HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anhtải về 2.4 Mb.
trang3/28
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích2.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Exercise 4


1.

A. grammar

B. damage

C. mammal

D. drama

2.

A. both

B. tenth

C. myth

D. with

3.

A. gate

B. gem

C. gaze

D. gaudy

4.

A. thus

B. these

C. sympathy

D. then

5.

A. lays

B. says

C. stays

D. plays

6.

A. scholarship

B. chaos

C. cherish

D. chorus

7.

A. sign

B. minor

C. rival

D. trivial

8.

A. message

B. privilege

C. college

D. collage

9.

A. beard

B. rehearse

C. hearsay

D. endearment

10.

A. dynamic

B. typical

C. cynicism

D. hypocrite

11.

A. hoped

B. annoyed

C. preferred

D. played

12.

A. breathe

B. breath

C. health

D. wealth

13.

A. problems

B. museums

C. comforts

D. engines

14.

A. class

B. glass

C. mass

D. tissue

15.

A. watch

B. mechanics

C. children

D. chickenExercise 5


1

A. candy

B. sandy

C. many

D. handy

2.

A. earning

B. learning

C. searching

D. clearing

3.

A. waited

B. mended

C. naked

D. faced

4.

A. given

B. risen

C. ridden

D. whiten

5.

A. cough

B. tough

C. rough

D. enough

6.

A. accident

B. jazz

C. stamps

D. watch

7.

A. this

B. thick

C. math

D. thin

8.

A. gas

B. gain

C. germ

D. goods

9.

A. bought

B. naught

C. plough

D. thought

10.

A. spear

B. gear

C. fear

D. pear
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương