H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dntải về 22.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích22.77 Kb.

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 1768 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1993QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø ®iÒu 13, NghÞ ®Þnh 30/Y§BT vÒ viÖc thi hµnh LuËt ®Êt ®ai

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 202 §KTK, ngµy 14/7/1989 cña Tæng Côc qu¶n lý ruéng ®Êt ban hµnh quy ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

- XÐt tê tr×nh s« 375 ND/UBTX ngµy 21/6/1993 cña UBND thÞ x· Thanh Ho¸

Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho 24 hé c¸ nh©n cã tªn trong danh s¸ch kÌm theo thuäc ph­êng Hµm rång thÞ x· Thanh Ho¸ .

§iÒu 2 : C¸c «ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng Hµm Rång vµ c¸ nh©n cã tªn trong danh s¸ch kÌm theo chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký
NguyÔn V¨n Th¸tDanh s¸ch c¸c hé cÊp giÊy chøng nhËn

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1768 NN/UBTH ngµy 22/12/1993
Hä vµ tªn

Tê b¶n ®å

Sè thöa 53

DiÖn tÝch

Sè giÊy CN

 1. TrÞnh Xu©n V­îc

 2. D­¬ng Ngäc Thµnh

 3. Ng« V¨n T©n

 4. Lª Xu©n Nh©n

 5. TrÇn ThÞ Th¬m

 6. NguyÔn ThÞ Hµ

 7. Lª TiÕn NghÜa

 8. Lª Do·n S¬n

 9. Lª ChÝ S¬n

 10. Ng« Thanh L©m

 11. Ng« ThÞ Nhung

 12. L­¬ng Ngäc Ký

 13. L­¬ng ThÞ Thuý

 14. NguyÔn Träng §oµn

 15. Lª Huy Hïng

 16. lª ThÞ HiÒn

 17. Do·n ThÞ Lù

 18. NguyÔn Trung Minh

 19. L­¬ng Ngäc Hoan

 20. Hoµng ThÞ Lan

 21. Ph¹m V¨n Th¸i

 22. Mai ThÞ NguyÖt

 23. Lª ThÞ T­êng

 24. Hµ Duy Thuû

3

3

33

3

33

3

33

3

33

3

33

3

33

3

33

3

3l« 1

2

34

5

67

8

910

11

1215

16

1718

19

2021

22

2324

25

2680 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2

80 m2A 961502

A 961501


A 961499

A 961500


A 961498

A 961497


A 961496

A 961503


A 961504

A 961505


B 330690

A 961507


A 961511

A 961510


A 961509

A 961508


A 961512

A 961513


A 961514

A 961515


A 961516

A 961517


A 961518

A 961519


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương