HƯỚng dẫN Áp dụng bộ tiêu chí ĐÁnh giá CỔng thông tin đIỆn tử CỦa cơ quan nhà NƯỚCtải về 293.04 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích293.04 Kb.
  1   2   3   4
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012

của Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHẦN A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi


Tài liệu này hướng dẫn việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá, hỗ trợ đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo, hướng dẫn tổ chức đánh giá chất lượng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước định kỳ hoặc đột xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cổng thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là cổng TTĐT).

2. Đối tượng áp dụng


Đối tượng áp dụng bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đầu tư xây dựng cổng TTĐT.

Các cơ quan, tổ chức nhà nước khác xem xét, tham khảo việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá này.


II. Hướng dẫn áp dụng

1. Nguyên tắc tính toán và đánh giá


Trong bộ tiêu chí này, chất lượng của một hệ thống cổng TTĐT được đánh giá thông qua 3 thành phần: Nội dung thông tin, chất lượng ngoài và chất lượng sử dụng.

 • Nội dung thông tin là toàn bộ những thông tin đăng tải trên cổng TTĐT. Mục tiêu chính của cổng TTĐT là cung cấp thông tin cho người dùng, do đó có thể coi nội dung là thành phần quan trong nhất của một cổng TTĐT. Cần phải đánh giá chất lượng của nội dung thông tin cung cấp trên cổng để bảo đảm tính sẵn sàng, chính xác, cập nhật nhanh chóng, đầy đủ…

 • Chất lượng ngoài là chất lượng về mặt kỹ thuật của hệ thống cổng TTĐT, bao gồm những chức năng cần có và yêu cầu đối với những chức năng đó cũng như các yêu cầu về khả năng hoạt động của hệ thống;

 • Chất lượng sử dụng bao gồm những hiệu quả sử dụng thực tế mà cổng TTĐT mang lại, tập trung vào những mong muốn về chất lượng của người dùng.

Mô hình chất lượng, phương pháp và quy trình đánh giá về căn bản sẽ dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO-9126 và ISO-14598. Tuy nhiên mô hình chất lượng và các tiêu chí đánh giá sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống cổng TTĐT.

Các tiêu chí đánh giá nội dung thông tin cung cấp trên cổng TTĐT:

 • Đầy đủ thông tin

 • Tính chính xác của thông tin

 • Thời hạn cập nhật, xử lý và lưu trữ thông tin.

Các tiêu chí đánh giá chất lượng ngoài của cổng TTĐT:

 • Chức năng

 • Hiệu năng hoạt động

 • Tính khả dụng

 • Tính tin cậy

 • Khả năng bảo trì, chuyển đổi.

Các tiêu chí đánh giá chất lượng sử dụng của cổng TTĐT:

 • Hiệu quả sử dụng:

  • Hiệu quả đối với cơ quan, tổ chức quản lý cổng TTĐT

  • Hiệu quả đối với người dân, doanh nghiệp.

 • An toàn, bảo mật

 • Hoạt động ổn định

 • Thỏa mãn người dùng.

Để đánh giá một tiêu chí, tài liệu này đưa ra một số phép đánh giá tương ứng. Mục đích, phương pháp áp dụng, công thức tính điểm và đối tượng áp dụng của từng phép đánh giá được mô tả chi tiết tại Phần B dưới đây. Do số lượng tiêu chí và các phép đánh giá được mô tả trong bộ tiêu chí là khá nhiều, trong đó một số phép đánh giá cần có nhiều thời gian và công sức mới thực hiện được, tài liệu khuyến nghị các đơn vị khi thực hiện đánh giá cần nghiên cứu lựa chọn những phép đánh giá phù hợp nhất với mục tiêu của đơn vị mình để áp dụng, không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ các tiêu chí và phép đánh giá trong bộ tiêu chí.

Sau khi thực hiện đánh giá hệ thống và xác định được điểm số cho từng phép đánh giá, điểm số của từng tiêu chí bằng trung bình cộng điểm số của các phép đánh giá cho tiêu chí đó, cụ thể:

Trong đó: • Pi là điểm của tiêu chí đánh giá thứ i trong bộ tiêu chí

 • mi là số lượng phép đánh giá của tiêu chí thứ i

 • Xj là điểm đạt được của phép đánh giá thứ j của tiêu chí thứ i.

Tiếp theo, tính điểm đạt được cho từng thành phần của cổng TTĐT, sử dụng công thức tính trung bình cộng có trọng số điểm đạt được của các tiêu chí trong thành phần đó, cụ thể công thức tính điểm cho từng thành phần của cổng TTĐT:

Trong đó: • Pi là điểm đạt được của tiêu chí thứ I

 • wi là trọng số của tiêu chí thứ i

 • n là tổng số tiêu chí đánh giá 1 thành phần của hệ thống cổng TTĐT.

Các trọng số wi được tra từ bảng trọng số tương ứng bên dưới:

a) Bảng trọng số của các tiêu chí đánh giá nội dung thông tinTên tiêu chí

Trọng số

Đầy đủ thông tin

1

Tính chính xác của thông tin

1

Thời hạn cập nhật, xử lý và lưu trữ thông tin

0,8

b) Bảng trọng số của các tiêu chí đánh giá chất lượng sử dụng

Tên tiêu chí

Trọng số

Hiệu quả đối với cơ quan, tổ chức quản lý cổng thông tin

1

Hiệu quả đối với người dân, doanh nghiệp

1,2

An toàn, bảo mật

1

Hoạt động ổn định

1

Thỏa mãn người dùng

1,2

c) Bảng trọng số của các tiêu chí đánh giá chất lượng ngoài

Tên tiêu chí

Trọng số

Chức năng

1

Hiệu năng hoạt động

1,2

Tính khả dụng

1,2

Tính tin cậy

1

Khả năng bảo trì, chuyển đổi

0,8

Điểm số cuối cùng của hệ thống cổng TTĐT bằng trung bình cộng điểm số của 3 thành phần.

Pcổng TTĐT = (Pnội dung thông tin + Pchất lượng sử dụng + Pchất lượng ngoài)/3Một cổng TTĐT được coi là đạt yêu cầu về chất lượng nếu hệ thống đó đạt từ 70 điểm trở lên và không có điểm số thành phần nào dưới 50. Đồng thời, điểm số ở mức thấp của từng thành phần cũng chỉ dẫn các điểm yếu mà cơ quan chủ quan cổng TTĐT cần quan tâm để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời đảm bảo cho cổng TTĐT hoạt động ổn định, an toàn.

: Uploaded -> FileDinhKem
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
FileDinhKem -> CHÍnh phủ Số: 158
FileDinhKem -> Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết
FileDinhKem -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương