiÔu ©m thanh khi biÕn tÇn ®Æt gÇn thiÕt bÞ ph¸t ra ©m thanh lín.§Ó t¨ng ®é chèng nhiÔu ta nªn m¾c ë c¶ ®Çu ra vµ ®Çu vµo.

+EMI fillter : Cã t¸c dông gi¶m nhiÔu ®iÖn tõ.

+DC choke :San ph¼ng h¬n ®iÖn ¸p mét chiÒu.

+Branking Resistor (§iÖn trë h·m): Sö dông khi muèn gi¶m thêi gian h·m(dõng) cña ®éng c¬.
  • §Êu nèi m¹ch ®éng lùc :  • §Êu nèi m¹ch ®iÒu khiÓn:

  • Gi¶i thÝch c¸c ch©n nèi:
Ký hiÖu

Chøc n¨ng

R/L1,S/L2,T/L3

§Çu vµo xoay chiÒu 3 pha

L/L1,N/L2

§Çu vµo xoay chiÒu 1 pha

U/T1,V/T2,W/T3

§Çu ra motor

+2/B2 – B1

§Êu nèi ®iÖn trë h·m

+2/+1 – B1

§Êu nèi bé läcNèi ®Êt

RA – RC

§Çu ra chØ thÞ ®a chøc n¨ng th­êng më

RB –RC

§Çu ra chØ thÞ ®a chøc n¨ng th­êng ®ãng

MO1-MCM

§Çu ra kÕt nèi ®a chøc n¨ng

RJ-11

Cæng truyÒn th«ng nèi tiÕp RS-485

+10V-GND

Nguån ®iÒu chØnh tèc ®é (10V-10mA)

AVI-GND

§Çu vµo chiÕt ¸p chØnh tÇn sè ngoµi d¹ng ®iÖn ¸p(0~10V) hoÆc dßng ®iÖn(4~20mA)

AFM-GND

§Çu ra nèi víi ®ång hå, bé hiÓn thÞ tÇn sè/dßng ®iÖn

17V

§iÖn ¸p ra 1 chiÒu

M0

§Çu vµo r¬le phô ®a chøc n¨ng

M1

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 1

M2

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 2

M3

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 3

M4

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 4

M5

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 5

GND

(0V) Ch©n tÝn hiÖu sè chung
  • C¸c chó ý khi ®Êu nèi:


1.C¶nh b¸o:TuyÖt ®èi kh«ng nèi ®Çu ra cña biÕn tÇn (U/T1,V/T2,W/T3) víi c¸c pha cña nguån ®iÖn vµo xoay chiÒu, nã cã thÓ lµm háng BiÕn tÇn ngay lËp tøc.

2.§¶m b¶o cã c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ (aptomat,cÇu ch× ...) thÝch hîp gi÷a nguån vµ ®Çu vµo BiÕn tÇn.

3.Cã thÓ nhiÒu biÕn tÇn ®Æt c¹nh nhau, lóc nµy ph¶i nèi ®Êt trùc tiÕp tõng biÕn tÊn mét chø kh«ng nèi qua nhau:

4.Muèn ®¶o chiÒu motor chØ cÇn ®¶o 2 trong 3 cùc ®Êu cña motor.

5.§¶m b¶o cÊp ®óng ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn cho biÕn tÇn, kh«ng ®Êu nèi khi ®ang cÊp nguån cho biÕn tÇn.

6.§Ó cÊp ®iÖn vµo 1 pha, cã thÓ cÊp vµo 2 cùc bÊt kú trong 3 cùc: R/L1, S/L2, T/L3.

7.§i d©y ®iÒu khiÓn vµ d©y ®éng lùc t¸ch biÖt nhau hoÆc vu«ng gãc nhau.

8.NÕu cÇn dïng c¸c bé EMI , OUTPUT AC LINE REACTOR, h·y ®Æt chóng gÇn vÒ phÝa biÕn tÇn.

 1. Thao t¸c víi phÝm bÊm vµ 1 sè th«ng b¸o tõ ®Ìn Led
a.Gi¶i thÝch c¸c chØ thÞ khi Ên phÝm MODE


HiÓn thÞ

Gi¶i thÝchTÇn sè ®iÒu khiÓn cña biÕn tÇnTÇn sè ra thùc tÕ trªn c¸c cùc U/T1, V/T2, W/T3Dßng ra thùc tÕ trªn c¸c cùc U/T1, V/T2, W/T3§¬n vÞ ng­êi dïng, hiÓn thÞ gi¸ trÞ tÇn u=H*Pr 0-05Gi¶ trÞ bé ®Õm CHiÓn thÞ lÖnh thi hµnh hiÖn thêi trong PLC§iÖn ¸p mét chiÒu trªn BUS nguån§iÖn ¸p raNhãm tham sè (hay nhãm biÕn)Tham sèGi¸ trÞ hiÖn tai cña tham sèChØ thÞ r»ng motor ®ang quay thuËnChØ thÞ r»ng motor ®ang quay ng­îcHiÓn thÞ kho¶ng 0.5s chØ thÞ r»ng viÖc l­u tr÷ thµnh c«ng gi¸ trÞ míiGi¸ trÞ míi nhËp vµo cho tham sè sai, l­u tr÷ kh«ng thµnh c«ngb.C¸c B­íc thao t¸c víi bµn phÝm.
 1. C¸c th«ng sè cÇn thiÕt lËp trong biÕn tÇn
Tham sè

ý nghÜa tham sè

Gi¸ trÞ thiÕt lËp


Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh

0-00

Dßng s¶n phÈm

ChØ ®äc

d#

0-01

HiÓn thÞ dßng

ChØ ®äc

d##.#

0-02

Reset c¸c tham sè

d10:Reset c¸c tham sè vÒ gi¸ trÞ mÆc ®Þnh

d0

0-03

L­a chän hiÓn thÞ ban ®Çu

d0: tÇn sè ®Æt

d1: tÇn sè thùc

d2: ®¬n vÞ ng­êi dïng ®Þnh nghÜa

d3: dßng rad0

0-04

§¬n vÞ ng­êi dïng ®Þnh nghÜa

d0: hiÓn thÞ ®¬n vÞ ng­êi dïng ®Þnh nghÜa

d1: hiÓn thÞ gi¸ trÞ bé ®Õm

d2: hiÓn thÞ tiÕn tr×nh ho¹t ®éng

d3: hiÓn thÞ ®iÖn ¸p 1 chiÒu trªn BUS

d4: hiÓn thÞ ®iÖn ¸p ra

d5: hiÓn thÞ tÇn sè thuËt ®iÒu khiÓn PIDd6: hiÓn thÞ ph¶n håi PID

d0

0-07

MËt khÈu vµo

d0~d9999

d0

0-08

MËt khÈu gi¶i m·

d0~d9999

d0

1-00

TÇn sè ra cùc ®¹i

d50.0 ~ d400Hz

d60

1-01

TÇn sè ®iÖn ¸p cùc ®¹i

d10.0 ~ d400Hz

d60

1-02

§iÖn ¸p ra cùc ®¹i

d2.0V ~ d255V

d230

1-03

§iÓm gi÷a tÇn sè

d1.0 ~ d400Hz

d1.0

1-04

§iÓm gi÷a ®iÖn ¸p

d2.0V ~ d255V

d12

1-05

TÇn sè ra cùc tiÓu

d50.0 ~ d400Hz

d1.0

1-06

§iÖn ¸p ra cùc tiÓu

d2.0V ~ d255V

d12

1-07

Giíi h¹n trªn cña tÇn sè

d1 ~ d110

d100

1-08

Giíi h¹n d­íi cña tÇn sè

d0 ~ d100

d0

1-09

Thêi gian t¨ng tèc 1

d0.1 to d600 Sec

d10.0

1-10

Thêi gian gi¶m tèc 1

d0.1 to d600 Sec

d10.0

1-11

Thêi gian t¨ng tèc 2

d0.1 to d600 Sec

d10.0

1-12

Thêi gian gi¶m tèc 2

d0.1 to d600 Sec

d10.0

1-13

Thêi gian t¨ng/gi¶m tèc thö nghiÖm

d0.1 to d600 Sec

d10.0

1-14

TÇn sè thö nghiÖm

d1.0 ~ d400Hz

d6.0

1-15

§Æc tÝnh tù ®éng (chän thêi gian) t¨ng/gi¶m tèc

d0: T¨ng/gi¶m tèc ®é tuyÕn tÝnh

d1: Tù ®éng t¨ng tèc,gi¶m tèc tuyÕn tÝnh

d2: T¨ng tèc tuyÕn tÝnh, Tù ®éng gi¶m tèc

d3: Tù ®éng t¨ng/gi¶m tèc ®é

d4: T¨ng tèc tuyÕn tÝnh, Tù ®éng gi¶m tèc, chèng rung,giËt khi gi¶m tèc

d5: Tù ®éng t¨ng/gi¶m tèc ®é,chèng rung,giËt khi gi¶m tècd0

1-16

§Æc tÝnh t¨ng tèc mÒm (d¹ng uèn trßn)

d0~d7

d0

1-17

§Æc tÝnh gi¶m tèc mÒm (d¹ng uèn trßn)

d0~d7

d0

2-00

Nguån lÖnh thay ®æi tÇn sè

d0:Tõ phÝm cña biÕn tÇn

d1:Tõ tÝn hiÖu ¸p ngoµi DC 0~10V(AVI)

d2: Tõ tÝn hiÖu dßng ngoµi DC 4 ~20mA (AVI)

d3:Tõ chiÕt ¸p cña biÕn tÇn

d4:Tõ truyÒn th«ng nèi tiÕp RS-485

d5:Tõ truyÒn th«ng nèi tiÕp RS-485d0

2-01

Nguån lÖnh ®iÒu khiÓn RUN/STOP

d0: Tõ bµn phÝm cña biÕn tÇn

d1: B»ng cùc ngoµi, cho phÐp phÝm STOP

d2: B»ng cùc ngoµi, kh«ng cho phÐp phÝm STOP

d3: B»ng truyÒn th«ng RS-485, cho phÐp phÝm STOP

d4: B»ng truyÒn th«ng RS-485, kh«ng cho phÐp phÝm STOP


d0

2-02

C¸ch thøc Stop

d0: Dèc tho¶i

d1: Tù dod0

2-03

TÇn sè ®iÒu chÕ sãng mang

d3: 3KHz

d4: 4KHz

d5: 5KHz

d6: 6KHz

d7: 7KHz

d8: 8KHz

d9: 9KHz

d10: 10KHzd10

2-04

Th«ng sè quay ng­îc

d0: Cho phÐp quay ng­îc

d1: Kh«ng cho phÐp quay ng­îcd0

3-00

TÝn hiÖu analog ra

d0: TÇn sè analog

d1: Dßng analogd0

3-01

HÖ sèkhuÕch ®¹i tÝn hiÖu analog ra

d1 ~ d200%

d100

3-02

TÇn sè cÇn ®¹t ®­îc

d1.0 ~ d400 Hz

d1.0

3-03

Gi¸ trÞ ®Õm cuèi

d0 ~ d999

d0

3-04

Gi¸ trÞ ®Õm ®Çu

d0 ~ d999

d0

3-05

§Çu ra ®a chøc n¨ng 1 (§Çu ra quang)

d0: Kh«ng sö dông

d1: cã sö dôngd1

3-06

§Çu ra ®a chøc n¨ng 2 (§Çu ra r¬le)

d1: BiÕn tÇn ®ang ho¹t ®éng

d2: TÇn sè cùc ®¹i cÇn ®¹t ë ®Çu ra

d3: Tèc ®é b»ng 0

d4: Qu¸ m«men

d5: Khèi c¬ b¶n

d6: §iÖn ¸p thÊp

d7: ChÕ ®ä ho¹t ®éng cña biÕn tÇn

d8: ChØ thÞ lçi

d9: TÇn sè cÇn ®¹t ë ®Çu ra

d10: PLC ®ang ch¹y

d11: PLC hoµn thµnh tõng b­íc

d12: PLC hoµn thµnh

d13: PLC t¹m dõng ho¹t ®éng

d14: §¹t ®­îc gi¸ trÞ ®Õm cuèi

d15: §¹t ®­îc gi¸ trÞ ®Õm ®Çu

d16: ChØ thÞ tr¹ng th¸i s½n sµng

d17: ChØ thÞ tr¹ng th¸i FWD

d18: ChØ thÞ tr¹ng th¸i REVd8

4-04

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 1 (M0,M1)

d0: CÊm ®Çu vµo ®a chøc n¨ng

d1: FWD/STOP, REV/STOP

d2: FWD/REV, RUN/STOP

d7~d9:LÖnh ch¹y ®a tèc ®é

d15:T¨ng tÇn sè

d16: Gi¶m tÇn sè

d17: Ch¹y ch­¬ng tr×nh PLC

d20: Reset bé ®Õm(C¸c chøc n¨ng kh¸c xem chi tiÕt trong tµi liÖu h­íng dÉn tiÕng anh)

d1

4-05

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 2 (M2)

d6

4-06

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 3 (M3)

d7

4-07

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 4 (M4)

d8

4-08

§Çu vµo ®a chøc n¨ng 5 (M5)

d9

5-00

~

5-06TÇn sè cña b­íc tèc ®é 1~7

d0.0 to d400 Hz

d0.0

5-07

ChÕ ®é PLC

d0: CÊm PLC

d1: PLC ch¹y ch­¬ng tr×nh mét lÇn

d2: PLC ch¹y liªn tôc

d3: PLC ch¹y ch­¬ng tr×nh mét lÇn theo tõng b­íc

d4: PLC ch¹y ch­¬ng tr×nh liªn tôc theo tõng b­íc

d5: CÊm PLC, chØ cho phÐp thay ®æi b­íc tèc ®éd0

5-09

~

5-16Thêi gian cña b­íc tèc ®é 1~7

d0 to d65500 Sec

d0

6-00

Chøc n¨ng ng¨n chÆn qu¸ ¸p

d0: Kh«ng cho phÐp

d1: Cho phÐpd1

6-01

Møc ®iÖn ¸p ng¨n chÆn

Lo¹i 230V: d350~d410

Lo¹i 460V: d700~d820d390

d780

6-02

Møc ng¨n chÆn qu¸ dßng

d20~d150%

d130

6-03

ChÕ ®é ph¸t hiÖn qu¸ t¶i

d0: Kh«ng cho phÐp

d1: Cho phÐp khi tèc ®é ra kh«ng ®æi, biÕn tÇn tiÕp tôc RUN(sau khi ph¸t hiÖn qu¸ t¶i ) cho ®Õn khi cã qu¸ dßng.

d2: Cho phÐp khi tèc ®é ra kh«ng ®æi, biÕn tÇn dõng sau khi ph¸t hiÖn qu¸ t¶i.

d1: Cho phÐp khi RUN, biÕn tÇn tiÕp tôc RUN(sau khi ph¸t hiÖn qu¸ t¶i ) trong kho¶ng thêi gian ®Þnh nghÜa bëi th«ng sè 6-05.

d4: Cho phÐp khi RUN, biÕn tÇn dõng sau khi ph¸t hiÖn qu¸ t¶i.


d0

6-04

Møc ph¸t hiÖn qu¶ t¶i

d30 to d200%

d150

6-05

Thêi gian qu¶ t¶i

d0.1 to d10.0 Sec

d0.1

6-06

Lùa chän r¬le nhiÖt

d0~d2

d2

6-07

§Æc tÝnh r¬le nhiÖt

d30~d600

d60

7-00

Tû lÖ dßng motor

d30 to d120%

d85

7-01

Tû lÖ dßng motor kh«ng t¶i

d0 to d90%

d50

7-02

Gi¸ trÞ bï momen

d0 to d10

d01

7-03

Gi¸ trÞ bï tr­ît

d0.0 to d10.0

d0.0

8-00

Møc ®iÖn ¸p h·m DC

d0 to d30%

d0

8-01

Thêi gian h·m khi khëi ®éng

d0.0 to d60.0 Sec

d0.0

8-02

Thêi gian h·m khi dõng

d0.0 to d60.0 Sec

d0.0

8-03

§iÓm b¾t ®Çu h·m DC

d0.0 to d400 Hz

d0.0

8-04

Lùa chän chÕ ®é nguån gi¶m t¹m thêi

d0: STOP sau khi cã nguån gi¶m

d1: TiÕp tôc ho¹t ®éng sau khi nguån gi¶m,tèc ®é b¾t ®Çu víi tÇn sè chÝnh

d2: TiÕp tôc ho¹t ®éng sau khi nguån gi¶m,tèc ®é b¾t ®Çu víi tÇn sè MIN


d0

8-16

§iÖn ¸p h·m ®éng

d350 to d450V*

d380*

8-17

TÇn sè giíi h¹n d­íi cña h·m 1 chiÒu

d0.0 to d400 Hz

d0.0

9-00
d1 to d254

d1

9-01

Tèc ®é truyÒn th«ng

d0: Tèc ®é 4800 bps

d1: Tèc ®é 9600 bps

d2: Tèc ®é 19200 bps

d3: Tèc ®é 38400 bpsd1

9-02

Ph¶n øng khi cã lçi truyÒn th«ng

d0: C¶nh b¸o vµ vÉn ho¹t ®éng

d1: C¶nh b¸o vµ Stop (tù do)

d2: C¶nh b¸o vµ Stop (theo cµi ®Æt)

d3: VÉn ho¹t ®éng vµ kh«ng c¶nh b¸od0

9-03

Bé ®Þnh thêi Watchdog trong truyÒn th«ng Modbus

d0: Kh«ng sö dông

d1 to d20: thiÕt lËp thêi gian (t¨ng 1 gi©y)d0

9-04

Giao thøc truyÒn th«ng

d0: 7,N,2 (Modbus, ASCII)

d1: 7,E,1 (Modbus, ASCII)

d2: 7,O,1 (Modbus, ASCII)

d3: 8,N,2 (Modbus, ASCII)


d4: 8,E,1 (Modbus, ASCII)

d5: 8,O,1 (Modbus, ASCII)

d6: 8,N,2 (Modbus, RTU)

d7: 8,E,1 (Modbus, RTU)

d8: 8,O,1 (Modbus, RTU)


d0

A-00

L­a chän ®Çu vµo ph¶n håi PID

d0: Kh«ng sö dông ph¶n håi PID

d1: Ph¶n håi ©m 0~10V AVI

d2: Ph¶n håi ©m 4~20mA ACI

d3: Ph¶n håi d­¬ng 0~10V AVI

d4: Ph¶n håi d­¬ng 4~20mA ACI


d0

A-01

HÖ sè khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu ph¶n håi

d0 to d999

d100

A-02

HÖ sè tû lÖ (P)

d0 to d999

d100

A-03

HÖ sè tÝch ph©n (I)

d0 to d999

d100

A-04

HÖ sè vi ph©n (D)

d0 to d100

d0

A-07

Giíi h¹n tÇn sè PID ra

0 to d110%

d100
 1. ChØ thÞ lçi
Lçi hiÓn thÞ

M« t¶ lçi

Ph­¬ng ¸n kh¾c phôcPh¸t hiÖn t¨ng ®ét biÕn dßng ®iÖn

1:KiÓm tra xem c«ng suÊt ®éng c¬ cã phï hîp víi c«ng suÊt biÕn tÇn kh«ng.

2:KiÓm tra d©y nèi gi÷a biÕn tÇn vµ ®éng c¬ cã bÞ ng¾n m¹ch kh«ng.

3:T¨ng thêi gian t¨ng tèc.

4:KiÓm tra c¸c kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña ®éng c¬.Ghi chó:NÕu cã bÊt kú hiÖn t­îng bÊt th­êng nµo x¶y ra khi ho¹t ®éng l¹i, h·y liªn hÖ ngay víi nhµ cung cÊp.Ph¸t hiÖn ®iÖn ¸p v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp

1:KiÓm tra xem c«ng suÊt ®éng c¬ cã phï hîp víi c«ng suÊt biÕn tÇn kh«ng.

2:KiÓm tra d©y nèi gi÷a biÕn tÇn vµ ®éng c¬ cã bÞ ng¾n m¹ch kh«ng.

3:T¨ng thêi gian t¨ng tèc.

4:KiÓm tra c¸c kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña ®éng

Ph¸t hiÖn qu¸ nhiÖt

1:§¶m b¶o nhiÖt ®é xung quanh trong d¶i nhiÖt ®é cho phÐp

2:§¶m b¶o c¸c lç th«ng giã kh«ng bÞ bÞt kÝn

3:Lo¹i bá c¸c vËt trªn bé t¶n nhiÖt vµ kiÓm tra xem c¸c c¸nh t¶n nhiÖt cã bÞ bÈn kh«ng

4:T¹o ®ñ ®é th«ng tho¸ng cho biÕn tÇn

Ph¸t hiÖn ®iÖn ¸p nhá h¬n gi¸ trÞ MIN cho phÐp

KiÓm tra ®iÖn ¸p ®Çu vµo so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña biÕn tÇn.Ph¸t hiÖn qu¸ dßng

Chó ý:BiÕn tÇn cã thÓ chÞu ®­îc qu¸ dßng tíi 150% trong thêi gian lín nhÊt lµ 60s

1:KiÓm tra xem ®éng c¬ cã qu¸ t¶i kh«ng

2:Gi¶m gi¸ trÞ bï momen trong Pr. 7-02

3:T¨ng c«ng suÊt ra cña biÕn tÇn
Qu¸ t¶i trong tiÕp ®iÓm ®ãng c¾t néi

1:KiÓm tra xem ®éng c¬ cã thÓ bÞ qu¸ t¶i hay kh«ng

2: KiÓm tra gi¸ trÞ qu¶ t¶i nhiÖt trong biÕn tÇn

3: T¨ng c«ng suÊt ®éng c¬

4:Gi¶m møc dßng cña biÕn tÇn cho ®Õn khi dßng ra kh«ng v­ît qu¸ dßng ®Æt cña ®éng c¬ trong Pr.7-00

§éng c¬ bÞ qu¸ t¶i

1:Gi¶m t¶i cña ®éng c¬

2:§iÒu chØnh gi¸ trÞ ph¸t hiÖn qu¸ momen vÒ mét gi¸ trÞ thÝch hîp

Qu¸ dßng khi t¨ng tèc do:

1-Ng¾n m¹ch ®Çu ra ®éng c¬

2-Momen khëi ®éng (t¶i) qu¸ lín

3-Thêi gian t¨ng tèc qu¸ nhá

4-C«ng suÊt biÕn tÇn qu¸ nhá


1:KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸ch ®iÖn ë ®Çu ra

2:Gi¶m momen khëi ®éng ë Pr.7-02

3:T¨ng thêi gian t¨ng tèc

4:Thay b»ng biÕn tÇn cã c«ng suÊt cao h¬n

Qu¸ dßng khi gi¶m tèc do:

1-Ng¾n m¹ch ®Çu ra ®éng c¬

2-Thêi gian gi¶m tèc qu¸ nhá

3-C«ng suÊt biÕn tÇn qu¸ nhá1:KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸ch ®iÖn ë ®Çu ra

2:T¨ng thêi gian gi¶m tèc

3:Thay b»ng biÕn tÇn cã c«ng suÊt cao h¬n
Qu¸ dßng khi ®ang ho¹t ®éng b×nh th­êng do:

1-Ng¾n m¹ch ®Çu ra ®éng c¬

2-T¶i ®éng c¬ t¨ng ®ét ngét

3-C«ng suÊt biÕn tÇn qu¸ nhá1:KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸ch ®iÖn ë ®Çu ra

2: KiÓm tra xem ®éng c¬ cã bÞ chËp chên hay kh«ng.

3:Thay b»ng biÕn tÇn cã c«ng suÊt cao h¬n
Cùc ngoµi EF-GND chuyÓn tõ OFF sang ON

Khi cùc ngoµi EF-GND ®ãng m¹ch th× ®Çu ra biÕn tÇn sÏ bÞ c¾t.Bé nhí néi IC kh«ng thÓ ghi ®­îc

1:T¾t nguån cÊp vµo biÕn tÇn

2: KiÓm tra xem cã sôt ¸p ®Çu vµo biÕn tÇn kh«ng.

3: BËt l¹i nguån cÊp vµo biÕn tÇn
Bé nhí néi IC kh«ng thÓ ®äc ®­îc

1:KiÓm tra sù kÕt nèi gi÷a m¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch nguån

2: Reset toµn bé c¸c th«ng sè trong biÕn tÇn vÒ tr¹ng th¸i mÆc ®Þnh

Chu tr×nh néi cña biÕn tÇn bÊt th­êng

1:T¾t nguån cÊp vµo biÕn tÇn

2: KiÓm tra xem cã sôt ¸p ®Çu vµo biÕn tÇn kh«ng.

Kh«ng cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ phÇn cøng

Reset toµn bé c¸c th«ng sè trong biÕn tÇn vÒ tr¹ng th¸i mÆc ®ÞnhKh«ng cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ phÇn mÒm

Reset toµn bé c¸c th«ng sè trong biÕn tÇn vÒ tr¹ng th¸i mÆc ®ÞnhKh«ng cã kh¶ tù ®éng t¨ng tèc/gi¶m tèc

Do kh«ng sö dông chøc n¨ng tù ®éng t¨ng tèc/gi¶m tècLçi nèi ®Êt:

-§Çu ra biÕn tÇn sÏ bÊt th­êng khi cùc ra bÞ nèi ®Êt (dßng ng¾n m¹ch lín h¬n 150% dßng ®Þnh møc).1:KiÓm tra xem IGBT cã háng kh«ng.

2: KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸ch ®iÖn ë ®Çu ra

Lçi truyÒn th«ng

1:KiÓm tra ®­êng kÕt nèi gi÷a biÕn tÇn vµ thiÕt bÞ giao tiÕp.

2:KiÓm tra giao thøc truyÒn th«ng xem ®· ®óng ch­a

§Çu ra biÕn tÇn bÞ ng¾t khi khèi tham chiÕu ngoµi ho¹t ®éng.

1:Khi cùc vµo ngoµi (B.B) cã tÝn hiÖu th× ®Çu ra biÕn tÇn sÏ bÞ c¾t.

2:Th¸o bá kÕt nèi nµy vµ khëi ®éng l¹i biÕn tÇnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương