HƯỚng dẫN nội dung viết báo cáo tự kiểm tratải về 14.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích14.36 Kb.
Mẫu số 1c

HƯỚNG DẪN

nội dung viết báo cáo tự kiểm tra

------


Để đạt được mục đích, yêu cầu và đảm bảo nội dung, thời gian kiểm tra theo Quyết định số ....-QĐ/ĐU(CB), ngày ....tháng ..... năm ..... của Đảng uỷ (Chi bộ)....... Đoàn hoặc Tổ kiểm tra hướng dẫn tổ chức Đảng hoặc đảng viên được kiểm tra nghiên cứu, vận dụng trong việc chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra, như sau:

-----------------------------------------------------------------------------------------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BÁO CÁO

tự kiểm tra theo Quyết định số: .....-QĐ/ĐU (CB), ngày .... tháng ..... năm .....

của đảng uỷ (chi bộ).......
I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

1. Nếu kiểm tra tổ chức đảng thì nêu khái quát đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng có liên quan đến nội dung kiểm tra.

2. Nếu kiểm tra đảng viên thì ghi sơ yếu lý lịch đảng viên, gồm:

- Họ và tên: ; Bí danh:

- Ngày sinh:

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác:

- Dân tộc: ; Tôn giáo:

- Trình độ học vấn, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ:

- Ngày vào Đảng: ; Ngày chính thức:

- Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):

- Khen thưởng: (các loại Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen đã được tặng thưởng):

- Kỷ luật: (nếu đã bị kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

Chấp hành Quyết định số ... -QĐ/ĐU (CB), ngày .....tháng .....năm ...... của Đảng uỷ (Chi bộ)..... và hướng dẫn của Đoàn hoặc Tổ kiểm tra số ....Bản thân ....(tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ công tác của đảng viên được kiểm tra), tôi xin báo cáo tự kiểm tra, như sau :

1- Ưu điểm:

a. Nội dung 1:....................

b. Nội dung  2:.............

c. Nội dung 3 :...............* Nguyên nhân của ưu điểm:

- Khách quan:

- Chủ quan:

2- Khuyết điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................* Nguyên nhân của khuyết điểm:

- Khách quan:

- Chủ quan:

3- Phương hướng khắc phục những khuyết điểm:

4- Kiến nghị và đề xuất (nếu có):

Trên đây là báo cáo tự kiểm tra về trách nhiệm của ........(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ công tác của đảng viên được kiểm tra)

..............(tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ công tác của đảng viên được kiểm tra) rất mong nhận được ý kiến tham gia của Đoàn hoặc Tổ kiểm tra số .... và Đảng uỷ (Chi bộ) về những ưu, khuyết điểm của ........(tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ công tác của đảng viên được kiểm tra) để có hướng phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong thời gian đến.

Gia Nghĩa, ngày tháng năm............

Tổ chức đảng hoặc đảng viên

(ghi rõ tên tổ chức hoặc họ tên đảng viên được kiểm tra)(Ký, ghi rõ họ tên)

......................................................................................................................


Trên đây là những nội dung chính mà trong báo cáo tự kiểm tra của ........(tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ công tác của đảng viên được kiểm tra) cần đề cập tới. Quá trình nghiên cứu vận dụng viết báo cáo tự kiểm tra; ........(tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ công tác của đảng viên được kiểm tra) có thể nêu thêm những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra mà tổ chức hoặc đảng viên được kiểm tra xét thấy cần thiết phải báo cáo./.

Nơi nhận: TRƯỞNG ĐOÀN HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA

- Thành viên Đoàn hoặc Tổ kiểm tra;- Đ/c BT ĐU ....;

- Lưu HSKT ;
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương